Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/438/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

UCHWAŁA NR XL/438/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  946.088 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie775.525
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 775.525
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód384.525
0970Wpływy z różnych dochodów384.525
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu391.000
6260Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych391.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie170.563
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 170.563
85395 Pozostała działalność170.563
2328Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego161.080
2329Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego9.483
OGÓŁEM 946.088

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  1.061.563 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 891.000
600   Transport i łączność 500.000
60016 Drogi publiczne gminne500.000
2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących500.000
 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 391.000
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu391.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych391.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 170.563
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 170.563
85395 Pozostała działalność170.563
4018Wynagrodzenia osobowe pracowników7.208,80
4019Wynagrodzenia osobowe pracowników424,40
4118Składki na ubezpieczenia społeczne11.179,10
4119Składki na ubezpieczenia społeczne658,90
4128Składki na Fundusz Pracy1.773,10
4129Składki na Fundusz Pracy104,70
4178Wynagrodzenia bezosobowe84.972,40
4179Wynagrodzenia bezosobowe5.002,60
4218Zakup materiałów i wyposażenia6.987,90
4219Zakup materiałów i wyposażenia411,10
4308Zakup usług pozostałych41.780,38
4309Zakup usług pozostałych2.459,62
4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej755,52
4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej44,48
4418Podróże służbowe krajowe944,40
4419Podróże służbowe krajowe55,60
4748Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych142,00
4749Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych8,00
4758Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji2.031,00
4759Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji119,00
6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych3.305,40
6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych194,60
OGÓŁEM 1.061.563

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 500.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

500.000
600   Transport i łączność 500.000
60016 Drogi publiczne gminne500.000
4270Zakup usług remontowych500.000
OGÓŁEM 500.000

§ 4.

  1. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie 384.525 zł zmniejszy deficyt budżetu.
  2. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 15.845.457 zł.

§ 5. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 600

Zmian  dokonuje się na wnioski Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji w następujący sposób:

  • 50.000 zł – współfinansowanie  zadania „Przebudowa chodnika w m. Gardno” na podstawie wystąpienia Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie i koniecznością przekazania środków w formie dotacji na realizację zadania. Wspólna realizacja zadania przyspieszy termin poprawy bezpieczeństwa drogowego na terenie tej miejscowości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120.
  •  450.000 zł – dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania „Przebudowa chodników na terenie miasta Gryfino”, które realizowane byłoby z Powiatem Gryfińskim po podpisaniu stosownego porozumienia. Środki zostaną przeniesione z zadania „Projekt, budowa dróg   i zagospodarowanie terenu przy ul. Flisaczej w m. Gryfino”, a wartość tego zadania została zwiększona na 2010r.
  • 384.525 zł –zwiększenia planu dochodów  dokonuje się w związku z końcowym rozliczeniem projektu  pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino-Północ”.

Dział 853

  • 170.563 zł – dodatkowe środki wprowadza się na podstawie umowy Nr EFS/1/09 zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino, zawartej w sprawie przekazania środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych na realizację projektu partnerskiego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”. Realizację zadania powierza się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dział 900

  • 391.000 zł – zmian dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku ze złożeniem wniosku do Fundacji EKOFUNDUSZ  w Warszawie o dofinansowanie zadania „Montaż kolektorów słonecznych  w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie”, którego realizacje planuje się w latach 2009-2010. Gmina Gryfino  nabyła w bieżącym roku Centrum Wodne Laguna w Gryfinie i jako właściciel obiektu może podejmować działania inwestycyjne związane z modernizacją obiektu.

W związku z powyższymi przeniesieniami w planie wydatków zmianie ulega również załącznik dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz