Protokół z obrad

Protokól z obrad cz.II

PROTOKÓŁ Nr XLI/09
z XLI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 9 lipca 2009 r.

c.d.

Ad. VIII. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie z działalności spółki za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 – DRUK Nr 4/XLI

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Paweł Nikitiński – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jestem zmuszony zabrać głos po raz kolejny, ale robię to także w interesie mieszkańców. Robię, to z przekonaniem, że to pytanie paść musi. Swoje pytanie kieruję do Pana Prezesa. Mam jedno pytanie i jedną wątpliwość. Jeśli byłby łaskaw włączyć się w udzielanie odpowiedzi także Pan Burmistrz, będę zobowiązany. Na stronie 3 sprawozdania w punkcie 2.2. Rynek – sprzedaż uzyskujemy od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych informację o podwyżkach, jakie spotkały mieszkańców w roku 2008 i jest przedstawiona podstawa prawna tych działań. Co do tej sprawy nie wnoszę najmniejszej uwagi, ona wyczerpuje zagadnienie, natomiast w dalszej części tego elementu w trzecim akapicie, mamy mowę że „w zakresie gospodarki odpadami Spółka wynegocjowała ze spółdzielniami mieszkaniowymi i GTBS Sp. z o.o. wzrost ceny za odbierane odpady o 14,00 zł do 35,50 zł za m3 netto od 1 lutego 2008 r., dla pozostałych odbiorców stawki wzrosły w podobnej wysokości, nie uległy zmianie ceny dzierżawy pojemników i kontenerów na odpady. Z dniem 11.02.2008 r. zmianie uległy ceny za wywóz nieczystości płynnych, ceny wzrosły dla poszczególnych grup klientów o około 2,34 zł netto  (do 14,02 za jeden m3 dla ścieków z gospodarstw domowych).” Niepokoi mnie ten zapis, dlatego, że nie przywołuje się podstawy prawnej tych podwyżek. Dlaczego nie przywołuje się podstawy prawnej tych podwyżek? Dokładnie tak samo zrobiono przy zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Jaka jest podstawa prawna,  z czego ta podstawa prawna wynika? W sprawozdaniu powinna by taka informacja, a jej nie ma. Jeśli Panowie, będziecie łaskawi odpowiedzieć na to pytanie, będę wdzięczny.

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – Pan radny Nikitiński zadał właściwie dwa pytania, dlaczego nie ma podstawy prawnej podwyżek w sprawozdaniu i jaka jest podstawa. Chciałbym wyjaśnić dlaczego tych informacji nie ma w sprawozdaniu. Sprawozdanie powstaje na podstawie ustawy o rachunkowości. Jest osobny artykuł, który zawiera wskazania niestety dość ogólne, co do tego, jak powinno wyglądać i z czego powinno się składać sprawozdanie z działalności spółki, która jest zobligowana, żeby takie sprawozdanie sporządzić. W tym przepisie nie ma takiego wymogu, żeby tak szczegółowe informacje były zwierane w sprawozdaniu, z tego też tytułu ich nie ma. Jeśli chodzi o podstawę prawną, to jest nią uchwała zarządu spółki.

Radny Paweł Nikitiński – dobrze, że zasłonił się Pan ustawą, bo enigmatyczne zapisy pozwalają do tego typu kwestii. Mógł Pan też odpowiedzieć, że rzeczywiście można było przedstawić podstawę prawną. Nic nie powodowało, żeby Pan nie napisał, ze uchwałą zarządu podjęto taka decyzję, ale skoro Pan uznał, że Pan nie napisze, to Pan nie napisał. Moje pytanie nie jest przypadkowe. Zdaję sobie sprawę z tego Panie Prezesie, że Pan dobrze wie, dlaczego ono nie jest przypadkowe. W mojej opinii, jedynym organem uprawnionym do określania tych stawek w czasie, kiedy były podnoszone, była Rada Miejska w Gryfinie. Na tym polega problem. Stąd też moje pytanie do Pana Burmistrza, jako osoby, która nadzoruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, w jaki sposób stało się tak, że Rada Miejska  w Gryfinie nie dokonywała zmiany stawek, które obowiązywały na terenie gminy? Spodziewam się odpowiedzi, że będziemy rozmawiali o tym, iż to nie były górne stawki za usługi, o których rozmawiamy, natomiast jeśli literalnie przeczytamy tę ustawę, to będziemy wiedzieli, że do zmiany górnych stawek jest uprawniona tylko Rada Miejska w Gryfinie. Tak się nie stało niestety, zostaliśmy także poinformowani, że takie podwyżki, zdaniem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych mogły być przez nie dokonywane. W mojej opinii jest to dosyć istotne naruszenie obowiązujących przepisów. Jeżeli wynikało ono z braku stosownych doświadczeń, to jestem w stanie przyjąć taką argumentację. Dziś już maksymalne stawki obowiązują. W powszechnej świadomości wiadomo już, że podnieść je powyżej tego pułapu, który został uchwalony przez Radę Miejską można tylko odrębną uchwałą. Jeśli wówczas takiej powszechnej świadomości u Pana Burmistrza i u Pana Prezesa nie było, to  w jakiś sposób mnie to zadowoli, czy też usprawiedliwi takie działanie. Natomiast obawiam się, że być może za chwilę będziemy rozmawiali o kolejnym przypadku, w którym interpretacja prawa w zakresie, które wydaje mi się oczywiste, będzie nas zajmowało przez najbliższe piętnaście minut

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – Panie radny, ogromnie cenię sobie Pańskie uwagi i szanuję Pańskie poglądy, niemniej jednak w pracy zawodowej opieram się często na opiniach osób, które uważam za przygotowane do wypowiadania się w danej kwestii. W tej kwestii bazuję na opinii renomowanej Kancelarii Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut – Odlanicki. Pan radny zna to stanowisko, więc myślę, że znamy swoje argumenty. Jeżeli Pan sobie życzy, mogę udzielić odpowiedzi na piśmie, czy chce Pan kontynuować tę dyskusję?

Radny Paweł Nikitiński – ja nie jestem zainteresowany prowadzeniem tej dyskusji w jakiś szeroki sposób, chodzi mi o kwestię, która jest dla mnie z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca oczywista. Kompetencją Rady Miejskiej w Gryfinie było określanie górnych stawek po noweli ustawy. Stało się inaczej. Pan posiada opinię prawną, która wspiera Pańskie stanowisko. Ja tę opinię prawną przyjmuję do wiadomości, natomiast sygnalizuję problematyką, bo ona w Pańskiej działalności, czy też w Pańskim sprawozdaniu jest jedynym miejscem, w którym zaznaczyłem sobie uwagę. Kończę swoją wypowiedź na tym, że niepokoi mnie strata Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, natomiast uznaje ją za racjonalną i wynikającą z obiektywnych zdarzeń gospodarczych. Wszystko, co jest przedstawione Radzie Miejskiej w Gryfinie, jako materiał ukazujący funkcjonowanie spółki na przestrzeni roku 2008, z tym jednym wyjątkiem o którym rozmawiamy, mnie satysfakcjonuje.

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – cieszę się, że sprawozdanie Pana satysfakcjonuje. Chciałbym dodać, że dostaniecie Państwo również dodatkowy materiał dotyczący spółki. Wraz z dokumentami związanymi z taryfą na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków otrzymacie Państwo pełne sprawozdanie finansowe spółki. Jestem do dyspozycji radnych na komisjach, z przyjemnością będę udzielał Państwu informacji.

Rada przyjęła informację do wiadomości.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/401/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. – DRUK Nr 5/XLI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/401/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/401/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 13.
Uchwała Nr XLI/442/09 stanowi załącznik nr 14.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, części działki nr 163,  o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Gryfino – DRUK Nr 6/XLI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – na ostatniej sesji przedstawiłam sprawę dotychczasowych dzierżawców tych lokali. Uważam, że powinniśmy bronić naszych gryfińskich przedsiębiorców. Rozumiem, że powinniśmy to robić zgodnie z prawem, ale zgodnie z prawem można dopuścić, aby nasi gryfińscy przedsiębiorcy mogli swoją działalność prowadzić nadal. Płacili niemały czynsz, wyremontowali na własny koszt te baraki i nikt ich wcześniej nie powiadomił o tym, że będzie taka sytuacja. Ceny i zarobki naszych gryfińskich przedsiębiorców na pewno nie są takie same, jak ceny i zarobki przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność przy Cmentarzu Centralnym  w Szczecinie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - rozmawiałem z jednym z tych przedsiębiorców i mogę powiedzieć, że odpowiada mu formuła przetargu ustnego nieograniczonego, ponieważ jest ona uczciwa dla wszystkich przedsiębiorców z Gryfina.

Radna Wanda Kmieciak – przedstawiony w ten sposób projekt uchwały jest jak najbardziej obiektywny i zgodny z prawem. Uważam, że Pan Burmistrz bardzo dobrze zrobił przygotowując właśnie taki sposób ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego.

Radny Ireneusz Sochaj – mam pewną sugestię. Ponieważ w tych obiektach handlowych działają dwa podmioty i planowany przyszły budynek ma zawierać dwa lokale usługowe, chciałbym, żeby przetargi na te właśnie lokale był odrębne, żeby zwiększyć szanse tych podmiotów, jeżeli przystąpią do przetargu. Czy jest to możliwe od strony technicznej?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przetarg będzie ogłoszony na dwa oddzielne lokale, ale nie mogę zagwarantować, że jedna osoba wygra przetarg na jeden i drugi lokal.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, części działki nr 163, o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Gryfino Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, części działki nr 163, o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 15.
Uchwała Nr XLI/443/09 stanowi załącznik nr 16.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1,  z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową – DRUK Nr 7/XLI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radna Wanda Kmieciak – w uzasadnieniu mamy informację, że planowany termin realizacji zadania dotyczącego rozbudowy nabrzeża przypada na 2011 rok. Umowa użyczenia dla Klubu Raffer zawarta zostanie do roku 2010. Czy Pan Burmistrz przewiduje inne lokum na siedzibę Raffaera oraz Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej?
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na siedzibę TMHZG przewidziany jest pokój tam gdzie zostanie przeniesiona również naukowa filia biblioteki, natomiast dla Raffera nie ma jeszcze przewidzianego lokalu.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chodzi mi o zgodność brzmienia tytułu i rozstrzygnięcia w paragrafie pierwszym. Uchwała Rady nie może orzekać w sprawie oddania, tytuł powinien brzmieć: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie, bo tak brzmi paragraf pierwszy uchwały. Tytuł uchwały powinien być tożsamy z treścią, tak, jak ma to miejsce w druku nr 10/XLI. Uchwałą nie można oddawać lokalu w użyczenie, ani nie można go sprzedawać.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - rozumiem, że proponuje Pan, Panie radny, następujące brzmienie początku tytułu uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użyczenie. Panie Burmistrzu, czy zgłasza Pan taka poprawkę do tytułu?

Burmistrz wyraził zgodę na zaproponowaną poprawkę do tytułu uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane  z działalnością statutową.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17.
Uchwała Nr XLI/444/09 stanowi załącznik nr 18.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1,  z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową – DRUK Nr 8/XLI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Stanisław Różański - mam taka samą uwagę, jak przy poprzednim projekcie uchwały. Tytuł uchwały winien brzmieć: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w użyczenie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy Pan Burmistrz wyraża zgodę na taką poprawkę do uchwały?

Burmistrz wyraził zgodę na zaproponowaną poprawkę do tytułu uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane  z działalnością statutową.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19.
Uchwała Nr XLI/445/09 stanowi załącznik nr 20.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/319/08 z dnia  6 listopada 2008 r. – DRUK Nr 9/XLI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/319/08 z dnia 6 listopada 2008 r.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/319/08 z dnia 6 listopada 2008 r. została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 21.
Uchwała Nr XLI/446/09 stanowi załącznik nr 22.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – DRUK Nr 10/XLI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 23.
Uchwała Nr XLI/447/09 stanowi załącznik nr 24.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino – DRUK Nr 11/XLI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 25.
Uchwała Nr XLI/448/09 stanowi załącznik nr 26.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2009 w miejscowości Dołgie – DRUK Nr 12/XLI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2009 w miejscowości Dołgie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2009 w miejscowości Dołgie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 27.
Uchwała Nr XLI/449/09 stanowi załącznik nr 28.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 14/XLI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przedstawione Państwu zmiany w budżecie dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z utworzeniem nowych oddziałów  w przedszkolach. Jeżeli ta uchwała nie zostanie przyjęta, nie będzie dodatkowych miejsc w żłobkach ani w przedszkolach, ponieważ zmiany budżetu dotyczą głównie środków przeznaczonych na remonty pomieszczeń i zakup dodatkowego sprzętu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, w imieniu Komisji Rewizyjnej, która zaopiniowała projekt negatywnie oraz jako członek Komisji Spraw Społecznych chciałam powiedzieć, że ani na jednej, ani na drugiej komisji nie było Pani Skarbnik. Zgłaszałam ten problem Panu Burmistrzowi. Po raz kolejny Pani Skarbnik nie przychodzi na komisje, ponieważ jej w tym czasie nie ma w pracy. W porządku obrad była sprawa dotycząca udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Bielice. Chcieliśmy zapytać  o zagwarantowanie pieniędzy w budżecie na ten cel. Rozumiem, że ktoś może być chory, ale zgłaszałam już Panu Burmistrzowi, że zawsze na Komisji Rewizyjnej sprawdzamy czy Pani Skarbnik w tym dniu jest w pracy. W piątek była w pracy, podpisana została lista obecności. Na Komisji będę zwracała uwagę Panu Burmistrzowi, jeżeli nie będzie Skarbnika w sytuacji, kiedy rano podpisał się na liście obecności. Komisja Rewizyjna wyraziła taka opinię, ponieważ nie miała komu zadawać pytań.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – chciałam odpowiedzieć radnej Chmurze – Nycz, że moje wyjaśnienia dla Pani nie byłyby potrzebne, gdybyście Państwo, a zwłaszcza Pani dokładnie przeczytała uzasadnienie. Głównie są to zmiany dotyczące zadań z zakresu inwestycji. Pan Z-ca Naczelnika Wydziału twierdzi, że udzielił państwu wyjaśnień. Wyjaśnienia dotyczącej tej uchwały zostały dokonane, gdyż dotyczą spraw z zakresu inwestycyjnego. Przeniesienia w głównej mierze pochodzą z wydatków inwestycyjnych, załącznikiem do uchwały jest załącznik z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Środki, które zostały niewykorzystane na zadania inwestycyjne, zostały podzielone i przeniesione na realizację zadań, o których mówił Pan Burmistrz oraz na remonty budynków komunalnych. To wszystko zostało ujęte w uzasadnieniu. Jeżeli są jakieś merytoryczne pytania, po raz kolejny udzielimy Państwu wyjaśnień. Proszę pytać.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – nie jest tak, że tylko inwestycje są odpowiedzialne za zmiany w budżecie. Na Komisji Rewizyjnej mieliśmy wiele pytań, nie tylko dotyczących inwestycji, a na naszą Komisję zawsze jest wysyłana Pani Ewa Kubiak lub Pan Krzysztof Czosnowski. Na Komisji padło ważne pytanie dotyczące źródła finansowania zadania, które mieliśmy realizować, czyli budowy drogi na terenie Gminy Bielice. Chcieliśmy dowiedzieć się, skąd miały być wzięte pieniądze na pożyczkę, więc nie były to tylko pytania kierowane do działu inwestycji, ale pytania kierowane do działu finansowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jest to pierwszy sygnał do mnie o takim zachowaniu. Jest zasada, że każdy proszony przez komisję urzędnik, jeżeli jest w urzędzie musi przyjść na komisję i nie ma od tego odwołania. Pani Skarbnik ma ostatnio problemy ze zdrowiem. Tłumaczyłem Pani radnej, że nie ma Pani Skarbnik, gdyż źle się poczuła i wyszła z pracy, mimo, że przyszła do niej rano.

Radna Wanda Kmieciak - chciałabym wyjaśnić, że Komisja Spraw Społecznych nie zapraszała Pani Skarbnik na swoje posiedzenie, nie było do niej pytań, natomiast Komisja prosiła na swoje posiedzenie Panią Ewę Kubiak. Ponieważ Pani Naczelnik miała jakieś ważne spotkanie nie mogła przybyć na komisję i udzielić wyjaśnień na poszczególne pytania. Na komisji padły pytania na temat zaawansowania prac nad projektem budowy dróg wraz  z infrastrukturą w miejscowości Żabnica, były również pytania odnośnie budowy dróg gminnych w Czepinie i przetargu na budowę ul. Akacjowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – korzystając z okazji, że mówimy o zmianach w budżecie, chciałbym poinformować Państwa, że dochodzą do mnie takie głosy, że sytuacja finansowa gminy jest zła, że nie ma środków finansowych. Jest to nieprawda. Gmina na bieżąco realizuje wszelkie płatności, jest tylko tak, że na dzień dzisiejszy posiadamy trochę mniej środków na kontach. Jak wiecie Państwo ze środków pochodzących z kredytu miały być sfinansowane dwie inwestycje – uzbrojenie Tarasu Północnego i ulicy Jana Pawła II oraz budowa wodociągu Krzypnica – Tywa. Te inwestycje zostały rozpoczęte i są realizowane w bardzo szybkim tempie. Wypłaciliśmy na te inwestycje 5.200.000 zł, natomiast te środki zostaną nam zwrócone do końca tego tygodnia lub na początku przyszłego. Sfinansowaliśmy wszystko z własnych środków, a teraz nastąpi zwrot w postaci pożyczki z NFOŚiGW. Chce powiedzieć, że jest to jedyna pożyczka udzielona przez NFOŚiGW. Teraz pożyczki będą udzielane w ten sposób, że każdy podmiot będzie musiał zaciągnąć pożyczkę w banku komercyjnym i dofinansowanie z NFOŚiGW będzie do pewnej wysokości spłaty odsetek. Nam się udało, podpisaliśmy umowę, mamy udzieloną pożyczkę w łącznej kwocie 7 mln zł na te dwa zadania i niebawem wpłyną pieniądze.

Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Kazimierzowi Fischbachowi.

Radny Marek Sanecki – nie podobają mi się zmiany budżetowe w zakresie oświaty, czyli zmniejszenia wydatków w poszczególnych szkołach. Niedawno podejmowaliśmy decyzje o tym, że zwiększamy środki przeznaczone na oświatę o 1 mln zł. Przeznaczaliśmy ten 1 mln zł z rezerwy. Te pieniądze nie zawsze zostały wydane racjonalne, bo przykładowo w Szkole Podstawowej nr 1 został zakupiony podest w formie schodów za 37 tys. zł, który był wykorzystany raz i być może nie będzie w ogóle wykorzystywany, a dzisiaj dokonujemy cięć w kwocie np. 2.000 zł na materiały papiernicze i urządzenia kserograficzne, które są niezbędne w obecnych czasach do prawidłowej obsługi edukacji. Dokonaliśmy tego wydatku, a dzisiaj wykonujemy cięcia. Z perspektywy czasu, trzeba powiedzieć, że było to nieracjonalne, niezasadne i dzisiaj zbieramy tego owoce. Chciałbym odnieść się do działu 851, gdzie mamy przeznaczyć 23.000 zł na zadanie „Profilaktyka – Zdrowie – Lato – Zabawa 2009”. Proszę zwrócić uwagę, że dziś mamy 9 lipca i dzisiaj będziemy decydować o tym, że będziemy coś promować na wakacje. Zanim podejmiemy racjonalne działania to będzie prawie koniec tych wakacji i wtedy będziemy wydawać pieniądze. W Gminie Gryfino jest prowadzona bieżąca działalność z dziećmi i młodzieżą i na to trzeba wydawać pieniądze. Przykładowo KS Delf zorganizował obóz sportowy dla 42 dzieci za kwotę poniżej 30.000 zł. Te pieniądze można wydać na kilkadziesiąt wyjazdów na kilkanaście dni, a my chcemy coś promować. Promocję należy robić w szkołach, poprzez stowarzyszenia, na bieżąco, a nie  w taki sposób akcyjny. Podobno te pieniądze zostały już wydane, a więc zadanie zostało już zrealizowane. Chyba nie było podstaw do wydawania pieniędzy, skoro dzisiaj podejmujemy decyzję w tej sprawie.

Radny Artur Nycz – chciałbym odnieść się jeszcze do poprzedniego projektu uchwały. Komisja Budżetu pojechała na drogę Parsówek – Bielice. Pan radny Tomasz Namieciński zaproponował nam, że pokaże nam również ulicę Niepodległości w Gardnie. Jeżeli ktoś nie był na tej drodze, to warto tam pojechać i zobaczyć tą ulicę. Jest ona praktycznie nieprzejezdna dla samochodu osobowego. Jest to również trasa dzieci do szkoły. Byliśmy świadkami, jak było remontowane mieszkanie, z którego gruz był wynoszony, rozkruszany na zewnątrz i były nim zasypywane dziury na drodze. Panie Burmistrzu, skoro została wycofana uchwała dotycząca remontu drogi w Parsówku i Bielicach, uważam że te środki finansowe należy przeznaczyć na remont tej drogi w Gardnie i zrobić to jeszcze w tym roku. Nie uważam, żebyśmy musieli przeprowadzać tam wielką inwestycję, natomiast tę drogę należy przede wszystkim zrobić przejezdną, bo ona na dzień dzisiejszy jest nieprzejezdna przynajmniej na tym odcinku wzdłuż bloków mieszkalnych. Panie Burmistrzu, bardzo proszę o odpowiedź, czy te środki finansowe będą mogły być skierowane na to zadanie. Odnosząc się do dyskusji, która została wszczęta, Pani Skarbnik, jestem jedenasty rok radnym, Pani jest trzecim skarbnikiem, z którym pracuję i Pani od sześciu lat nie przychodzi na komisje. Pani nigdy nie ma. Sposób, w jaki odnosi się Pani do radnych, to jest zwykła arogancja. Ja nigdy nie ukrywałem i Pani o tym wie, że mając na uwadze swoją pracę z poprzednimi Skarbnikami, widząc ich wiedzę i porównując tę wiedzę, uważam, że jest Pani osobą niekompetentną. Co do sformułowania: „Pani może sobie doczytać” zapewniam Panią, że ja dobrze czytam od piątego roku życia i doczytam sobie wszystko, co potrzebuję. Jak będę chciał wiedzieć, z jakiego materiału będzie zrobiona droga, czy jaką umowę podpisano  z wykonawcą, to poproszę kogoś z Wydziału Inwestycji, natomiast jeżeli chce wiedzieć, w jak sposób odbędzie się finansowanie, to od tego Pani jest. Pani obowiązkiem jest wiedzieć kiedy odbywają się komisje. Pani obowiązkiem jest być na tych komisjach, bo Pani nie ma nigdy i to nie jest kwestia ostatnich posiedzeń komisji. Pani po prostu nigdy nie ma. Nie wiem, gdzie Pani się podziewa, Pani jest permanentnie na zwolnieniu, Pani jest permanentnie na szkoleniu. Porozmawiać ze skarbnikiem w tej gminie merytorycznie nie można. Odnosząc się do tego, co Pani powiedziała, że od tego są inni pracownicy urzędu, chciałbym zapytać, na jaki temat można z Panią porozmawiać? Na temat inwestycji mamy rozmawiać  z inwestycjami, na temat innych działów w budżecie z innymi naczelnikami, czyli rozumiem, że z Panią można rozmawiać tylko i wyłącznie na temat finansowania wydziału, którym Pani kieruje. Z tego wynika, że z Panią można tylko porozmawiać na temat wynagrodzeń  i przepływów w Pani wydziale. Zawsze będzie się rodziło pytanie, to od czego Pani jest, Pani Skarbnik?

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – proszę nie oceniać pracy pracowników Burmistrza, dyskutujmy nad uchwałą.

Radny Paweł Nikitiński – rolą radnych jest ocenianie pracy Burmistrza, a więc także urzędu, którym kieruje. Pozwolę sobie nie zgodzić się ze swoim przedmówcą w kilku aspektach. Po pierwsze przedostatnio na Komisji Budżetu Pani Skarbnik udzielała nam wyjaśnień. Ja jestem radnym krócej niż Pan i w czasie mojej obecności na komisjach, a byłem na wszystkich komisjach od początku kadencji, z Panią Skarbnik współpracowałem wielokrotnie. Po drugie proponuję, aby rywalizację polityczną zostawić z boku. Co do oceny poprzednich skarbników, to jest naprawdę kwestia o której moglibyśmy napisać niejedną książkę. Co do osobistego stosunku do radnych, podzielam Pański pogląd, będę rekomendował Pani Skarbnik, żeby wzięła pod uwagę moje uwagi. Jeżeli chodzi o przygotowanie merytoryczne Pani Jolanty Staruk do pełnionej funkcji i to w jaki sposób wpływała na finanse publiczne, moim zdaniem należy ocenić pozytywnie i to jest jeden z nielicznych aspektów pozytywnych funkcjonowania Burmistrza Henryka Piłata. Ja go w tym aspekcie oceniam pozytywnie. Jeżeli chodzi o pion inwestycyjny i wiele innych pionów, nie dlatego, że mam osobistą pretensję do tych ludzi, bo nie mam, nie interesuje mnie, jak dana osoba się nazywa, jakie ma wykształcenie, czy dorobek zawodowy, interesuje mnie czy jest pomocna w wyjaśnieniu spraw związanych z Gminą Gryfino. Nie chcę też wspominać imion i nazwisk poprzednich Skarbników i wypowiadać się o ich pracy, odeszli z tego urzędu, jest jakaś ciągłość władzy. Jak Burmistrz Piłat kiedyś przegra wybory, a myślę, że przyjdzie taki czas, też trzeba będzie odnosić się do dokonań i będziemy do nich także wracali. Jeśli przychodzę porozmawiać merytorycznie o sprawach finansów publicznych, to dla mnie Pani Jolanta Staruk ma zawsze czas i to są dyskusje merytoryczne, jeśli mam inne zdanie od niej, to jej o tym mówię.  Nie poprę tego projektu uchwały z przyczyn związanych ze szczegółowymi zapisami, które są dla mnie całkowicie jasne. Będę głosował przeciw, w najlepszym wypadku wstrzymam się od głosu, jeśli mnie Pan Burmistrz przekona. Jeśli któryś z urzędników czuje się urażony postawą radnych, to ja za swoją osobistą postawę przepraszam i nakłaniam do tego, żebyśmy nie toczyli personalnych sporów z poszczególnymi urzędnikami, bo za pracę urzędu odpowiada Burmistrz.

