Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/435/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

UCHWAŁA NR  XL/435/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974,Nr173poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  129.687 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 49.687
700   Gospodarka mieszkaniowa 30.495
70095 Pozostała działalność30.495
0970Wpływ z różnych dochodów30.495
 
852   Pomoc społeczna 19.192
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego19.192
0970Wpływ z różnych dochodów19.192
Centrum Wodne Laguna w Gryfinie 80.000
926   Kultura fizyczna i sport 80.000
92601 Obiekty sportowe80.000
0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym  charakterze80.000

OGÓŁEM

129.687

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  442.555 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 364.337
852   Pomoc społeczna 21.192
85202 Domy pomocy społecznej2.000
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2.000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego19.192
4210Zakup materiałów i wyposażenia8.000
4270Zakup usług remontowych2.192
4300Zakup usług pozostałych500
4410Podróże służbowe krajowe1.000
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego500
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej7.000
700   Gospodarka mieszkaniowa 30.495
70095 Pozostała działalność30.495
4270Zakup usług remontowych30.495
 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.650
75405 Komendy powiatowe Policji12.650
3000Wpłaty jednostek na fundusz celowy12.650
 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300.000
92109 Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby300.000
4270Zakup usług remontowych300.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 73.218
851  Ochrona zdrowia 73.218
85153 Zwalczanie narkomanii12.700
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.000
4300Zakup usług pozostałych7.700
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi60.518
4210Zakup materiałów i wyposażenia18.518
4260Zakup  energii4.000
4300Zakup usług pozostałych38.000
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Gryfinie 5.000
801   Oświata i wychowanie 5.000
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół5.000
4210Zakup usług pozostałych5.000
OGÓŁEM 442.555

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 19.650 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.650
758   Różne rozliczenia 14.650
75818 Rezerwy ogólne i celowe14.650
4810Rezerwy14.650
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 5.000
851   Ochrona zdrowia 5.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi5.000
4300Zakup usług pozostałych5.000
OGÓŁEM 19.650

§ 4.

  1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 293.218 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
  2. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu i wynosi 16.229.982 zł.
  3. Zwiększa się przychody tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) o kwotę 293.218 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 700

  • 30.495 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania za pożar przy ul. Kościelnej z przeznaczeniem na remont zniszczonego mieszkania komunalnego,

Dział 754

12.650 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji w Gryfinie o dofinansowanie remontu przystani łodzi motorowej (8.650zł) oraz zakupu paliwa do radiowozów policyjnych, wykonujących zadania służbowe na terenie Gminy ( 4.000zł),

Dział 851, 801

  • 73.218 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zwalczanie narkomani – 12.700 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60.518 zł. Zadania finansowane będą z nadwyżki budżetowej w której znajdują się środki niewykorzystane w 2008r. przeznaczone na ww. cele,
  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczenie na dowóz uczestników półkolonii letnich przez ZEAS,

Dział 852,

  • 19.192 zł – dochody i wydatki zwiększa się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych z tytułu ściągania należności od wierzycieli alimentacyjnych z przeznaczenia na obsługę tego zadania,
  • 2.000 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie  na dofinansowanie obchodów 25–lecia  Domu Pomocy Społecznej w Dębcach,

Dział 921

  • 300.000 zł – wydatki zwiększa się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na remonty świetlic gminnych – wniosek w załączeniu.

Dział 926

  • 80.000 zł – zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie z tytułu podpisanych umów najmu i dzierżawy.

 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz