Protokół z obrad

Protokół z obrad cz.I

PROTOKÓŁ Nr XLI/09
z XLI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 9 lipca 2009 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1510.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Radni nieobecni:

  • Lidia Karzyńska - Karpierz

W posiedzeniu udział wzięli:

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
  2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
  3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
  4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
  5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
  6. Radca prawny Izabela Kozłowska
  7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
  8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.

2/ Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 16 radnych  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XL sesji Rady Miejskiej został przyjęty.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6.

Przewodniczący poinformował, że Burmistrz wycofał z porządku obrad projekt uchwały  w sprawie udzielenia gminie Bielice pomocy rzeczowej w przebudowie drogi Parsów – Parsówek – DRUK Nr 13/XLI.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat podziękowali przedstawicielowi firmy Intermarche Panu Ryszardowi Dubickiemu za ufundowanie Placu Zabaw Muszkieterów przy CW Laguna.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

Informacja stanowi załącznik nr 7.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pierwszą dobra wiadomością, jest fakt, że na dzień dzisiejszy w Gminie Gryfino nie ma kryzysu. Powstaje więcej firm, niż jest likwidowanych. Stopień bezrobocia nie uległ zmianie, a wręcz wykazuje tendencję malejącą z czego bardzo się cieszę. Więcej podmiotów otworzyło działalność gospodarczą, niż zostało zlikwidowanych. Chciałbym poinformować, że wyłożyłem do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gryfinie – rejon Stare Miasto Park Miejski. Z projektem planu można zapoznać się do 13 lipca 2009 r. W dniach od 22 do 29 maja br. w Szczecinie odbyły się warsztaty poświęcone tematowi „Perspektywy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionu.” Bierzemy udział w tym programie, gdyż Gmina Gryfino jest członkiem stowarzyszenia, które ma doprowadzić do powstania układu metropolitarnego, w skład którego wchodziłyby gminy Gryfino, Goleniów, Świnoujście, Stargard i wszystkie gminy wiejskie leżące wokół Szczecina. Oddelegowany pracownik uczestniczył w konferencji na temat przyszłości energetyki jądrowej w Polsce organizowanej w dniu 19 czerwca br. w Gdańsku przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Najprawdopodobniej pierwsza elektrownia jądrowa zostanie zlokalizowana albo w Żarnowcu albo w Klępiczu. Uczestniczyłem również  w konferencji w ZE Dolna Odra i wszyscy łącznie z władzami województwa musimy dążyć do tego, aby w ZE Dolna Odra powstały bloki 800 MW. Trwają prace związane  z przebudową części usługowej budynku na pomieszczenia biurowe w budynku wielorodzinnym przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie. Te prace powinny zostać zakończone w ciągu najbliższych dwóch tygodni, wówczas poprawi się sytuacja lokalowa głównie w OPS-ie, gdyż w budynku zostanie umieszczony Wydział Spraw Społecznych. Trwają prace związane z remontem pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Największe zadanie to powiększenie kosztem mojego pokoju sekretariatu. Powierzchnia sekretariatu będzie trzykrotnie większa od obecnej. Sekretariat należy znacznie powiększyć, bo służy on przede wszystkim naszym mieszkańcom. Będzie to największy remont w tym roku w urzędzie. W ciągu roku planujemy zakończyć prace związane  z parkingiem przed urzędem i położenie polbruku. Zakończyłem i odebrałem zadanie polegające na wykonaniu remontu ściany budynku komunalnego zlokalizowanego przy  ul. Tadeusza Kościuszki 11 w Gryfinie. Trwa realizacja umowy związanej z dostawą mebli biurowych do pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Zakończyłem i odebrałem zadanie związane z remontem mieszkania komunalnego nr 4   budynku wielorodzinnym przy ul. Orląt Lwowskich 1. Wykonano szereg remontów  w budynkach komunalnych. W pierwszej dekadzie lipca zostaną rozpoczęte prace  w świetlicach w: Borzymiu, Drzeninie, odnowienie po awarii w kotłowni w Krzypnicy, przebudowa kotłowni w Krzypnicy i w Sobieradzu. Rozpoczęte zostały prace polegające na budowie boiska do siatkówki przy świetlicy w Wełtyniu. Zakończone zostały prace związane z remontem świetlicy w Mielenku. Wybrany został wykonawca budowy kanalizacji i wodociągu w ulicy Kołłątaja. Prace zostaną rozpoczęte w pierwszej dekadzie lipca br. Trwają prace związane z remontem dachu i wymianie pokrycia na obiekcie świetlicy wiejskiej w Daleszewie. Zakończyłem i odebrałem zadanie polegające na remoncie chodnika w miejscowości Borzym. Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej w ramach uzbrojenia osiedla Taras Północ. Trwają prace związane z budową dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Czepino – ul. Morenowa i Widokowa. Trwają prace związane z wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 3, oraz wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 2. Kontynuowana jest budowa rurociągu wody surowej z ujęcia wody Krzypnica do ujęcia wody Tywa. Pozostały do zakończenia prace na samym ujęciu Krzypnica, rurociąg jest już wybudowany. Trwa realizacja zadania polegającego na wykonaniu uzbrojenia terenu w rejonie ul. Reymonta i w pasie drogowym ulicy Jana Pawła II w Gryfinie. Na bieżąco są realizowane remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i gruntowych ulic, dróg gminnych oraz odnowa oznakowania poziomego, jak również usuwanie awarii kanalizacji deszczowej. Trwają prace komisji przetargowej nad wyborem wykonawcy na zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego - „Moje boisko Orlik 2012”  w Gardnie. Jak wiecie Państwo było dużo dyskusji na temat tego boiska. Według kosztorysu koszt zadania miał wynieść 2,5 mln zł. Najtańsza oferta jest na kwotę 1.250.000 zł. Otrzymałem umowę o dofinansowaniu tego zadania w kwocie 333 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego. Oczekujemy jeszcze na kwotę 333 tys. zł z Ministerstwa Sportu  i Turystyki. Koszt gminy wyniesie więc ok. 600 tys. zł. Została nam praktycznie jedna szkoła bez boiska sportowego. Jest to Szkoła Podstawowa w Żabnicy. Myślę, że w przyszłym roku zaplanujemy wspólnie to zadanie i wówczas boisko będzie przy każdej szkole, oprócz Szkoły Podstawowej nr 4, która jest położona niedaleko obiektów sportowych KS Energetyk i nie posiada terenu, aby zrobić boisko. Rozstrzygnąłem przetarg i podpisałem umowę na wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2  w Gryfinie. Ogłosiłem przetarg na remont części budynku Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie w celu przystosowania dla potrzeb klas 0-3 szkoły podstawowej. Jak wiecie Państwo jest duże zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach, wpłynęło ok. 120 podań  o przyjęcie dziecka do przedszkola. Równie duża ilość podań wpłynęła w sprawie przyjęcia dziecka do żłobka. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że uruchamiamy dwa oddziały przedszkolne w budynku przy ul. Sprzymierzonych i zwiększamy ilość przyjęć do żłobka  o 25 miejsc. Razem stworzyliśmy ok. 75 dodatkowych miejsc, ponadto w Zespole Szkół przy ul. Iwaszkiewicza otwieramy jeden oddział klasy „0” i dwóch klas pierwszych. Powoli tworzymy Zespół Szkół, w którym będzie zlokalizowana Szkoła Podstawowa nr 3 i gimnazjum. Na dzień dzisiejszy te klasy działają jako filie Szkoły Podstawowej Nr 2. Podpisałem umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Gardnie”. Dokonałem oceny stanu instalacji wodno - kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie  i skosztorysowałem w/w zakres robót. Przygotowuję dokumenty na podłączenie budynku przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie do sieci PEC, na remont dachu przedmiotowego budynku,  malowanie ścian i sufitów, przystosowanie pomieszczenia do wydawania posiłków oraz przystosowanie sanitariatów na potrzeby dzieci do 6 lat. Dokonałem typowania robót związanych z przystosowaniem magazynku sprzętu sportowego na gabinet wicedyrektora i pielęgniarki szkolnej w Szkole Podstawowej przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie. Rozstrzygnąłem zamówienie w trybie zapytania o cenę na Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru na zadanie: „Przebudowa ulic: Mieszka I, W. Łokietka, Podgórna, i W. Witosa w Gryfinie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oraz podpisałem umowę z Głównym Wykonawcą zadania, pn.: „Przebudowa ulic: Mieszka I, W. Łokietka. Podgórnej i W. Witosa w Gryfinie wraz z budową kanalizacji deszczowej.” Umowa została podpisana z Panem Mazurem. Na zadanie zaplanowano środki w kwocie ok. 8 mln zł. Przetarg wygrała firma, która zrealizuje zadanie za ok. 4,5 mln zł. Zakończono remont chodnika w miejscowości Borzym na działce nr 267/3 oraz wykonano jego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Podpisałem umowę dotyczącą  robót uzupełniających do zadania obejmującego budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach uzbrojenia osiedla Taras Północ. Ogłosiłem przetarg nieograniczony obejmujący „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji robót budowlanych związanych z uzbrojeniem terenu strefy Przemysłowej Gardno”. Zleciłem wykonanie dokumentacji technicznej, niezbędnych uzgodnień oraz  budowę przyłącza energetycznego do tablicy promocyjnej na placu Księcia Barnima I. Odebrałem roboty budowlane polegające na remoncie zalanych pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gardnie. Odebrałem roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Przedszkola nr 4  w Gryfinie. Przekazałem wykonawcy plac budowy pod wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie. Przekazałem wykonawcy plac budowy pod wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Przedszkola nr 2  w Gryfinie. Przekazałem wykonawcy plac budowy pod wymianę dachu wraz z remontem więźby dachowej w budynku Przedszkola nr 1 w Gryfinie. Przekazałem wykonawcy plac budowy pod adaptację pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb klas zerowych w Zespole Szkół w Chwarstnicy. Realizuję projekt pn. „Aktywna integracja – szansą dla Steklna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosłem protest do Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczący oceny projektu pn. „Wiejski Ośrodek Wsparcia – pomoc, edukacja i aktywizacja oraz integracja”. Brałem udział w targach „INKONTAKT” w Schwedt. Złożyłem poprawki do projektu pn. „755 w kręgu wspólnej historii” w ramach INTERREG-u IV A. Przygotowuję dokumenty do podpisania pre-umowy na projekt pn. „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5 –  718,6. Nabrzeże pasażerskie – północne”, który znajduje się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przypominam, że na to zadanie otrzymaliśmy kwotę 4 mln euro. Podpisałem umowę, jednocześnie wspólnie z miejscowością Schwedt został złożony wniosek do Interreg IV A po stronie niemieckiej i spodziewamy się dalszego dofinansowania budowy nabrzeża w wysokości około 3 mln euro. Przetarg na budowę nabrzeża chcielibyśmy rozstrzygnąć w tym roku, a roboty rozpocząć przy sprzyjającej pogodzie w IV kwartale br. albo od początku przyszłego roku. Pierwszy odcinek budowy nabrzeża przebiega od murów obronnych do mostu. Podjąłem rozmowy z konserwatorem zabytków, żeby w tym samym czasie podjąć się remontu murów obronnych i czatowni. Spotkałem się z Panem Starostą, a 14 lipca odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Gryfskandu, ponieważ chcemy wykorzystać na ułożenie tymczasowej drogi płyty z ul. Mieszka I, aby ciężkie składy z drzewem omijały Żabnicę i transport nie odbywał się przy szkole podstawowej. Trwają prace związane z przebudową mostu nad rzeką Tywa w Gryfinie. Zgłosiłem zamiar przystąpienia do robót budowlanych obejmujących remont drogi gminnej do miejscowości Sobiemyśl. Wykonałem odnowienie pomostu wraz z barierkami na plaży kąpieliska miejskiego w Wirowie. Umowa została podpisana na najbliższe trzy lata do momentu kiedy będzie wybudowana plaża w Wełtyniu. Poleciłem Kierownikowi Biura Obsługi Rady, aby sprawdził wraz z naczelnikami wszystkie uchwały podjęte od 2002 roku, jaki jest stopień ich realizacji. Na sesji wrześniowej złożę radnym sprawozdanie odnośnie wykonania uchwał za dwie kadencje. Wydałem Zarządzenie Nr 0151-79/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej. Chciałbym podziękować Zarządowi KS Energetyk i wszystkim sympatykom tego klubu, gdyż ten rok jest rokiem znaczącym dla gryfińskiego sportu,. Zespół piłki ręcznej awansował do I ligi, a zespół piłki nożnej awansował do III ligi. Podpisałem umowę z Fundacją Muszkieterów na realizację inwestycji – „Budowa placu zabaw dla dzieci” przy CW LAGUNA. Koszt przygotowania terenu oraz koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 15.774,16 złotych pokryła Gmina Gryfino, natomiast koszt 27.000 zł za zakup i montaż urządzeń zabawowych, które na mocy umowy zostały bezpłatnie przekazane Gminie Gryfino Fundacja Muszkieterów. Ten plac w przyszłym tygodniu zostanie ogrodzony. Zostanie naprawione ogrodzenie placu zabaw w Steklnie. Zakupiłem i zleciłem montaż 2 bezpiecznych, małych bramek aluminiowych w miejscowości Żórawie. Wartość zleceń wynosi 6.000,00 zł. Wydałem Zarządzenie Nr 0151-94/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-162/05 z dnia 13 grudnia 2005 r. dotyczącego Gryfińskiej Rady Sportu, z uwagi na wnioskowane przez niektóre kluby sportowe zmiany przedstawicieli do Rady Sportu. W dniu 23 czerwca 2009 roku podpisałem trzyletnie Porozumienie Nr 1/06/2009 z właścicielem kąpieliska na Ośrodku Wypoczynkowym „Pod Muszlami” na utworzenie strzeżonej plaży miejskiej na ww. Ośrodku. W dniu 17 czerwca 2009 roku zorganizowałem Galę Laureatów 2008/2009, która odbyła się w auli Gimnazjum w Gryfinie. Podczas uroczystości zostało wyróżnionych 84 uczniów. 16 uczniów otrzymało wyróżnienia najaktywniejszego sportowca szkoły. Zleciłem Gryfińskiemu Domowi Kultury organizację kolonii międzynarodowej, która odbywa się w dniach 02.07.2009 r. - 15.07.200 r. Uczestnikami kolonii są dzieci z terenu Gminy Gryfino. W dniu 10 czerwca odbyły się konkursy na kandydatów na dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy ul. Iwaszkiewicza powierzono p. Danucie Bus. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 powierzono p. Jolancie Kroczak. Podpisałem umowy z następującymi organizacjami pozarządowymi w ramach współpracy w zakresie kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej: Stowarzyszeniem Wokalnym „Res Musica” na kwotę 35.000 zł, Towarzystwem Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej na kwotę 30.000 zł, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gryfinie na kwotę 8.000 zł, Zachodniopomorskim Związkiem Sybiraków Oddział w Gryfinie na kwotę 7.000 zł, Stowarzyszeniem Seniorów Radość na kwotę 5.000 zł, Stowarzyszeniem Miłośników Rozwoju Ekologii i Agroturystyki Na Rzecz Wełtynia na kwotę 1.500 zł, Katolickim Stowarzyszeniem Kolejarzy Polskich na kwotę 2.500 zł, Parafialnym Zespołem Caritas Parafii p.w. Narodzenia N.M.P. na kwotę 20.000zł, Polskim Związkiem Niewidomych Koło w Gryfinie na kwotę 6.900 zł, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło w Gryfinie na kwotę 4.700 zł, Polskim Czerwonym Krzyżem Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie na kwotę 4.500 zł, Fundacją Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci na kwotę 10.000 zł, Polskim Związkiem Głuchych na kwotę 4.900 zł, Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na kwotę 11.000 zł. Podpisałem umowy na udzielenie dotacji na remont zabytkowych obiektów sakralnych z terenu gminy Gryfino z następującymi parafiami: Parafią pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Chwarstnica na kwotę 10.000 zł, Parafią pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Sobieradz, na kwotę 10.000 zł, Parafią pw. Narodzenia NMP  w Gryfinie na kwotę 35.000 zł, Parafią pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radziszewie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Stare Brynki na kwotę 10.000 zł, Parafią pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radziszewie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Chlebowo na kwotę 10.000 zł, Parafią pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu na kwotę 40.000 zł, Parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie na kwotę 40.000 zł, Parafią pw. Św. Ojca Pio w Pniewie  z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Steklno na kwotę 30.000 zł. Wydałem zarządzenia: w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie; w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie; zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie - zmiany w przepisach prawnych przyznały burmistrzowi uprawnienia do zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego, jego zastępcy oraz sekretarza na podstawie umowy o pracę; w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie; w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości zgodnie z wymogami  normy PN – EN ISO 9001:2009; w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie". Stworzony został plakat promocyjny dotyczący „Gryfińskiego Festiwalu Rowerowego - JAZZBIKE” na nośniku typu billboard na terenie CW „Laguna”. Zawieszony został baner promocyjny na budynku przy ul. Bolesława Chrobrego. Konstrukcja nośnika stanowi bazę techniczną pod przyszłe projekty promocyjne gminy.  Baner zachęca przechodnia do uczestnictwa w najważniejszych  wydarzeniach, które mają miejsce w ciągu całego roku w Gryfinie. Przyjąłem na stan gadżety promocyjne zamówione w ramach przetargu. Zespół Biura Informacji i Promocji uczestniczył w kolejnych warsztatach dotyczących  Budowania Strategii Promocji Miasta i Gminy Gryfino. Trwają prace nad projektem  dokumentu. Rozpocząłem prace nad ogólną koncepcją Gali – Wodniki 2009, corocznej nagrody Burmistrza wręczanej osobom fizycznym i prawnym, instytucjom i organizacjom pozarządowym, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do promowania Miasta  i  Gminy Gryfino w różnych dziedzinach życia społecznego  i gospodarczego. Zamówiłem materiały informacyjno-promocyjne – informator „Międzyodrze”. Trwają prace merytoryczno-graficzne związane z prezentacją miasta w Katalogu Polskiej  Turystyki. Zamówiłem wykonanie kolejnych tablic informacyjnych, które zostaną rozmieszczone w newralgicznych miejscach miasta (pierwsza tablica stoi przy wejściu do dworca PKP). Ponadto chciałem poinformować, że za miesiąc maj i czerwiec br. Centrum Wodne Laguna wypracowało 900.000 zł zysku. Myślę, że będzie lepiej, gdyż znacznie wzrosła frekwencja na Lagunie. Prowadzę rozmowy na temat następnego zadania, które chciałbym zrealizować, czyli utworzeniem w Gryfinie centrum przygotowania niepełnosprawnych sportowców do paraolimpiad w oparciu o nasze obiekty sportowe i CW Laguna. W tej chwili jest opracowywana koncepcja i myślę, że moglibyśmy otrzymać spore dofinansowanie na to zadanie. Na obiektach do zrealizowania są jeszcze następujące zadania: remont boiska głównego, utworzenie z niego boiska wielofunkcyjnego, aby można było na nim odbywać również zawody lekkoatletyczne. W tym programie jest również budowa lodowiska i budowa hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Budowa hali przy gimnazjum rozpocznie się w 2010 roku, będzie to hala gimnastyczna na 695 miejsc. Jej budowa nie przesłania naszego docelowego zadania wybudowania hali z prawdziwego zdarzenia przy Centrum Wodnym Laguna. Ta hala będzie służyła do rozgrywania meczów I ligi piłki ręcznej oraz ma zaspokoić w zakresie sportowym potrzeby liceum i gimnazjum. W tym roku wyniki naszych maturzystów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących są bardzo zadowalające, są powyżej średniej krajowej i powyżej średniej wojewódzkiej.

Radna Janina Nikitińska - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gryfinie otrzymał dotację celową w kwocie 8.000 zł, a Stowarzyszenie Seniorów Radość w kwocie 5.000 zł. Razem jest to kwota ok. 13.000 zł przeznaczona na kilku tysięcy emerytów i rencistów. Zachodniopomorski Związek Sybiraków Oddział w Gryfinie otrzymuje dotację w wysokości 7.000 zł. Dla ilu osób jest przeznaczona ta kwota? Dla kilkunastu, czy kilkudziesięciu? Czy został pominięty ogólnopolski Związek Sybiraków? Panie Burmistrzu wydaje mi się, że tu zostały zachwiane jakieś relacje.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - Przyjmuję te uwagę. Do tej pory dzieliliśmy te środki w ten sposób, że Zachodniopomorski Związek Sybiraków otrzymywał porównywalne kwoty. Najczęściej jest tak, że te stowarzyszenia, które występują z wnioskami o dofinansowanie, prawie w takiej samej kwocie, o jaką wnioskują, je otrzymują. Musiałbym sprawdzić te wnioski. W dniu dzisiejszym trudno jest mi ze stuprocentową pewnością na to pytanie odpowiedzieć.

Radna Janina Nikitińska - proszę zauważyć, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zrzesza co najmniej kilka tysięcy osób i otrzymuje dotację na łączną kwotę w wysokości 13.000 zł, a kilkanaście, czy kilkadziesiąt osób otrzymuje 7.000 zł. Nie ma to się nijak do sprawiedliwego podziału.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - z mojego rozeznania wynika, że liczba emerytów i rencistów nie jest aż tak wielka, ale jeżeli ktoś występuje o środki  w kwocie 7.000 zł, nie może otrzymać dotacji w kwocie np. 15.000 zł. Nie możemy dawać więcej środków niż tyle, o ile występuje dane stowarzyszenie. Ja jeszcze wszystko sprawdzę  i z Panią radną omówimy ten temat.

Radny Stanisław Różański - ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchałem informacji Pana Burmistrza, która dotyczyła zysku Centrum Wodnego Laguna. Przyjmuję to jako zapowiedź następnych postępów w tej sprawie. Rozumiem, że Pan Burmistrz wyraża swoje zdziwienie większą frekwencja i łączy to z tym wypracowanym zyskiem. Panie Burmistrzu, nie trzeba szukać tego związku przyczynowego. Po prostu jest mniej przy „korytku” i więcej zostaje.

Radny Marek Sanecki – w tej części informacji dotyczącej narad konferencji, spotkań w których Pan uczestniczył nie podał Pan jednego bardzo ważnego spotkania, o którym warto byłoby wspomnieć, czyli nagrodzenie mistrzów klas trzecich w testach ze sprawności fizycznej, które było zorganizowane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 4. Było to bardzo istotne spotkanie. Wyniki które Pan otrzymał powinny stanowić podstawę do tego, żeby w przyszłości podjąć stosowne kroki i dobrze byłoby, żeby Pan również o tym poinformował Radę.

Radny Artur Nycz – Panie Burmistrzu, odnosząc się do tego co zostało powiedziane  o Lagunie, chciałbym powiedzieć, że Laguna wcześniej również przynosiła zysk, natomiast była obciążona spłatą kredytu i odsetkami. Dzisiaj nie ma tego obciążenia, w związku z tym możemy mówić o plusie, a nie minusie. Chyba nie warto było obrażać ludzi, którzy społecznie pracowali w radzie nadzorczej lub walnym zgromadzeniu fundatorów na Lagunie.

Radny Paweł Nikitiński – w nawiązaniu do tego, co powiedziała radna Janina Nikitińska chciałbym zapytać o funkcjonowanie stowarzyszeń sybirackich na terenie Gminy Gryfino.  Z informacji, które zebrałem istnieje prawdopodobieństwo, że Zachodniopomorski Związek Sybiraków w pewnym sensie staje się podmiotem, który zamierza wejść w struktury tego stowarzyszenia, które funkcjonowało na terenie Gminy od lat. Tylko dlatego, że zmieniły się personalnie władze stowarzyszenia, które funkcjonowało na terenie Gminy od szeregu lat, dzisiaj chcemy przenieść swoje zainteresowanie na stowarzyszenie związane personalnie z jedną osobą. Dla mnie jest to skandal m.in. dlatego, że do dzisiaj nie jest rozstrzygnięta kwestia siedziby, która jest własnością Gminy Gryfino. Gmina Gryfino jest niewydolna  w zakresie wyegzekwowania od podmiotu, który wynajmuje od niej pomieszczenie, aby robiły to legalnie wybrane władze. To jest rzecz niedopuszczalna, co więcej tworzy się spektakularny system nacisków na partię polityczną, która jest dzisiaj w mniejszości na polskiej scenie politycznej, czyli Ligę Polskich Rodzin i próbuje się rugować z siedziby człowieka, który jest w gorszym położeniu politycznym, niż był dwa lata temu. Nie jestem zwolennikiem LPR, nie interesuje mnie, która to partia, ale muszą być pewne zasady, pewne standardy, które będziemy stosowali wobec wszystkich. Jak Pan mówi o zysku Laguny, to ja poproszę o bilans. Jeżeli jest sporządzony na określony dzień, to proszę dostarczyć Radzie Miejskiej bilans oraz rachunek zysków i strat za pierwsze półrocze. Będziemy wówczas rozmawiali poważnie ze sobą. Sprawozdanie Burmistrza ma mówić o tym, czego dokonał w okresie międzysesyjnym,  a więc jakie działania podjął, natomiast proszę Pana Burmistrza, jeżeli koncepcje i wizje będzie miał w postaci dokumentu przygotowanego i sformalizowanego przez swoje służby, niech przedstawi Radzie Miejskiej w Gryfinie, niech to będzie jakiś konkret, bo o wizjach, projektach i sposobie funkcjonowania gminy Gryfino, które rodzą się każdego dnia inne, słyszeliśmy już z pięćdziesiąt razy i myślę, że czas rozmawiać o konkretach.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przedstawione przez Pana radnego Nikitińskiego informacje odnośnie Sybiraków odbiegają daleko od prawdy. Związek Sybiraków podzielił się. Są dwa związki Sybiraków: Związek Zachodniopomorski oraz związek, który podlega pod Zarząd Główny w Warszawie. W pierwszym związku jest około 100 członków, w drugim jest około 30 członków. Jeden związek ma pomieszczenie, w którym był zarząd główny i jest to związek liczący ok. 100 członków. Drugi związek zwrócił się do mnie o lokal i ma taki lokal przygotowany w budynku przy ul. 1 Maja, gdzie mieści się Koło Powiatowe Ligi Polskich Rodzin. Nikt nie chciał wyrzucić LPR z jej siedziby z tego powodu, że chcieliśmy odzyskać lokal, tylko w czasie kontroli stwierdzono tam wielki bałagan i okazało się, że mieszka tam jedna osoba. Pan Przewodniczący Koła Powiatowego LPR został poproszony do mnie i została udzielona surowa reprymenda. Nie było tak, że ktoś chciał zabrać im lokal. Jeżeli gmina przydziela lokal, przydziela go w określonym celu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu, ponieważ został wywołany problem Sybiraków, a znam zagadnienie, zajmowałem się nim i przeglądałem dokumenty, przypominam, że umowy zawarte ze Związkiem Zachodniopomorskim i wcześniej zawarte ze Związkiem Sybiraków nie spełniły wymogów prawnych. Pan powinien dzisiaj ten problem rozstrzygnąć. Na końcu sesji przedstawię pisma Związku Sybiraków, to jest próba kompromisu. Przypominam Panu Burmistrzowi, że w ocenie prawnej umowa zawarta jeszcze ze Związkiem Sybiraków, która była przez wiele lat wykonywana, nigdy nie była podpisana przez przedstawiciela Sybiraków, następnie ten sam przedstawiciel, już jako reprezentant innego Związku Sybiraków podpisał aneks do tamtej, nieważnej umowy, a jak wynika z rejestru sądowego nie był uprawniony do reprezentowania Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków. To są zagadnienia, które Panu sygnalizowałem. Pan się do nich nie odnosi, natomiast tę sprawę, nie dla tego, że jednym związku jest 30, a w drugim 100 członków, nie należy rozwiązywać na takiej zasadzie, że ci, co mają stu członków mają rację, tylko należy to rozwiązać na zasadzie prawnej, tak jak stanowi prawo. Należy pogodzić te dwa związki, żeby nie kłóciły się o siedzibę i rozstrzygnąć wreszcie to zagadnienie pod względem prawnym. W mojej ocenie jeden ze związków w siedzibie tego lokalu przebywa niezgodnie z zawartą umową i to jest kwestia, która powinna podlegać rozstrzygnięciu. Nie opowiadam się w tej sprawie, po stronie jakiegokolwiek związku, myślę że radni również, tylko uważam że trzeba to rozstrzygnąć zgodnie z przepisami prawa.

Radna Elżbieta Kasprzyk – Panie Burmistrzu, prosiłabym o informację odnośnie adaptacji pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb klas zerowych z Zespole Szkół w Chwarstnicy.  O które pomieszczenia mieszkalne chodzi? Z tego, co mi wiadomo po przeciwnej stronie drogi został wybudowany budynek z mieszkaniami dla nauczycieli i nie wiem o innych pomieszczeniach, dlatego o to zapytuję.

Radny Paweł Nikitiński – jak Pan Burmistrz ma zwyczaj wychodzić i mówić, że ktoś mówi nieprawdę, to niech pan najpierw sprawdzi dokumenty, którymi Pan dysponuje i nie wprowadza radnych w błąd, że ktoś mówi nieprawdę. Druga sprawa dotyczy pomieszczenia w Chwarstnicy. Ponieważ Pan Burmistrz nie potrafi odpowiedzieć Pani radnej, ja Pani odpowiem. Chodzi o te pomieszczenia, które kiedyś były starymi mieszkaniami, a dzisiaj będą adaptowane na potrzeby klas najmłodszych. Ostatnia kwestia dotyczy podziału środków na poszczególne stowarzyszenia. Panie Burmistrzu, oczywiście, że jest tak, że stowarzyszenia składają określoną propozycję dotyczącą swoich zapotrzebowań. Nigdy nie jest tak, że nie jest to wcześniej konsultowane z Urzędem Miasta i Gminy. Zwyczaj jest taki, że stowarzyszenia, które ubiegają się o publiczne pieniądze nie wpisują „kwot z księżyca”, odnoszą się do realnych możliwości Gminy. Prowadzą realną współpracę i na zasadzie pewnego konsensusu są też informowane o tym, o jakich pieniądzach w ogóle można rozmawiać. Natomiast jeżeli rodzą się dysproporcje to rodzą się one z woli podziału tych środków, która wypływa od Pana.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn odczytał wnioski Komisji Rady i poinformował, że zostaną przekazane Panu Burmistrzowi.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o wprowadzenie do WPI zadania – projekt i budowa drogi Szczawno-Żórawie-Żórawki.

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o przedstawienie w terminie do 31 sierpnia 2009 r. planowanego do końca obecnej kadencji: harmonogramu budowy, modernizacji i remontów dróg gminnych oraz harmonogramu remontów budynków komunalnych.

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o przedstawienie w terminie do 25 sierpnia 2009 r. pełnej dokumentacji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości uzyskiwanego od podatnika PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S. A. za lata od 2002 do 2008, w tym wszystkich decyzji podatkowych wystawionych przez Burmistrza a także orzeczeń wydanych w trakcie postępowania wraz  z uzasadnieniami.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tomasz Namieciński
782/XLI/09
– zgłosili się do mnie mieszkańcy ul. Łącznej w Gryfinie w sprawie postawienia przy tej ulicy pojemnika do zbiórki butelek plastikowych. Mieszkańcy chcieliby zadbać o środowisko naturalne, proszą o postawienie takiego pojemnika.

783/XLI/09 – w Wełtyniu na drodze między Cegielnią a Ośrodkiem Wypoczynkowy „Rusałka” z uwagi na sezon letni jest bardzo duży ruch pojazdów. Na tej drodze z boku wyrastają gałęzie, problemem jest wymijanie się samochodów, kierowcy ocierają o te gałęzie swoje samochody. Prosiłbym o zwrócenie na ten problem uwagi zarządcy drogi i przycięcie gałęzi.

784/XLI/09 – w dziale 921 budżetu – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – jest pozycja „wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Gardnie i w Wirowie”. W ubiegłym roku lokalnemu środowisku została przedstawiona koncepcja powstania takiej świetlicy. Było tak, że zostały wniesione uwagi. Miało dojść do następnego spotkania, gdzie projektant miał nanieść te wniesione uwagi, miało to nastąpić do marca 2009 r. Jest lipiec, są zabezpieczone pieniądze w budżecie. Mieszkańcy chcieli by się dowiedzieć, czy powstanie ten projekt?

Radny Eugeniusz Robak
785/XLI/09
– czy budynku po byłej szkole w Borzymiu nie można przekształcić na budynek socjalny? 136 rodzin czeka na mieszkanie. Czy można by wykonać taką adaptację?

786/XLI/09 – jakie są plany wobec budynku po WKU? Miała tam być utworzona izba pamięci, biblioteka, a budynek nadal niszczeje.

787/XLI/09 – kiedy wszystkie drogi w Gryfinie zostaną przejęte przez Gminę? Jest problem z naprawami dróg, wykonaniem chodników czy innymi pracami.

Radny Ireneusz Sochaj
788/XLI/09
– rusza dróg oczekiwany remont ul. Podgórnej - Mieszka I - Witosa, na pewno spowoduje to czasowe utrudnienia dla mieszkańców. Czy przewidziana została możliwość parkowania nieopodal np. na dużym terenie Gryfskandu? Czy można by porozumieć się z firmą, żeby na okres remontu mieszkańcy mogli tam stawiać swoje samochody?

Radny Tadeusz Figas
789/XLI/09
– otrzymałem odpowiedź na moją interpelację w sprawie kąpielisk, słyszałem różne opinie na temat ośrodka w Wirowie, dobrze, że porozumienie zostało podpisane. Prosiłbym, aby plany związane z budową kąpieliska w Wełtyniu były realizowane, wówczas mielibyśmy swój obiekt. Jeśli mienimy się gminą turystyczną, jest to podstawowa kwestia.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
790/XLI/09
– w ostatnich dniach miały miejsce duże opady deszczu, mogących spowodować duże straty w rolnictwie, na terenach wiejskich słyszy się już teraz, że plonów nie będzie. Jak Gmina jest przygotowana, aby wspomóc rolników w tym okresie powakacyjnym? Zbiory nie będą takie, jak w tamtym roku. Jak Gmina jest przygotowana, by pomóc ludziom mieszkającym na terenach zalewowych, mającym posesje przy zbiornikach wodnych?

791/XLI/09 - wieść gmina niesie, że Gmina Gryfino ma ogromne kłopoty finansowe. Wiem, że na kolejnej sesji będzie przedstawiane sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze, ale chciałabym znać sytuację na chwilę obecną. Proszę, żeby Burmistrz przedstawił radnym takie informacje.

Radna Wanda Kmieciak
792/XLI/09
- zostałam niejako zobligowana, abym przypomniała w miesiącu lipcu o ogłoszeniu przetargu na budowę drogi ul. Akacjowej. Jest to krótki odcinek, który zamknąłby ten etap budowy dróg w Czepinie.

793/XLI/09 – rolnicy z Czepina proszą, żeby zniwelować skarpę przy ul. Topolowej, jest to końcowy odcinek drogi pod lasem, gdyż nowy nabywca gruntu postawił słupki graniczne w tym miejscu, co spowodowało zwężenie drogi gruntowej prowadzącej na pola. Rolnicy obawiają się, że nie wjadą ze sprzętem, a zbliżają się żniwa.

794/XLI/09 – chciałabym skierować do Dyrekcji Nadleśnictwa w Gryfinie propozycję, aby zagospodarować plac między Gryfinem a Czepinem, kiedyś był w tym miejscu plac na krótki postój dla kierowców. Niestety obecnie panuje tam bałagan. Proszę, aby uporządkować ten teren, postawić kosze na śmieci, ławki, aby to miejsce mogło być wizytówką naszej Gminy i Nadleśnictwa.

Radny Janusz Skrzypiński
795/XLI/09
– moja interpelacja dotyczy inwestycji ujęcia wody Krzypnica, na terenie sołectwa Krajnik były prowadzone prace ziemne. W związku z tym, że prace były wykonywane w części drogi, mieszkańcy zwracają się z prośbą o to, żeby przywrócić stan drogi sprzed prowadzonych prac. Uzupełnienie ubytków gruzem nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Była to droga z płyt betonowych, proszę, żeby te miejsca, gdzie były płyty wycinane uzupełnić albo betonem albo nakładką bitumiczną. Drogi, które były drogami gruntowymi, należy utwardzić, ponieważ mieszkańcy po opadach deszczu nie mogą dojechać do swoich posesji.

796/XLI/09 – w ostatnim wydaniu lokalnych gazet szeroko opisywana była sprawa podtapiania bloku przy ul. Popiełuszki. Proszę, żeby ten problem potraktować priorytetowo, żeby uniknąć podtopienia tego bloku i by mieszkańcy mogli czuć się tam bezpiecznie. Przy obecnej aurze, przy opadach, jakie mają miejsce, zagrożenie jest bardzo duże.

Radny Kazimierz Fischbach
797/XLI/09
– w jakim terminie przewidziane są prace dotyczące drogi w Steklinku?

798/XLI/09 – mieszkańcy zainteresowani półkoloniami organizowanymi w Gryfinie prosili, żeby zaczynały się one o godz. 7.00. Rozpoczynają się one o godz. 9.00. Jakie trudności stanęły na przeszkodzie wcześniejszemu rozpoczynaniu półkolonii?

Radny Stanisław Różański
799/XLI/09
– moja interpelacja dotyczy sprawy przyłączy gazowych tych odbiorców, którzy w czasie realizacji głównego zadania zostali pominięci. Na mój wniosek 25 maja 2009 r. zostało zorganizowane spotkanie z tymi mieszkańcami Pniewa i Żórawek. Z tego spotkania sporządzony został protokół. Ja w tym samym dniu skierowałem na ręce Burmistrza interpelację, proponując wnioski co do sposobu załatwienia tych spraw. Niestety, minął miesiąc, nie otrzymałem od Burmistrza żadnych wyjaśnień. Warto by było zająć się tą sprawą w tym trybie, o którym mówiłem w swojej interpelacji. Sprawa jest niezwykle ważna, bo zostało niewiele ludzi rozgoryczonych, którzy mimo, że inwestycja została zakończona, nie mogą się z niej cieszyć, bo u nich nie ma przyłączy. Generalnie są to zaniedbania, jak twierdzą ludzie, zarówno po stronie samych zainteresowanych, po stronie Gminy jak też Zakładu Gazowego. Przedstawicie Zakładu Gazowego Pan Adam Kołodziejski, który był obecny na tym spotkaniu, oferował bardzo daleko idącą pomoc w załatwieniu tych spraw. Warto byłoby wykorzystać temperaturę tych wypowiedzi.

800/XLI/09 – po raz jedenasty wracam do sprawy ul. Kasztanowej, historia zaczęła się 6 kwietnia 1998 r. Burmistrz ciągle mi odpowiada, że musi być dokonany przegląd techniczny tej drogi. Niech Burmistrz nie dokonuje już przeglądu technicznego tej drogi. Proszę skalkulować ile ona będzie kosztowała, ja pokryję te koszty. Ja, radny Rady Miejskiej w Gryfinie, pokryję koszty remontu ul. Kasztanowej. Ja wstydzę się słuchać ludzi na temat remontu tej ulicy. Załatwmy te sprawę przy moim udziale. Na marginesie tej sprawy, odnoszę wrażenie, że Burmistrz nie czyta pism, które są mu przedkładane w tej sprawie. Ja Burmistrza uczulam na to, bo podejrzewam, że prowadzona jest praca destrukcyjna pod Pana adresem w tej sprawie. Niech Pan się wczytuje w te pisma, które Pan podpisuje, one Pana ośmieszają.

801/XLI/09 – w sprawie Pana Ignacego Karkochy do dnia dzisiejszego mój wniosek z pierwszej interpelacji dotyczący przeprowadzenia dowodu z wizji lokalnej nie został wykonany. Jeszcze raz podkreślam, mamy do czynienia z katastrofalnym stanem technicznym tego budynku, jeżeli stanie się nieszczęście, Burmistrz trafi przed oblicze prokuratora. Ja nie chciałbym, żeby to się sprawdziło.

802/XLI/09 – w sprawie dotyczącej kanalizacji Pniewa nie mogę ciągle otrzymywać wyjaśnień, że jest ona uzależniona od źródeł finansowania. Tylko przyrzekliśmy mieszkańcom na dwóch zebraniach, że najpóźniej w lipcu 2009 r. rozpoczniemy te roboty. Nie możemy ciągle mówić, że nie ma zabezpieczonych źródeł finansowania. Ludzie czekają na wiadomość w tej sprawie.

Radna Elżbieta Kasprzyk
803/XLI/09
– chciałabym powrócić do tematu utworzenia subkont dla sołectw. Jakiś czas temu był zgłaszany ten problem, w tej chwili, kiedy przyjęliśmy uchwałę o funduszu sołeckim, która ma działać w rozszerzonym zakresie, do tej pory były to środki, które można było wykorzystać na działania kulturalne. Pieniądze od sponsorów przepływały przez Gryfiński Dom Kultury i z informacji od Pani Dyrektor wiem, że kontrola wykazała, że iż nie zawsze było to w porządku. Teraz możemy wykorzystywać środki także na inne cele, pozwala na to ustawa i uchwała. Sołtysi po raz kolejny zgłosili wniosek, aby próbować utworzyć subkonta dla sołectw.

Radny Artur Nycz
804/XLI/09
– zbliża się połowa lipca, kiedy zostaną załatane dziury pozimowe w drogach?

805/XLI/09 – nawiązując do interpelacji radnego Różańskiego, czy Burmistrz da mi pozwolenie, żebym załatał jedną z dziur, w którą ciągle wpadam samochodem, wyjdzie to taniej, niż remont samochodu. Dziura jest niewielka, załatwię to w ciągu jednego, dwóch dni.

Radny Zbigniew Kozakiewicz
806/XLI/09
– w nawiązaniu do interpelacji radnego Figasa, wczoraj byłem w ośrodku „Pod muszlami”. Po tygodniowym pobycie w Szczecinku miałem porównanie, jak wygląda nasza miejska plaża. Jakie koszty ponosi Gmina, a jakie właściciel? Wiem, że my płacimy za remont toalet, wywóz szamba, śmieci, naprawę pomostu, dowóz piachu, koszty związane z dojazdem autobusu, opłatę ratowników, sprzętu medyczno-ratowniczego, baraku dla ratowników. Co w zamian daje właściciel? Muszle są w opłakanym stanie. Przypominam, że porozumienie podpisano 23 czerwca, jest już prawie środek sezonu. Czas, żeby to doprowadzić do porządku. Mówimy o turystyce, a to są podstawowe rzeczy, które można by wykonać. Nie ma sprzętu pływającego. Kąpielisko to nie tylko sama plaża. Umowa jest podpisana na trzy lata. Proszę, żeby tego dopilnować i partycypować w części w kosztach utrzymania plaży miejskiej.

Radny Paweł Nikitiński
807/XLI/09
– otrzymałem odpowiedź na interpelację, w której Burmistrz informuje mnie, mówiąc bardzo krótko, że kanalizacji w Pniewie nie będzie w najbliższym czasie. Wobec tego chciałbym zapytać, kiedy Burmistrz wybierze się do tego sołectwa i poinformuje wszystkich mieszkańców, że kanalizacji w Pniewie nie będzie, wbrew zapowiedzi z końca ubiegłego roku, by ludzie mieli taką świadomość i pewność, że w dającej się przewidzieć przyszłości będą mogli być podłączeni do sieci kanalizacyjnej. Przypominam Burmistrzowi, że złożył deklarację publiczną w sołectwie Pniewo, że rozpisze przetarg na to zadanie do marca 2009 r.

808/XLI/09 – sprawa następna także dotyczy miejscowości Pniewo i ul. Kasztanowej, o której mówił radny Różański, który niejako zwalnia mnie z obowiązku pytania, ponieważ złożył cenną deklarację, że i on, i ja i wszyscy, którzy korzystają z tej drogi będą mogli po skutecznej naprawie tego odcinka, jeździć w przyzwoitych warunkach. Radny Różański ma rację, to jest skandal, co tam się dzieje. To jest niewiarygodne, jak można tak długo utrzymywać w tak złym stanie tą drogę. Natomiast mamy pomysły, żeby remontować drogi, nie do końca należące nawet do gminy Gryfino.

809/XLI/09 – do kogo należy grunt przed sklepem „Kokos” i czy teren zajęty na parking jest terenem gminnym, czy zostało wydane zezwolenie na poszerzenie tego parkingu? Kto postawił tabliczkę, informującą parkujących o tym, że może zatrzymać się tam tylko ten, kto przyjeżdża od godz. 8.00 do 20.00 do sklepu? Czy rzeczywiście zostały dopełnione wszystkie formalności, które przeciętnemu mieszkańcowi, w zgodzie z napisem na tej tabliczce, uniemożliwia zatrzymanie się w sposób prawidłowy na terenie pomiędzy godziną 8.00 a 20.00? Kto postawił tą tabliczkę i na jakiej podstawie prawnej?

810/XLI/09 – radny Janusz Skrzypiński poruszał tematykę, którą byłem szczególnie zainteresowany. Czy przerasta nasze możliwości organizacyjne, a nasze służby, w tym spółki komunalne, a szczególnie jedna spółka, mówię o GTBS, nie może realizować nowych inwestycji w taki sposób, żeby nie narażać mieszkańców na zgrozę, którą przeżywają mieszkańcy przy ul. Popiełuszki? Czy dostępne dzisiaj środki techniczne uniemożliwiają zabezpieczenie przed tego typu sytuacjami? W moim przekonaniu istnieją takie środki i należy je stosować już na etapie planowania.

811/XLI/09 – zapytanie kieruję do Przewodniczącego Rady. Ponieważ utrzymujemy partnerskie relacje z innymi gminami za granicą i w kraju, czy o zaproszeniach innych gmin będą informowani tylko niektórzy radni, czy też będą informowani wszyscy radni. Zastrzegam, że mówię to także w imieniu innych radnych, którzy podnoszą taką wątpliwość, osobiście nie byłem zainteresowany wyjazdem, który ostatnio miał miejsce do Raciechowic, ale chciałbym, żeby takie informacje były przekazywane wszystkim radnym.

Radny Rafał Guga
812/XLI/09
– dostałem odpowiedź na interpelację w sprawie organizacji debaty dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych. Odpowiedź jest dość lakoniczna, odsuwająca termin w niepewną przyszłość. Pytam wprost: czy jest wola zorganizowania takiej debaty czy nie? Jeśli tak, to kiedy takiej debaty możemy się spodziewać?

813/XLI/09 – niedawno w „Głosie Szczecińskim” przeczytałem informację, że od stycznia 2010 r. rusza w Policach budowa hali widowiskowo - sportowej przy Polickim Zespole Szkół. Hala ma mieć wartość 15 mln zł, ma być bardzo nowoczesna, dostosowana dla osób niepełnosprawnych, z widownią na 1500 osób. Na budowę pozyskano 3 mln euro z funduszy unijnych w ramach programu Interreg IV. Narodziła się u nas koncepcja budowy dwóch hal, ja jestem przekonany, że powstanie jedna, więc pytam, na jakim etapie jest obecnie realizacja inwestycji pod nazwą budowa hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie?

814/XLI/09 – ostatnio w jednej z ogólnopolskich gazet ukazał się dodatek pn. mapa robót i utrudnień na drogach krajowych i autostradach w 2009 r. Z wielkim zainteresowaniem otworzyłem ta mapę. W naszym województwie jest kilka odcinków: Stare Czarnowo, Kołbaskowo, Pyrzyce, Klucz. Teren naszej gminy jest pusty. Czy my w ogóle zwracamy się do GDDKiA w sprawie naszej drogi krajowej? Stan drogi krajowej przebiegającej przez Gryfino, ulic Pomorskiej, Szczecińskiej, Flisaczej, Chrobrego. Łużyckiej, i dalej, wybiegającej poza miasto, jest po prostu katastrofalny. Brak chodników, dziury, kałuże. Jak widać GDDKiA robi wiele, nawet małych inwestycji. Sądzę, że w Gryfinie, gdyby skutecznie o to powalczyć, też by mogła coś zrobić.

815/XLI/09 – w czerwcu rady pedagogiczne uchwaliły nowe regulaminy przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Przyjęty dokument uniemożliwił uzyskanie stypendiów tym uczniom, którzy zgodnie z obowiązującymi przez cały rok szkolny przepisami spełniali kryteria do jego utrzymania. Wprowadzenie nie ma żadnego uzasadnienia, bowiem znowelizowana w tym roku ustawa o systemie oświaty nie wprowadziła żadnych zmian w art. 90g dotyczącym przyznawania stypendiów. Dziś mamy sytuację, że uczeń, który ma osiągnięcia w sporcie, dobrze zaprezentuje się na szczeblu powiatowym, osiągnie średnią 4,0 dostanie stypendium, a uczeń, który uzyska średnią 5,19, wzorowe zachowanie, wygra konkursy przedmiotowe i artystyczne w województwie, nie otrzyma stypendium, ponieważ musiałby mieć średnią 5,2. Dlaczego w Gminie tak różnicuje się umiejętności dzieci? Apeluję do Burmistrza o powołanie zespołu złożonego z dyrektorów szkół i właściwych merytorycznie pracowników do spraw opracowania nowego, sprawiedliwego regulaminu, zgodnego z przepisami prawa oświatowego, wzorcowego dla wszystkich placówek na terenie gminy i traktującego dzieci w równy sposób.

Radny Marek Sanecki
816/XLI/09
– w ostatnim okresie jedna ze szczecińskich drużyn zajmująca się futbolem amerykańskim przyjęła nazwę Husaria Gryfino. Jak do tego doszło? Czy z budżetu gminy Gryfino ponoszone są koszty funkcjonowania tej drużyny? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie formalno-prawnej? Na jakich warunkach drużyna korzysta z gryfińskich obiektów sportowych? Jaki jest cel funkcjonowania tej drużyny w Gryfinie?

Radny Artur Nycz
817/XLI/09
- chciałbym ponowić interpelację, którą składałem wcześniej, dotyczącą targowiska. Miałem możliwość zapoznać się z zasadami funkcjonowania targowisk szczecińskich, funkcjonujących na całkowicie innych zasadach niż targowisko gryfińskie. Pozwala im to przy współdziałaniu z gminą przeprowadzać dosyć poważne inwestycje. Tobruk dzisiaj już wygląda zupełnie inaczej. Kupcy z targowiska Turzyn planują poważną inwestycję. U nas do końca nie wiadomo, gdzie będzie znajdowało się targowisko miejskie, wiemy, że obecne miejsce nie jest miejscem docelowym. Czy Burmistrz przewiduje, żeby umożliwić gryfińskim kupcom inwestowanie w swoją ewentualną przyszłą siedzibę, tym samym wyznaczenia ostatecznego miejsca, gdzie targowisko mogłoby się znajdować i wypracować formułę, dzięki której moglibyśmy się doczekać prawdziwego targowiska.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn
818/XLI/09
– otrzymałem pismo od mieszkańców Nowego Czarnowa dotyczące sprzedaży na ich rzecz zajmowanych przez nich lokali. 30 grudnia 2005 r. Rada Miejska w Gryfinie przyjęła uchwałę o sprzedaży lokali mieszkalnych w Nowym Czarnowie. Mamy rok 2009, lokale nie są sprzedane. Zwróciłem się do Burmistrza z prośbą o udzielenie odpowiedzi, dlaczego przez cztery lata uchwała nie została wykonana. Otrzymałem odpowiedź, że stan tych budynków jest zły, że trzeba wykonać instalację elektryczną, inne instalacje, ponieważ mieszkańcy nie powinni ponosić kosztów tych remontów. Mieszkańcy mówią, że chcą kupić i wyremontować sami, bo nie stać ich na czekanie. Wydatki na remonty i sprzedaż mieszkań z bonifikatami wydaje się, że kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. Na bazie tej interpelacji chciałbym zapytać ile uchwał w tej kadencji i poprzedzających ta kadencję nie zostało wykonanych? Przypominam uchwałę w listopada 2008 r. dotycząca aneksu inwestycji PEC Sp. z o.o. na ul. Łużyckiej.

819/XLI/09 - mieszkanka Gryfina, pani Koguciuk – mam upoważnienie do podania nazwiska – prowadząca działalność handlową pomiędzy dawną restauracją „Marzenka” a sklepem „1001drobiazgów” od kilku lat zabiega i zwraca się do Gminy o sprzedaż działki przyległej do jej sklepu. Dlaczego do dnia dzisiejszego ta sprawa nie jest rozwiązana? Mieszkańcy mówią, że nie chodzi o obietnice, ale o rozwiązanie problemu. Dlaczego Pani Koguciuk przez kilka lat czeka na rozstrzygnięcie jest problemu? Pani Koguciuk powiedziała mi także, że na tej działce został przeprowadzony światłowód. Na jakiej zasadzie w gminie Gryfino prywatne firmy prowadzą światłowody, anteny zbiorcze? Czy z tego tytułu Gmina Gryfino wydaje decyzje, czy z tytułu przeprowadzenia instalacji przez jej grunt pobiera opłaty?

Ad. V. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino w latach 2007 – 2008 – DRUK Nr 1/XLI

Raport stanowi załącznik nr 8.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Paweł Nikitiński – moje uwagi będą miały charakter ogólny, tak jak materiał, nad którym pracujemy i w którym możemy zapoznać się z rzekomymi sukcesami, które odnosimy. Muszę powiedzieć, że w materiale, nad którym pracowałem dość wnikliwie, nie znajdujemy informacji, które w zakresie, w jakim powinna być ta informacja przygotowana, powinny być Wysokiej Radzie przedłożone. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę zapewniania i deklaracje, które były składane podczas obrad Rady Miejskiej w Gryfinie, a dotyczyły szczegółowego harmonogramu związanego z realizacją zamierzeń inwestycyjnych w zakresie tworzenia kanalizacji sanitarnej. Dzisiaj, czytając ten materiał i materiał następny, możemy sobie powiedzieć tylko tyle: napisaliśmy sporo stron, napracowaliśmy się nad tym materiałem i poza pewnymi fragmentami nad którymi można podyskutować i uznać za materiał w pełni przydatny do pracy na przyszłość, większość tego materiału mnie osobiście rozczarowuje. Nasuwa się nawet taki wniosek, że w zakresie, o którym przed chwilą powiedziałem, nie mamy nadal gotowych koncepcji, nie mamy nadal wiedzy o tym, w jaki sposób będziemy postępowali w przyszłości. Ja sobie zdaję sprawę, że jest to Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino w latach 2007-2008 i że nie jest to materiał, który musi charakteryzować się naszymi zamierzeniami na przyszłość, natomiast jakoś bardzo lekko przechodzimy sobie nad zjawiskami, które w naszej gminie bez wątpienia mają miejsce. Ja już po raz kolejny wracam podczas obrad sesji Rady Miejskiej do sprawy ochrony środowiska i zanieczyszczania środowiska poprzez system, który stworzyliśmy, który akceptujemy, na który Burmistrz jeśli reaguje, to reaguje w moim przekonaniu w sposób niewystarczający. System, który nie gwarantuje nam tego, że zwłaszcza gospodarka ściekowa na terenie gminy Gryfino jest realizowana w sposób skuteczny. Przy pracach nad sprawozdaniem z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych będę zadawał Burmistrzowi i Prezesowi pytania dotyczące wątpliwości podstawy prawnej działań, które podjęli, czy też akceptowali, bo osobiście Burmistrz tych działań nie podejmował, natomiast jako osoba pełniąca funkcje Zgromadzenia Wspólników, musiał bez wątpienia o tych działaniach wiedzieć. Reasumując, powiedzmy sobie szczerze, kilka rzeczy udało nam się w latach 2007-2008 i w roku 2009 w sposób lekki naprawić i to jest pozytyw, natomiast wielu rzeczy nawet nie dotknęliśmy. Przypominam sobie, jak w minionym roku byliśmy zapewniani, że w połowie roku 2009 będziemy wiedzieli, gdzie będzie kanalizacja, gdzie będziemy znosili zakazy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie budowy oczyszczalni przydomowych, że cały system będzie już przygotowany do realizacji. Mamy połowę roku i nic na ten temat nie wiemy. Zero wiedzy, zero postępu. To jest niestety charakterystyczne dla Gminy Gryfino. Mam nadzieję, że następne raporty, przygotowywane za lata 2009-2010 będą napawały większym optymizmem. Osobista refleksja dotycząca tego i następnego raportu jest taka, że z formalnego punktu widzenia zostały one przygotowane. Moja ocena tych raportów jest następująca: ludzie się napracowali, w myśl zasady, którą stosują niektórzy w swojej aktywności zawodowej i publicznej - mówić bardzo dużo, żeby nie powiedzieć nic. Bo to co jest w tym materiale, jest namiastką tego, czego oczekiwałem.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zgodnie z tym co zapowiedziałem, jest już opracowana koncepcja budowy kanalizacji w całej gminie. Z koncepcją można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Będzie ona przedmiotem dyskusji, będzie przedłożona pod obrady na sesji wrześniowej. Dzisiaj można udać się do wydziału i zapoznać się z opracowaną koncepcją.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Panie Burmistrzu, ma Pan znakomitego Naczelnika, którego pracę obserwuję od kilku lat, Panią Janinę Major, ale ja Panu i Panu Burmistrzowi Szabałkinowi sygnalizowałem, że ja takiego raportu nie zaakceptowałbym. Dyskutowałbym z Panią Naczelnik Major, wybiorę się do Pani Naczelnik, bo uważam, że jest to osoba znakomicie przygotowana merytorycznie do swojej pracy. Ten raport w większości powtarza zdanie, że coś się realizuje w sposób ciągły, natomiast z tego raportu za mało wynika. Nie będę cytował pewnych fragmentów, niezwłocznie udam się do Pani Naczelnik i porozmawiam z nią. Nie uczestniczę w Komisjach, myślę, że Komisje o to pytały. Potrzeba nam szczegółów, jeśli coś się robi, to należy podać ile zrobiono, w jakiej miejscowości, na czym ta praca polegała. Wtedy można się do tego odnosić i oceniać.

Radny Paweł Nikitiński – Burmistrz nie składał deklaracji wydziałowi, pracownikowi wydziału czy naczelnikom wydziału, tylko Radzie Miejskiej w Gryfinie. A jeśli Pan składał deklaracje Radzie Miejskiej w Gryfinie, to z tych deklaracji wobec Rady Miejskiej powinien się wywiązać. Cieszę się, że Pan informuje w ten sposób, chociaż nie był Pan łaskaw poinformować o tym przy sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym. Trzeba było tej formalności dopełnić i skoro zakończył Pan prace nad realizacją ważnego aspektu, to należało w swoim materiale to wymienić. Jeśli Pan nie wymienia tych prac jako zakończonych, to jednocześnie informuje Pan, że nie są zakończone. Niech będzie Pan konsekwentny. Jeśli Pan coś zrobił, to w swoim sprawozdaniu niech będzie Pan łaskaw przynajmniej o tym napisać,  a nie na uwagi radnego do raportu, który Pan przygotował, mówić, żeby iść do wydziału  i sprawdzić. Niech Pan napisze w swoim sprawozdaniu, że Pan to zrobił, ja pójdę do wydziału i sprawdzę.

Radny Stanisław Różański – ja protestuję, nie możemy tak prowadzić dyskusji. Burmistrz jest wybranym demokratycznie przedstawicielem naszego społeczeństwa i uszanujmy ten autorytet na tej sali. Co to jest za pokrzykiwanie na Burmistrza!

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – jestem bardzo liberalny i pozwalam na dużo w tej Radzie, bo uważam, że jest to trybuna, w której należy wymieniać myśli i poglądy. Apeluję, abyśmy się szanowali i mówili wtedy, kiedy zgłosimy się do głosu i dostaniemy taką możliwość. Burmistrz odnosi się do radnych z szacunkiem i w taki sposób odnośmy się do Burmistrza. Kwestią do oceny jest czy możemy uznać taką wypowiedź za wypowiedź nie szanującą. Przypominam Panu radnemu wystąpienia w sprawie związków zawodowych. Związki zawodowe pisały skargi. Powinniśmy się wzajemnie szanować, chociaż mamy różne poglądy w różnych sprawach.

Radna Magdalena Chmura - Nycz – ja się nie zgadzam, przeczytałam materiał i uważam, że jest przygotowany wyśmienicie. Nie wiem, czego Państwo nie doczytaliście, ale każde zadanie jest podane szczegółowo, jest podana kwota i termin. Nie rozumiem wypowiedzi, że nie jest do końca wyjaśnione, mamy możliwość zapytania w tej chwili naczelnika. Nie wiem, o czym Panowie mówicie. Ja uważam, że materiał pierwszy raz jest zrobiony tak, że wiemy  w każdej sprawie o co chodzi. W punkcie 8 „Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w miejscowości Wełtyń, Gardno, Wysoka Gryfińska” – jest podane gdzie, będzie realizowane zadanie. „Włączenie systemu kanalizacji do MOŚ – zadanie jest w trakcie realizacji –  w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację na budowę kanalizacji Wełtynia i włączenia do MOŚ. Koszt realizacji projektu uzbrojenia m. Wełtyń w kanalizację sanitarną wniósł 64.050,00 zł”. Nie rozumiem Państwa pytań w tej sprawie.

Radny Stanisław Różański – mam pytanie do autora raportu. Pani Naczelnik, proszę otworzyć raport na stronie 9. Przytoczę brzmienie ze strony 8: „w przyszłych latach planuje się modernizację oraz budowę nowych odcinków sieci wodociągowej, a także modernizację ujęć wodnych”. W punkcie e) pisze: „odcinek SUW Tywa – strefa przemysłowa Pniewo – całkowity koszt zadania wynosi 2.000.000 zł. Realizacja tego zadania jest w głównej mierze uzależniona od zaangażowania finansowego Gminy Gryfino w ramach uzbrojenia stref przemysłowych”. Jaka jest gwarancja modernizacji?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major – z uwagą wysłuchałam Państwa uwag i powiem szczerze, z wielkim żalem, że czekałam, aż Państwo zaprosicie mnie na Komisje, chciałam podyskutować na temat sprawozdań, raportu, na temat Państwa opinii odnośnie tych dokumentów. Ponieważ, jak to radna Chmura - Nycz właściwie stwierdziła, jest to pierwszy raport, który odnosi się do pierwszych lat funkcjonowania tych programów i planów, nie ukrywam, że przy pierwszym takim dokumencie, pojawiają się pewne błędy, niedociągnięcia, nieporozumienia. Myślałam, że na komisjach będzie czas, żeby pewne rzeczy wyjaśnić, poprosić osoby z innych wydziałów o wyjaśnienia pewnych szczegółów, m. in. odpowiedź dla Pana radnego Różańskiego dotyczyłaby Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji. Ten raport był przygotowywany przez wydziały Urzędu, to nie jest raport wynikający włącznie z informacji Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, ponieważ w dużej mierze, jak nie w całości, zamierzenia wynikające z programu oraz ich realizacja wynikają z WPI. Są to dokumenty integralnie powiązane ze sobą, nie może być rozdziału między nimi i cała sprawozdawczość, tak naprawdę, dotyczy sprawozdawczości w zakresie inwestycyjnym. Nie umiem odpowiedzieć Panu radnemu, ponieważ te dane, o które Pan pyta, zostały przedłożone przez Wydział Inwestycji.