Radny Rafał Guga – bardzo cieszy mnie cenna uwaga radnego Nikitińskiego, żeby odrzucić zagrywki polityczne, tylko chciałbym żeby to stosować cały czas, nie tylko w stosunku do Pani Skarbnik, ale do innych pracowników urzędu, naczelników, prezesów spółek itd. Wtedy będzie nam się lepiej pracowało. Mam pytanie do Pana Burmistrza Kuduka, ponieważ dotyczy ono po części oświaty. W uchwale mamy zmianę na kwotę 332.662 zł. Zmian
w planie dochodów (dotacje z PFRON) dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań dot. budowy wind w jednostkach oświatowych. W konsekwencji zmniejszeniu ulegają również wydatki o kwotę 782.662 zł na ww. zadania. Rozumiem, że termin realizacji tych inwestycji, czyli wind w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum przesuwa się. Na jak długi czas? Kiedy te windy będą mogły być oddane do użytku?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - z windami jest podobnie, jak z kanalizacją  w Pniewie. Chciałbym wyjaśnić, dlaczego przesuwają się terminy realizacji tych zadań. Po pierwsze, na te zadania ubiegamy się o dofinansowanie. Ukazały się wytyczne odnośnie uzyskania dofinansowania do wind, w tej chwili jest poprawiana dokumentacja zgodnie z oczekiwaniami Urzędu Marszałkowskiego i windy zostaną wykonane w przyszłym roku. Do końca roku zostanie opracowania dokumentacja i zgłoszone zapotrzebowanie na środki finansowe. Wytłumaczę mieszkańcom Pniewa dlaczego realizacja kanalizacji przesuwa się  w czasie. Przecież wiecie Państwo, że znacznie opóźniło się ogłoszenie konkursów na dotowanie inwestycji realizowanych przez Gminy, a to zadanie wybitnie kwalifikuje się do zgłoszenia do konkursu na uzyskanie dofinansowania. W międzyczasie to zadanie rozszerzyliśmy o projekt podłączenia do kanalizacji terenów przemysłowych w Pniewie vis a vis dworca kolejowego Dolna Odra. W obu przypadkach chcielibyśmy otrzymać dofinansowanie na realizację tych zadań.

Radny Stanisław Różański - Panie Przewodniczący, proponowałbym, aby utrzymał Pan dyscyplinę na sali. Dyskutujemy nad projektem uchwały i nie dopuszczajmy do innych wątków pobocznych. To nie jest dobry czas na dyscyplinowanie nikogo tutaj na sali. Powinniśmy dyskutować nad projektem uchwały, a nie uprawiać politykę na poboczne tematy. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa zapisy ustawy o samorządzie gminnym, art. 30 i art. 39. W ustawie jest wyraźnie powiedziane, że sposób wykonania uchwał, w tym również uchwały budżetowej określa Burmistrz i decyzje w indywidualnych sprawach podejmuje Burmistrz, a nie radni. Taki projekt uchwały to jest nic innego, jak przesuwanie środków „z szufladki do szufladki”. Jak nie można wykonać jakiegoś zadania, bo jest zagrożone, to się przeznacza środki na inne cele. To jest operatywne zarządzanie gminą i to jest prerogatywa organu wykonawczego.

Radny Paweł Nikitiński - proponuję w takim razie zdjąć z porządku obrad projekt uchwały, skoro to nie jest kompetencja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Radny Marek Sanecki – jeżeli jest to kompetencja Burmistrza to rzeczywiście niepotrzebnie dyskutujemy. Wydaje mi się, że Pan Radny Różański trochę przesadza. Skoro dyskutujemy, to widocznie jest ku temu powód. Chciałbym zapytać odnośnie wydatku w dziale 851, czy zostały juz podjęte działania bez zagwarantowania finansowania, czy dopiero o tym decydujemy? Chodzi o wydatkowanie kwoty 23.000 zł na zadanie pn. „Profilaktyka - Zdrowie – Lato – Zabawa 2009”. Czy działania są już prowadzone, czy dopiero będziemy je zlecać? Jeżeli są prowadzone, to na jakiej podstawie bez zagwarantowania środków? Dlaczego nie zostało to przedstawione w kwietniu, maju, bądź czerwcu?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Piotr Romanicz – to są środki, które stanowią refundację. W związku z tym, że temat tej imprezy pojawił się już po przyjęciu budżetu i zaplanowaniu zadań, w rozmowie z Panem Burmistrzem doszliśmy do wniosku, że podejmujemy się realizacji tego zadania kosztem innych zadań, które były zaplanowane w budżecie. Jeżeli będzie taka możliwość w budżecie, a Pani Skarbnik mówi, że jest taka możliwość, po zrefundowaniu tego przedsięwzięcia wrócimy do zadań, które wcześniej planowaliśmy na rok budżetowy. Ta impreza odbyła się w maju, powstał z niej film, który można było oglądać w telewizji szczecińskiej, zaangażowane w nią były również organizacje pozarządowe. Ta kwota pozwoli nam na płynną realizację zadań.

Radna Janina Nikitińska – czy w projekcie uchwały na pewno powinien być zapis: dział 690 Remont ul. Kasztanowej w Łubnicy? Czy na pewno chodzi o tę drogę?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w uchwale winno być, że będzie remontowana będzie ul. Kasztanowa w Pniewie oraz droga w Łubnicy.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 29.
Uchwała Nr XLI/450/09 stanowi załącznik nr 30.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia  19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok – DRUK Nr 15/XLI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 31.
Uchwała Nr XLI/451/09 stanowi załącznik nr 32.

Ad. XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym ustosunkować się do wypowiedzi w sprawie ul. Niepodległości w Gardnie. Ta ulica do dzisiaj nie jest przejęta przez gminę, jest nadal u syndyka masy upadłościowej i wszelkie nasze starania związane z przejęciem tej drogi nie są jeszcze zakończone

Ad. 785/XLI/09

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – budynek w Borzymiu chcemy przeznaczyć na mieszkania rotacyjne, nie chcemy wykonywać przy każdym mieszkaniu węzła sanitarnego i kuchni, będą one przeznaczone dla osób w nagłych sytuacjach. W budynku była już Komisja Mieszkaniowa.

Ad. 786/XLI/09
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – poleciłem już wykonanie wyceny budynku po Wojskowej Komendzie Uzupełnień, gdyż niewykluczone, że na następną sesję będzie przygotowana uchwała o sprzedaży tego budynku z przeznaczeniem na utworzenie przedszkola niepublicznego.

Ad. 788/XLI/09
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
– to już nie jest teren Gryfskandu, jest to teren osoby prywatnej, która odkupiła go od Gryfskandu. Spróbuję porozmawiać na ten temat, ale nie mogę gwarantować, że uzyskamy zezwolenie na urządzenie tam parkingu.

Ad. 790/XLI/09
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
- Gmina udziela pomocy rolnikom zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy rolnik może się zwrócić o pomoc, jeżeli po sprawdzeniu dochodów okaże się, że taka pomoc w postaci umorzenia podatku mu się należy.

Ad. 794/XLI/09
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
- zwrócimy się z pismem do GDDKiA, żeby plac przed Czepinem został uporządkowany.

Ad. 809/XLI/09
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
- jeżeli jest taka sytuacja, to jest to samowola. Nikt nie wydawał pozwolenia, żeby przy sklepie Kokos był prywatny parking. Straż Miejska sprawdzi to po sesji.

Ad. 814/XLI/09
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat
– w sprawie ul. Łużyckiej spotykam się już z kolejnym dyrektorem. Kiedy dochodzi do sfinalizowania zadania, dyrektor odchodzi i rozmowy trzeba zaczynać od nowa. GDDKiA podaje argument, że nie będzie remontu drogi, dopóki ciepłociąg będzie w ulicy Łużyckiej. W następnym tygodniu spotykam się z dyrektorem po raz kolejny w sprawie ulic: Szczecińskiej, Flisaczej i Łużyckiej. Będę oczekiwał wyjaśnień, dlaczego nie dopilnowano wybudowania chodnika w ramach inwestycji Bricomarche i nie ma dojścia do tego sklepu. Zapytam na jakiej podstawie podjęta została decyzja, podczas remontu ulicy Przemysłowej i dlaczego nie była konsultowana z władzami gminy decyzja o skierowaniu ruchu samochodowego nad morze przez Gryfino? Nie wiem, czy nie trzeba będzie zablokować ul. Łużycką, żeby GDDKiA wzięła się za rozwiązanie problemu.  Jeżeli chodzi o budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Włodkowice, wszystko wskazuje na to, że zadanie zostanie wykonane do świąt Bożego Narodzenia

Ad. XX. Wolne wnioski i informacje.

Radny Stanisław Różański – 19 grudnia 2008 r. podjęliśmy uchwałę w sprawie apelu do posłów o zmianę dwóch ustaw o utrzymaniu czystości i o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Ponieważ przez okres pierwszego kwartału tego roku nikt z posłów, do których kancelarii została przesłana ta uchwała, nie podjął żadnych działań, stąd 16 kwietnia 2009 r. wystąpiłem z interpelacją do posła Brudzińskiego, żeby osobiście zajął się tą sprawą. Otrzymałem w tej sprawie pismo, które chciałbym w części zaprezentować: „uprzejmie informuję, że niniejsze zagadnienie było przedmiotem mojej interwencji poselskiej. Obecnie Minister Infrastruktury nadesłał swoje stanowisko w niniejszej sprawie. Kopię pisma przedkładam w załączeniu”. Minister pisze: „Uprzejmie informuję, że wystąpię do środowiska przedsiębiorstw wodociągowych, kanalizacyjnych o informację na temat możliwości ujęcia w taryfach za zbiorowe odprowadzanie ścieków nieczystości ciekłych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, a przedstawiony przez Radę Miejską w Gryfinie problem zostanie należycie zbadany i przygotowana zostanie nowelizacja przepisów”. Jeśli by się to sprawdziło, byłoby to ukoronowaniem naszych działań. Głęboko wierzę, że do takiej nowelizacji wcześniej czy później dojdzie. Na zakończenie zwracam się do Przewodniczącego, żeby nie organizował w lipcu i sierpniu sesji. Uszanujmy okres urlopowy i niech ani komisje ani sesje się w tych miesiącach nie odbywają.

Radny Artur Nycz – chciałbym odnieść się do głosów w stosunku do mnie. Śmiesznie brzmi zarzut polityków do innego polityka, że zachowuje się politycznie. Chciałbym poinformować, że najprawdopodobniej nie będę startował w przyszłych wyborach do Rady Miejskiej, więc nie mam powodu, żebym się zachowywał politycznie. O tym, że „lubimy się” z Panią Skarbnik, wiadomo od samego początku. Różnica między mną, a Wami polega na tym, że ja mówię o tym wprost. Dziwne jest tylko to, że zaraz zostaną wyłączone mikrofony, przez następnych kilka dni będziemy się widywali i powiecie mi to, co mówicie zawsze: tak ja wiem, ty masz rację, ale co my możemy zrobić? Jeżeli ja dzisiaj słyszę, jak kilku z Was mówi, że sytuacja finansowa gminy jest katastrofalna, na kontach zero, bo takie głosy się dzisiaj pojawiły, z takimi informacjami dzisiaj przyszliście, to następnym razem się zastanówcie, czy nie warto jednak powiedzieć sobie pewnych rzeczy wprost. Lepiej mówić pewne rzeczy wprost niż ukrywać to i mówić o tym za drzwiami.

Radny Paweł Nikitiński – Panie Arturze, brak Pańskiej obecności w życiu społecznym tego miasta byłby stratą. Będę Pana przekonywał do tego, żeby Pan został. Mimo, że różnimy się czasami w poglądach czy w ocenie sytuacji, również Pana cenię. Tak jak Panią Skarbnik Jolantę Staruk, tak i Pana widzę w życiu publicznym w przyszłości i chętnie będę z Panem współpracował. Poprawiajmy swoje relacje wzajemne, bo one nie zawsze są najlepsze. Możemy się ze sobą spierać, możemy mieć różne poglądy i prezentować odmienne stanowiska, bo tak jak powiedział dzisiaj Przewodniczący, istotą demokracji jest prowadzenie takiego sporu. Być może ktoś w to nie wierzy, ja jestem głęboko przekonany, że radni mają prawo pytać, nie zgadzać się, mogą także nie wiedzieć. Nie jesteśmy specjalistami w każdej dziedzinie. Natomiast jest kilka ról, z których zrezygnować nie możemy. To kontrola przede wszystkim Burmistrza, a nie poszczególnych urzędników, to pytania o to, czy rozwiązania są zgodne z prawem, czy można wypracować lepsze. Ja uważam, że generalnie rzecz biorąc pracuje nam się nie najgorzej, a możemy zrobić wiele, żeby było jeszcze lepiej.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym zapytać, czy znany jest termin następnej sesji? Są wakacje, chcielibyśmy wcześniej o niej wiedzieć. Pan Przewodniczący czasem czyni taki ukłon w naszą stronę i informuje nas wcześniej o następnej sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – z tego co wiem, termin następnej sesji przewidziany jest ewentualnie na koniec sierpnia, chyba, że wyniknie sytuacja, że trzeba będzie zwołać sesję nadzwyczajną.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałem odpowiedzieć Panu Radnemu Nikitińskiemu, że Burmistrz Piłat nie przegra wyborów, tylko ewentualnie sam zrezygnuje.

Sołtys Sołectwa Gardno Tadeusz Feller – mam kilka wniosków, parę zapytań i trochę informacji. Szanowni radni, Panie Burmistrzu, koleżanki i koledzy z sołectw, goście, wysłuchajcie proszę cierpliwie i z uwagą mojego wystąpienia oraz zawartych w nim wniosków. Nawiązując do niedawnej 20 rocznicy odzyskania niepodległości, zajmę tylko tyle czasu, ile trwały procesy opozycji stanu wojennego, chociaż dla mnie ważniejszą datą był  17-18 września 1993 r. tj. dzień, kiedy ziemię polską opuścił ostatni sowiecki okupant. Założyliśmy różowe okulary, by widzieć świat wolny, piękniejszy i solidarny, z naciskiem na słowo „solidarny”. Może po tym wystąpieniu dotrze do niektórych z Państwa znaczenie słowa „solidarność”. Znaczenie słowa „solidarność” to nie tylko archiwalne tygodniki od numeru pierwszego aż do stanu wojennego. To nie tylko to, to trochę więcej. To solidarność z sołectwami, z mieszkańcami, z ludźmi. Chciałem Państwu przedstawić logo Gardna, jest to wynik konkursu wśród uczniów szkoły w Gardnie, który wygrała Renata Kobylska. Logo symbolizuje podkowę, czyli rolniczą przeszłości i stadninę koni, która w Gardnie zawsze była, trzynastowieczny kościółek, czyli przeszłość i tradycję katolicką naszych ziem, szkołę, czyli oświatę, rozwój i przyszłość oraz kolor zielony, symbol nadziei na lepsze jutro. Kolejny wniosek dotyczy sprawy, o której mówiłem już w listopadzie czy październiku, czyli podziału mandatów w przyszłych wyborach samorządowych. Ostatnie wybory do Europarlamentu uwidoczniły, że spada cały czas liczba osób zamieszkujących miasto Gryfino, w tej chwili jest to już 22,5 tys. osób, przy systematycznym wzroście ludności wiejskiej. Otrzymałem odpowiedź od Burmistrza w tej sprawie, za którą dziękuję, ale też zwróciłem się z pismem do Państwowej Komisji Wyborczej o interpretację, co należy w tej sprawie zrobić. Mam wiedzę na ten temat, rozumiem, że na początku stycznia zarówno Pani Sekretarz jak i Pan Burmistrz sprawdzą te informacje, bo według moich wyliczeń, jeżeli są prawidłowe, na dzień dzisiejszy powinno być już 6,75 mandatu dla wsi, co oznacza, że wieś prawdopodobnie będzie miała  w przyszłorocznych wyborach 7 mandatów. Niestety Gryfino o jeden mandat mniej. Na sesji w dniu 4 czerwca br. podjęto według Państwa radnych jedynie słuszną decyzję, podjęliście ważną uchwałę dotyczącą 10 tys. mieszkańców gryfińskiej wsi. Podjęliście uchwałę o nas, bez nas. Oczywiście nie wszystkie sołectwa są jej przeciwne. Kiedy będę w dalszym ciągu mówił o sołectwach, będę miał na myśli nie wszystkie sołectwa, tylko niektóre z nich, żeby to było jasne. W ich imieniu wyrażam zdecydowany sprzeciw i protest. Nieprzemyślanymi decyzjami ograniczacie nasze prawa. Wielu z was podjęło decyzję, zanim zapoznało się z ustawą, a głosowaliście uchwałę opartą o ustawę. Z interpretacją i uzasadnieniem MSWiA też niewielu z Państwa się zapoznało. Jest również publikacja – komentarz do ustawy  o funduszu sołeckim. Wątpię, żeby ktokolwiek z Państwa znał ten dokument, a warto byłoby się z nim zapoznać, bo on wyjaśnia, co to jest fundusz sołecki. Nie mieli także dostępu do wykładni przepisów szczegółowych moje koleżanki i koledzy z sołectw, koncentrując się wyłącznie praktycznie na pieniądzach. Nie rozmawialiście z nami, nie pozwalaliście przedstawić argumentów, wyjaśnić wątpliwości, czy uchwałę o funduszu sołeckim przyjąć, czy nie. To co się stało na ostatniej sesji, nie ma nic wspólnego z wolnością i demokracją. Zakneblowanie ust musi rodzić grozę i sprzeciw, a we mnie dodatkowo niemiłe wspomnienia. My również jesteśmy wybrani, reprezentujemy poszczególne sołectwa, postępując zgodnie ze statutem i dbając o ich interes, z czego zrobiono mi zarzut i okrzyknięto mącicielem. Skąd ja to znam? Nie będę doszukiwał się oczywistej analogii. Jedynie radna Chmura-Nycz upomniała się o inny, demokratyczny sposób rozwiązania problemu. Również i Burmistrz usiłował wyrazić swoją opinię proponując alternatywne, dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że to spotkanie sołtysów dziś po sesji, pewne sprawy wyjaśni i pozwoli uporządkować. Chciałem Państwu przedstawić swoją ocenę zwracając uwagę na zagrożenie i brak odpowiedzi na podstawowe pytania. Niestety, nikt nie usiłował podjąć rozmów i negocjacji  z nami i Burmistrzem. Zaraz wszystko było jasne. To nie ja lecz wy skłócacie wieś. A może to już wybory? Bo tak trzeba zapytać. Jeśli o to chodziło, to możecie „odgwizdać” kolejny tzw. wasz sukces. Żałuję, że przeważyły partykularne interesy klubowe, zamiast merytorycznej dyskusji i dopiero po niej konsensus. W jaki sposób Burmistrz i Rada Miejska chce kontynuować programy kulturalno-rozrywkowe i wypoczynkowe dla wsi, szczególnie w tych, gdzie nie ma świetlic? Co z tradycyjnymi imprezami obchodów Dnia Dziecka, Mikołaja? W jaki sposób i kto będzie je finansował? Wiele imprez i festynów jest tradycją. Czy dzieci z Gardna i innych miejscowości, gdzie jest taka wieloletnia tradycja, będą miały świąteczne paczki, tak jak dzieci urzędników magistratu? Stawiam wniosek o szybkie podjęcie rozmów i negocjacje, których celem ma być wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich zainteresowanych. Moje zastrzeżenia sprowadziliście do mojej pazerności, do tego, że Gardno traci najwięcej, straszyliście, że chcę odebrać innym wsiom. To jest niegodne. Tym bardziej, gdy w obliczu naszego wniosku o podniesienie drastycznie niskich diet sołtysów dolepiliście swoje sto procent. Zamiast podjęcia merytorycznej dyskusji radna Elżbieta Kasprzyk uzasadniła: „koszty wybudowania placu zabaw dla wszystkich miejscowości są takie same”. Czy faktycznie koszty budowy dla ośmiu dzieci w Steklinku są takie same jak dla dwustu pięćdziesięciu dzieci w Gardnie? Według Pani radnej tak. Czy faktycznie koszty kontaktu z kulturą i wypoczynkiem są porównywalne? Według Pani Kasprzyk tak. Gratuluję więc trafności obliczeń.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – proszę kontynuować, proszę, żeby Pan sołtys nie oceniał radnych, bo od tego są wybory, tylko proszę o odczytanie stanowiska.

Sołtys Sołectwa Gardno Tadeusz Feller – jestem na realnym poziomie swoich mieszkańców, to oni ocenią waszą uchwałę, a ja im pomogę. Łyżkę dziegciu do beczki dolał Pan radny Artur Nycz, odnosząc się osobiście do mnie, wiedząc doskonale, że nie będę miał możliwości w tamtym miesiącu, przy poklasku niektórych, odpowiedzi obronnej na jego bezpardonowy atak, ponieważ zabraniał tego regulamin i przeszkadzała dobra wola. „Tykając” mnie po nazwisku wypomniał, za iloma inwestycjami dla Gardna głosował. Szanowny Panie radny, to Pan głosował w sprawie Orlika nawet nie zastanawiając się czy ktokolwiek kiedykolwiek zaprosił przedstawicieli rady sołeckiej w sprawie Orlika. Otóż, Panie radny, na żadnym etapie przygotowań bądź projektów, nikt z rady sołeckiej nie uczestniczył. To między innymi Pan za naszymi plecami podjął kolejną decyzję, a podobno Orliki mają służyć mieszkańcom. Chcę być jednoznacznie zrozumiany, nie jestem przeciwny budowie boiska Orlik, tylko zadaję te same pytania, którzy zadawali niektórzy radni, czy musiało być tak drogo. Dzisiaj już wiemy, że nie będzie tak drogo na całe szczęście. Chcemy boiska Orlik i jeżeli faktycznie ta oferta, która wpłynęła, jest aktualna, dziękujemy. Cieszymy się, że będzie właśnie tam i że nie zabierzmy innym wsiom. Są szkoły i są budowane boiska. Czym różni się największy w gryfińskiej wsi Zespół Szkół w Gardnie od Chwarstnicy, Radziszewa czy też szkół Gryfina? Tam boiska już są i nikt nie argumentuje: macie boiska, czego jeszcze chcecie. Piękna szkoła, Panie radny, to był kolejny zarzut. Tak, tylko ma swoje kierownictwo i radzie sołeckiej oraz mieszkańcom nic do tego. Chyba, że znów się mylę i rada sołecka ma możliwość ingerowania w jej statutową działalność. Korzyści ze strefy? Gdzie Pan był, gdzie ponad trzy lata temu na tej sali wnioskowałem o powołanie parku przemysłowego w Gardnie? Mam ze sobą ten dokument. To był styczeń 2006 r. Pan też był tu, Panie radny Nycz i głosował nad uchwałą o strefie przemysłowej przy Dolnej Odrze. Dziś jak na razie Gardno z planowanej strefy nic nie ma oprócz planów, ale według Pana osiągamy same profity i korzyści. Jakie, Panie radny? Proszę o konkrety.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – Panie Sołtysie, miał Pan wystąpić z wnioskami, nie z uwagami do radnych. Radni wiedzą, co robią, jak głosują i czy głosują negatywnie czy pozytywnie. Ponoszą za to odpowiedzialność. To jest Pańska ocena i nie może Pan jako sołtys oceniać radnych. Udzieliłem Panu głosu, proszę o konkretne wnioski, a nie o krytykowanie radnych.

Sołtys Sołectwa Gardno Tadeusz Feller – Pan radny Nycz miał miesiąc temu wolność wypowiedzi. Proszę sobie przypomnieć, zwracał się bezpośrednio do mnie, po nazwisku i nikt wówczas nie stanął w obronie.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – radny ma zawsze prawo, w każdym punkcie obrad zabierać głos w dyskusji. Radny ma prawo w wolnych wnioskach stawiać wnioski, natomiast w tej chwili udzieliłem Panu głosu, ale nie po to, żeby Pan krytykował radną Kasprzyk czy radnego Nycza. Jesteśmy w punkcie wolne wnioski i informacje i na tym proszę się skupić.

Sołtys Sołectwa Gardno Tadeusz Feller – to jest informacja, która prostuje pewne mity. Mitem jest to, że Gardno podobno zabiera innym wsiom, w związku z tym chciałbym złożyć w tej sprawie informacje, że tak nie jest. Jestem na wszystkich sesjach od prawie czterech lat  i nie przypominam sobie, jak głosował Pan za inwestycjami w Gardnie, które służyłyby mieszkańcom. A może głosował Pan za wnioskiem o plac zabaw, którego w Gardnie nie ma? Od 2003 roku corocznie składane są wnioski o plac zabaw dla ponad 250 dzieci w wieku od roku do 14 lat. Składam wniosek, aby w trybie pilnym już na najbliższej sesji znalazła się uchwała przyznająca 30.000 zł na to zadanie. Czy dzieci z Gardna są gorsze? Głosowano dzisiaj uchwałę o kolejnym placu zabaw w Gryfinie. Może upomniałby się Pan o świetlice. Nawiązuję do interpelacji radnego Namiecińskiego, bo ta największa w powiecie miejscowość wiejska nie ma świetlicy.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – Panie Sołtysie, jeszcze raz proszę o nie imienne występowanie odnośnie radnych. Jeśli jeszcze raz padnie nazwisko, odbiorę Panu głos.

Sołtys Sołectwa Gardno Tadeusz Feller – drugi rok są przydzielane w budżecie gminy pieniądze na projekt, tylko niewiele z tego wynika. Rozmawiałem z Burmistrzem, być może uda nam się przynajmniej zrobić projekt. To jest kolejny wniosek. Nie ma również wniosku o wymianę rur azbestowych, a z takich rur w Gardnie pijemy wodę. Martwiliśmy się, kiedy przytrafiło się nieszczęście mieszkańcom Gryfina, trzymaliśmy kciuki, za słuszne uznaliśmy wszystkie, nawet kosztowne wykonanie zadań dla dostawy czystej wody dla Gryfina. Nie mam wsparcia gdy jest parcelowany i sprzedawany majątek po byłym KPGR. Jestem z rolnikami na każdym przetargu w Szczecinie, współpracuję z Agencją Nieruchomości Rolnych. Staram się być przydatny i cieszę się, że nasi rolnicy wygrywają przetargi bo zatrudniają oni miejscowych pracowników, tak jak w Wysokiej Gryfińskiej, Drzeninie czy innych miejscowościach. Nie było wsparcia ze strony Rady, gdy w ciągu 30 minut zamknięto zakład państwa Pasternak i ludzie zostali wyrzuceni na bruk. Byłem z tymi ludźmi i starałem się poruszyć wszystkich, żeby ten zakład pozostał. Pan Burmistrz, Pan senator Olech i Pan radny Piotr Paczkowski pomogli. Zakład już pracuje, , rozwija się, zatrudni jeszcze więcej osób. Nie mamy wsparcia, gdy w tej chwili najlepszy w gminie Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Gardnie stara się o plac pod wybudowanie centrum rehabilitacji i to za własne pieniądze. Ja jestem z tym Państwem i staram się też pomóc. Zresztą cóż mogę domagać się od Pana, jeśli inni ludzie zamiast pomagać, starają się rzucać kłody pod nogi lub ograniczają w jakiś sposób prawa. To nie jest pojedyncza ale dziesiątki takich spraw wychodzących poza moje obowiązki. Nie pytam dlaczego i nie oczekuję zapłaty, jedynie prawdy, szczerego uśmiechu i szacunku. Nawet przy ostatnim głosowaniu nad 50.000 zł przeznaczonymi na przebudowę chodnika przy kościele w Gardnie nie było konsensusu, niektórzy radni po prostu nie głosowali. Nie wiem dlaczego. Co mówi prawo, czy mają prawo nie głosować?

Radny Paweł Nikitiński – z wielkim szacunkiem wysłuchuję tego, co mówi Pan Tadeusz Feller, ale muszę powiedzieć, że z niesmakiem odczytuję, że te uwagi są kierowane personalnie do radnego Nycza. To jest nieuprawnione.

Sołtys Sołectwa Gardno Tadeusz Feller – nawiązuję do tego, co było miesiąc temu.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – nie uprawiajmy polemiki, Panie Sołtysie, ma Pan jeszcze minutę.

Sołtys Sołectwa Gardno Tadeusz Feller – potrzebuję jeszcze pięć minut, jeśli można.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – nie, jedna minuta, są inni radni, którzy mają wolne wnioski, są jeszcze informacje.

Sołtys Sołectwa Gardno Tadeusz Feller – zanim zapadła uchwała o przyznanie 50.000 zł,  a był to pierwszy wniosek od wielu lat przyznający środki finansowe na rzecz poprawienia bytu mieszkańcom i włączenia się gminy do mojego programu „bezpieczna droga dziecka do szkoły w Gardnie”, najpierw wykonaliśmy 530 m nowych chodników i nie przypominam sobie, żeby były jakieś uchwały o dofinansowaniu przez Gminę. Do tej inwestycji dostaliśmy dofinansowanie, Sejmik Województwa podjął uchwałę i dostaliśmy kolejne 50.000 zł, Starostwo Powiatowe dołożyło kwotę 20.000 zł. Inwestycja ta jest o tyle ważna, że praktycznie droga ta straciła już status drogi wojewódzkiej. W dniu 18 czerwca br. zostało przekazane do użytku zarówno rondo jak i zjazd, a ulica Żelisławiecka została zamknięta. Należy spodziewać się, że w najbliższym czasie niestety tę drogę przejmie gmina i cały koszt realizacji zadania w kwocie 130.000 zł, spadłby na gminę.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – Panie Sołtysie, mija czas jednej minuty.

Radny Marek Sanecki – wypowiedź Pana Sołtysa według mnie jest skrajnie subiektywna, myli Pan pojęcia solidarności z proporcjonalnością. Jest Pan nieobiektywny. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy mówi Pan o nowowybudowanym placu zabaw przy CW Laguna, to z niego również korzystają dzieci z Gardna, które są dowożone na lekcje wychowania fizycznego, na lekcje pływania. Jeżeli będziemy stosowali Pana tok rozumowania, to ktoś za chwilę zażąda, żeby dzieci za dojazd do Laguny płaciły. W ten sposób do niczego dobrego nie dojdziemy. Mówił Pan o kosztach budowy palcu zabaw. Ja twierdzę to, co powiedziała radna, że koszty budowy placu zabaw dla stu, czy dla dziesięciorga dzieci, jeśli składają się z tych samych elementów, wynoszą tyle samo. Pan myli proporcje z solidaryzmem.

Radny Artur Nycz – Panie Feller, nasza dyskusja odbyła się przy uchwale o funduszu sołeckim. Wyraziłem swoje zdanie i je podtrzymuję, wcale nie uważam, że to, co się w Gardnie dzieje jest Pańską zasługą. Nie uważam, żeby rondo, które tam powstało, droga  S-3, która się buduje, budowała się tylko dlatego, że Pan tam jest sołtysem. Nie uważam, żeby w Gardnie działy się różne rzeczy, bo jest Pan tam sołtysem, śmiem twierdzić, że więcej osób na to pracuje, nie tylko Pan Feller. Jest Pan sołtysem, podlega Pan takiej samej krytyce jak my, jak wszyscy inni i nie ma co się bać krytyki. Rozumiem, że ma Pan bardzo urażoną dumę. Panie Feller, ja o parku przemysłowym na sesjach mówiłem, zanim Pan pomyślał, że tam może powstać park przemysłowy. Niech Pan przejrzy protokoły z 2002 roku i wcześniejsze. Pana w tym czasie nie interesowały sprawy gminy, bo Pan pewnie nie był sołtysem. Bardzo proszę o zabezpieczenie nagrania. Rozumiem, że Pan potwierdza to, co Pan powiedział. Proszę o pozostawienie swojego wystąpienia w Biurze Obsługi Rady, jeśli ma Pan odwagę,. Pozywam Pana do sądu.

Radny Paweł Nikitiński – zwracam się do Pana Wiceprzewodniczącego Kazimierza Fischbacha, dobrze, że Pan dopuszcza głosy sołtysów. Będą nakłaniał Pana, Pana Przewodniczącego Sawaryna i Wiceprzewodniczącego Skrzypińskiego, żeby udzielać głosu osobom, które nie są radnymi. To jest bardzo dobry zwyczaj demokracji. Sam kiedyś z tego korzystałem nie będąc radnym i uważam, że tak się to powinno odbywać. Z drugiej strony, szanowny Tadeuszu, jestem pełen podziwu dla twojej pracy, uważam, że jesteś osobą dla społeczności w której żyjesz, niezastąpioną i że zrobiłeś rzeczywiście dla Gardna bardzo dużo. Czy ktoś cię lubi, czy nie lubi, jak radny Eugeniusz Robak, który mówi, że jesteś nie lubiany, nie ma dla mnie znaczenia. Ja patrzę na efekty. Z drugiej strony jednak musisz też, szanowny Tadeuszu, szanowny sołtysie Gardna, szanować nas. My mamy prawo podejmować decyzje sprzeczne z twoimi interesami, czy też sprzeczne z interesami części mieszkańców, bo na tym polega spór w demokracji. Ci, którzy mają określony pogląd, przekonują pozostałych do swoich racji. Nie zawsze jest tak, że nasze poglądy zwyciężają. Ja też często stąd wychodzę pokonany i moje pomysły nie znajdują poparcia. Nie gniewam się z tego tytułu na Eugeniusza Robaka, że nie zapoznał się nawet dobrze z moim projektem uchwały a głosował przeciw. Tak czasami jest, jest po prostu decyzja polityczna.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – Prezydium wyciągnie wnioski z tej sytuacji, ale nigdy nie zdarzy się tak, żebyśmy nie udzielili głosu. Z dzisiejszej praktyki widzę, że trzeba będzie określać czas osób zabierających głos, ale na pewno wszystkim będziemy głosu udzielać.

Radny Rafał Guga – czuję duży niesmak. Może zamiast określania czasu wypowiedzi, apelowałbym do Prezydium Rady, aby w momencie, kiedy jakaś wypowiedź ad personam zaczyna obrażać przedmówcę czy drugą osobę, automatycznie przerywać, wyłączać mikrofon, ponieważ dzisiaj dyskusja publiczna w Gryfinie osiągnęła dno.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – my się krytyki nie boimy, zawsze na ulicy nas krytykują, chyba najbardziej wtedy, kiedy radni chcą pomóc i im nie wyjdzie. Pan Feller Chmurę - Nycz pochwalił, Nycza zganił, ale myślę, że nie tędy droga. My powinniśmy się wstydzić, że tych placów zabaw wszędzie nie ma. Panie Burmistrzu, już kiedyś interpelowałam, żebyśmy zrobili porządek ze wszystkimi placami zabaw, żeby nie było sytuacji, że w którejś wsi placu zabaw nie ma. Zawsze odnosimy się do placów zabaw i do problemu dotyczącego wody we Włodkowicach. Myślę, że jak wykonamy wodociąg we Włodkowicach i place zabaw, problemu już nie będzie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – sesja zbliża się ku końcowi, chciałbym życzyć wszystkim radnym spokojnych, radosnych wakacji, dużo przeżyć, ukojenia nerwów, żebyśmy się spotkali i żeby ziściła się idea radnego Nikitińskiego i żebyście Państwo byli dla siebie uprzejmiejsi po tym wypoczynku.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – w dniu 3 lipca 2009 r. wpłynęło postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie o umorzeniu śledztwa  w sprawie zatrucia wody. Jeżeli ktoś chce się z nim zapoznać, kserokopia postanowienia dostępna jest w Biurze Rady. W dniu 24 czerwca br. do Rady Miejskiej wpłynął projekt uchwały złożony przez grupę 77 mieszkańców w sprawie określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacji dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych. W dniu 30 czerwca br. Przewodniczący przekazał projekt do Burmistrza, celem sprawdzenia podpisów na listach mieszkańców udzielających poparcia projektowi i wydania opinii, co do skutków prawnych projektowanych działań. Radni otrzymali kserokopię pisma Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” w sprawie podjętej na poprzedniej sesji uchwały dot. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów 25-lecia DPS w Dębcach. Do Przewodniczącego trafiła kserokopia skargi złożonej przez Pana Jarosława Malca na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Burmistrz pismem z dnia 22 czerwca 2009 r. odpowiedział, że w związku  z toczącym się w sprawie postępowaniem administracyjnym przekazał sprawę według właściwości do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Z całością dokumentacji w sprawie radni mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Rady.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – chciałbym poinformować, że w dniu 3 lipca br. do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo o następującej treści: „ Uprzejmie prosimy  o interwencję w sprawie przekazania kluczy do lokalu Koła przy ul. Niepodległości nr 20 w Gryfinie. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na piśmie administracja Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gryfinie nie wywiązała się w ustalonym terminie t.j. do dnia 1.07.2009 r. W dniu 2.07.2009 r. o godz. 11.00 Komisja przybyła do siedziby GTBS, która nie przygotowała kluczy. Uprzejmie informujemy, że w lokalu naszego Koła znajdują się agendy i mienie, a ekwilibrystyka w sprawie udostępnienia lokalu naszemu kołu w Gryfinie trwa rok. Wyjaśniamy, że wiek wszystkich naszych członków jest powyżej 70 lat, a przeważająca część przekroczyła 75 lat. Zwlekanie z załatwieniem sprawy wybitnie działa na niekorzyść członków i Koła. Rozważamy możliwość skierowania sprawy do organów, które będą władne do rozstrzygnięcia tej sprawy. „Pismo podpisał Prezes zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Szczecinie Iwona Biedulska oraz Wiceprezes zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Szczecinie Aleksander Nizowicz. Odczytałem to pismo Panie Burmistrzu dla przypomnienia, bo informacja podana przez Pana była zupełnie różna od stanu, który mamy przedstawiony przez oba związki Sybiraków. Myślę, że tę sprawę należy załatwić definitywnie zgodnie z literą prawa, a nie liczyć, że rozwiąże się ją przez propozycje innych lokali dla Sybiraków.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – czy od postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa w sprawie zatrucia wody nie służy odwołanie? Czy śledztwo zostanie wznowione, czy to już koniec tej sprawy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – będziemy odwoływać się. Przedwczoraj otrzymałem końcowy raport geologa, który jasno stwierdza, w którym miejscu nastąpiło skażenie, określa, że było to skażenie celowe i określa wielkość skażenia na 1200 kg substancji czystej. Czekam na opinię radcy prawnego i będziemy odwoływać się od postanowienia.

Radny Paweł Nikitiński – Panie Przewodniczący, po zapoznaniu się z pismem Stowarzyszenia „Pod Dębami”, chciałbym Pana poprosić, aby Pan swoim autorytetem wyjaśnił członkom stowarzyszenia przyczynę tego zmieszania. Rada Miejska w Gryfinie nie znała wszystkich aspektów sprawy. Po pierwsze nie dostała informacji od podmiotu, który składał projekt uchwały o okolicznościach sprawy, wręcz przeciwnie w trakcie sesji byliśmy przekonywani do tego, że to rozwiązanie jest najtrafniejsze, ale nie dostaliśmy wszystkich niezbędnych szczegółów tej sprawy, w związku z czym rozmawialiśmy o zupełnie innej sytuacji formalnej. Dzisiaj okazuje się, że pod naszym adresem są kierowane uwagi, czy też wprost to stowarzyszenie ma żal do Rady Miejskiej w Gryfinie o to, że rozstrzygała zgodnie z materiałami, które otrzymała. Proszę Pana Przewodniczącego, aby wsparł autorytet Rady Miejskiej, poinformował członków stowarzyszenia o tych faktach, które miały miejsce.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – po otrzymaniu Pisma od Przewodniczącej Zarządu Pani Elżbiety Klonowskiej zwróciłem się do Pana Burmistrza o udzielenie wyjaśnień, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Z treści pisma Pani Klonowskiej wynika ewidentnie, że Stowarzyszenie zwróciło się do Rady o darowiznę na rzecz Stowarzyszenia, stąd nie było informacji dla Pana Starosty i Pan Starosta nigdy nie występował do Gminy, aby na bazie porozumienia stron darować jakiekolwiek pieniądze dla Stowarzyszenia. Wytłumaczyłem to Pani Klonowskiej, podejrzewam że pracownik Urzędu Miasta i Gminy chcąc zrealizować prośbę stowarzyszenia wyszedł trochę dalej niż Stowarzyszenie chciało.  W momencie, kiedy pismo Pani Klonowskiej wpłynęło do Gminy, należało odpowiedzieć, że nie mamy takiej możliwości, żeby indywidualnemu stowarzyszeniu przekazywać środki, że możemy to zrobić za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Gryfinie i wtedy Stowarzyszenie podjęłoby odpowiednią decyzję, czy chce z takiej drogi skorzystać, a na pewno Pan Starosta wiedziałby o tym. W trakcie dyskusji na Radzie na temat darowizny, która miała być na rzecz Stowarzyszenia za pośrednictwem Powiatu, radni uznali że nie powinno to mieć miejsca. Co ciekawe, Pan Starosta nic o tym nie wiedział i Pani Klonowska również, powstało napięcie pomiędzy Panią Klonowską, a Panem Starostą, dlaczego Stowarzyszenie poza jego wiedzą występuje o środki finansowe. Wytłumaczenie, które Państwo macie załączone wraz z odpowiedzią nie satysfakcjonuje mnie. Widzę dobre intencje pracownika, ale tak nie powinno być. Pracownik winien odpowiedzieć, że albo ten wniosek nie nadaje się do realizacji w drodze uchwały Rady, albo wezwać wnioskodawcę  o uzupełnienie wniosku. Rozmawiałem z Panią Klonowską oraz z Panem Starostą, wyjaśniliśmy tę sprawę i dzisiaj uważam ją za dostatecznie wyjaśnioną. Rolą Pana Burmistrza jest ewentualne przedyskutowanie zaistniałej sytuacji z kompetentnymi pracownikami Urzędu.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – w imieniu Prezydium chciałbym wszystkim radnym, sołtysom, burmistrzom i pracownikom urzędu życzyć przyjemnego urlopu, dobrego wypoczynku, abyśmy od września w pełni sił mogli dalej debatować na sesjach.

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zamknął obrady XLI sesji Rady Miejskiej.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5
 5. Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołu z XL sesji - załącznik nr 6
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 7
 7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino w latach 2007 – 2008 – DRUK Nr 1/XLI - załącznik nr 8
 8. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 9
 9. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gryfino  w latach 2007 – 2008 – załącznik nr 10
 10. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gryfinie – załącznik nr 11
 11. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie  z działalności spółki za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 – załącznik nr 12
 12. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/401/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. - załącznik nr 13
 13. Uchwała Nr XLI/442/09 - załącznik nr 14
 14. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, części działki nr 163, o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Gryfino - załącznik nr 15
 15. Uchwała Nr XLI/443/09 - załącznik nr 16
 16. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu  użytkowego, położonego  w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane  zdziałalnością statutową - załącznik nr 17
 17. Uchwała Nr XLI/444/09 - załącznik nr 18
 18. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu użytkowego, położonego  w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową - załącznik nr 19
 19. Uchwała Nr XLI/445/09 - załącznik nr 20
 20. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXXII/319/08 z dnia 6 listopada 2008 r. - załącznik nr 21
 21. Uchwała Nr XLI/446/09 - załącznik nr 22
 22. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino - załącznik nr 23
 23. Uchwała Nr XLI/447/09 - załącznik nr 24
 24. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino - załącznik nr 25
 25. Uchwała Nr XLI/448/09 - załącznik nr 26
 26. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2009 w miejscowości Dołgie - załącznik nr 27
 27. Uchwała Nr XLI/449/09 - załącznik nr 28
 28. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - załącznik nr 29
 29. Uchwała Nr XLI/450/09 - załącznik nr 30
 30. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok - załącznik nr 31
 31. Uchwała Nr XLI/451/09 - załącznik nr 32.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Fischbach

 

Protokołowała:
inspektor Agnieszka Grzegorczyk