Radny Stanisław Różański – ja nie mogę tego przytyku odnośnie nieobecności na Komisji przyjąć z całą pokorą. Ja uprzedzałem już w poprzednim roku, że nie powinniśmy debatować, ani w lipcu, ani w sierpniu ze względu na czas wakacyjny. Przejdźmy do strony 29 zawierającej wnioski. Jak zwykle, do tej części sprawozdań przywiązuję największą wagę i szukam zawsze w sprawozdaniach takich wniosków, które można byłoby sformułować, aby zachować ciągłość władzy. My jesteśmy dzisiaj organem władzy uchwałodawczej, za rok będą następni radni. Powinniśmy stworzyć taką formułę wniosków, która pozwoliłaby nam przejść z jednej kadencji do drugiej zachowując pewną ciągłość. Niestety, Pani Naczelnik, jeżeli piszemy, że: „oceniając dotychczas wykonane zadania ekologiczne zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino w kolejnych latach należy zintensyfikować działania mające na celu poprawić gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy”, to jest ponad wszelką wątpliwość. Co to znaczy „zintensyfikować”? Trzeba to nazwać po imieniu. Jeśli usłyszałbym na tej sali konkretnie sformułowane wnioski, będę  o nich dyskutować. „Bardzo ważną kwestią jest też prowadzenie w dalszym ciągu działań edukacyjnych mieszkańców”. To też jest ponad wszelką dyskusję. Tylko czy my tutaj na tej sali, jako radni, będziemy mieli coś do zdziałania? Czy będziemy mogli Pani pomóc w tych działaniach? Niewiele. Poza uchwaleniem budżetu, który będzie na ten cel przewidywał środki, nic więcej. Sformułowanie „kampanie edukacyjne” strasznie pompatycznie brzmi. Mi brakuje wniosków „po imieniu”.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major – trwają prace robocze projektantów, którzy opracowują nową edycję programu i planu. Państwo na pewno wiecie, że ten dokument jest dokumentem hierarchicznym, przenosi on z obowiązku pewne założenia, które wynikają z polityki ekologicznej kraju na szczebel wojewódzki, powiatowy i gminny. Jest to mniej lub bardziej szczęśliwa konstrukcja dla gminy, ponieważ w pewnym zakresie narzuca wiele rzeczy, które nie koniecznie są zgodne z priorytetami indywidualnych gmin oraz ich założeń. Projekt tego programu oraz planu gospodarki odpadami na kolejne cztery lata jest w tej chwili w roboczym opracowywaniu. Państwo dostaniecie ten projekt, aby wnieść wszelkie swoje uwagi oraz wnioski. Na podstawie tych uwag będzie on opracowywany w wersji do przedłożenia Radzie Miejskiej. Dlaczego to sprawozdanie jest napisane ogólnie? Dlatego, żeby na tym etapie i na przestrzeni lat, nie narzucać sztucznie pewnych zdań, które, okazuje się, że po pewnym czasie nie są tak bardzo istotne. Podsumowanie jest ogólne, to jest tylko raport. Dokumentem strategicznym jest sam program. Będziecie Państwo mogli wnieść swoje uwagi, zamierzenia, ustalić czas realizacji i to w mojej ocenie jest ważniejsze.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – przyjmuję uwagę Pani Naczelnik i będę się zwracał do Komisji, żeby w takich sytuacjach osoby zainteresowane poprosić i pytać o pewne kwestie. „Wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie i rozwój gospodarstw ekologicznych oraz wspieranie rolnictwa zintegrowanego – zadanie realizowane w sposób ciągły - w okresie sprawozdawczym Gmina Gryfino w sposób ciągły wspierała zadnia związane z tworzeniem i rozwojem gospodarstw ekologicznych. Jednym z realizowanych zadań jest wspieranie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy”. Tak naprawdę można to skwitować w jednym zdaniu. Ja chciałbym wiedzieć, na czym to polegało? Rozumiem, że Pani Naczelnik na Komisjach była gotowa odpowiedzieć na to pytanie, tą pracę w sposób ciągły scharakteryzować. „Zewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania – zadanie realizowane w sposób ciągły – w latach sprawozdawczych zewidencjonowano wszystkie zbiorniki bezodpływowe, które znajdują się na terenie Miasta i Gminy Gryfino. Kontrola techniczna zewidencjonowanych zbiorników oraz częstotliwość opróżniania prowadzona jest w sposób ciągły przez Straż Miejską w Gryfinie. Na terenie Gminy Gryfino zewidencjonowano 934 sztuki zbiorników bezodpływowych (stan na październik 2008 roku)”. Będę rozmawiał z Panią Naczelnik, czy udało się policzyć, w ilu miejscowościach nie ma kanalizacji, ile jest domostw, ile jest ujęć wodnych, ile z tych domostw oddaje ścieki do zbiorników, ile je wywozi. Tego mi w raporcie brakuje, ale tak jak wcześniej powiedziałem, będę o to pytał i powinniśmy o to pytać, chyba, że ktoś uznaje, że wszystkie zbiorniki bezodpływowe zaewidencjonowano i wszyscy z tych właścicieli oddają ścieki do gminnej oczyszczalni. Ja nie jestem o tym przekonany. W miejscowości, w której mieszkam, jestem przekonany, że nie wszyscy mieszkańcy mają zbiorniki i nie wszyscy oddają ścieki do zbiorników, a część z nich oddaje je bezpośrednio do gruntu.

Radny Artur Nycz – może patrzymy na ten raport z różnych punktów widzenia. Dla mnie z tego raportu wypływają całkowicie inne wnioski. Raport dla mnie jest pewnym drogowskazem, co należy zrobić. Wniosek zawarty na końcu, że należy zintensyfikować rozbudowę sieci kanalizacyjno - sanitarnej, sieci wodociągowej, to jest wniosek dla nas, dla radnych. Jeśli wczytacie się w ten raport, są tam bardzo dokładnie wymienione zadania wraz z podanym kosztem i zadania, które nie zostały wykonane. Jeżeli nie zostały wykonane, to, co najistotniejsze, wskazuje dlaczego. Najczęstszym powodem niewykonania zadania jest brak środków. Wydaje mi się, że zamiast dyskutować na temat tego ile mamy zbiorników, chociaż oczywiście powinna taka wiedza być, bardzo swobodnie omijamy to, co jest w tym raporcie najważniejsze, czyli jakie zadania zostały tam wymienione, ile te zadania kosztują i to, że to my, radni, będziemy decydować, które z tych zadań znajdą się w najbliższym budżecie i które będą realizowane. Traktujmy ten raport jako drogowskaz w dyskusji nad przyszłym budżetem. To nie naczelnik będzie decydował o tym, czy środki na zadania wymienione  w tym raporcie się znajdą, będzie o tym będzie decydowała Rada Miejska. Jeśli uważamy, że któreś z tych zadań powinno być priorytetem, powinien zostać określony konkretny termin jego wykonania, zagwarantujmy na nie środki finansowe w najbliższym budżecie. Traktujmy ten raport jako pewien drogowskaz, który mówi nam jakie zadania są do wykonania, a my dokonajmy wyboru najważniejszych, ustalmy ich hierarchię i zagwarantujmy na to środki finansowe. To, że są one wpisane w WPI, nie gwarantuje tego, że będą one wykonane, jeżeli nie będzie na nie środków finansowych w budżecie. Ten raport mówi nam, co jest do zrobienia, natomiast to, czy będzie to zrobione zależy od tego, czy będą na to pieniądze. Pieniądze będą, jeżeli my przeznaczymy je na te zadania w budżecie. Proponuję, żebyśmy do najbliższego budżetu usiedli z dokumentami, z raportem, z WPI i żebyśmy podeszli do budżetu pod tym kątem.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – na bazie tych wypowiedzi, myślę, że Prezydium Rady zastanowi się, czy wykorzystując wiedzę Pani Naczelnik i wagę przykładaną przez Burmistrza do ochrony środowiska, nie należy zorganizować spotkania wszystkich radnych z Burmistrzem, Panią Naczelnik, żeby pozyskać wiedzę i wesprzeć Wydział w działaniach wspierających ochronę środowiska w Gminie Gryfino.

Radna Janina Nikitińska – chciałabym się odnieść do pkt 1 na stronie 24: „ochrona oraz wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych”. Chciałabym zwrócić uwagę, że nie są one zabezpieczane. Na ul. Kołłątaja wiele razy były sadzone drzewka. Co z tego, jeśli nie są one odpowiednio zabezpieczone? Na stronie 14 pisze się o termorenowacji budynku. Faktycznie, odbywa się to ciągle, budynki są coraz ładniejsze, ocieplone, ale proszę, żeby remonty odbywały się wewnątrz budynków. Z zewnątrz budynek wygląda ładnie, ale wewnątrz jest to ruina.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – remonty wnętrz budynków nie wiążą się bezpośrednio z ochroną środowiska i ta uwaga może zostać bez odpowiedzi.

Radny Paweł Nikitiński – Panie Przewodniczący, pozwolę sobie nie zgodzić się z częścią Pańskiej wypowiedzi, zwłaszcza jeśli chodzi o podstawową kwestię dotyczącą wiedzy radnych na temat stanu faktycznego. Radny nie musi pozyskiwać wiedzy z jednego źródła, może pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł. Jeżeli Pani Naczelnik wykazuje gotowość do współpracy z Radą Miejską w Gryfinie, to reprezentuje Burmistrza. To, że w raporcie jako jego twórca napisała, a Burmistrz jako organ wykonawczy Gminy Gryfino go zaakceptował to ich prawo, mogą taki raport przedstawić. Raport jest dokumentem, który przedstawia stan rzeczywisty, diagnozuje go, podaje jego przyczyny i sposoby wyjścia z tych miejsc, które są niebezpieczne. Z całym szacunkiem dla radnej Chmury - Nycz i radnego Nycza, pozwolę się z waszą argumentacją nie zgodzić w kilku przykładach. Po pierwsze, w kwestii rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Gryfino. Czy mam przypominać jeszcze o Włodkowicach  i Zaborzu? Czy mam przypominać jeszcze rzeczy, które przechodzą mieszkańcy gminy Gryfino w związku z budową sieci wodociągowej do swoich posesji? Jakie są zagrożenia w tym, że mieszkaniec dostanie decyzję o warunkach zabudowy na działkę, będzie starał się o sieć wodociągową i nie będzie potrafił tego skutecznie wyegzekwować od Gminy, na której ciąży taki obowiązek? W tym raporcie tego nie znajdujemy. Jeśli ktoś zapyta  w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, ile dostarczyło wody do poszczególnych gospodarstw domowych, w których nie ma sieci kanalizacyjnej i o to, ile odprowadziło ścieków, to każdy potrafi dokonać prostego przeliczenia, jaka jest różnica. Jeśli ta różnica odbiega w sposób znaczący od tych dwóch liczb, to pokazuje, że w systemie jest coś, co jest nieszczelne. Podanie informacji o tym, że mamy określoną ilość szamb jest cenne, ale niewystarczające. Jeśli dostarczyliśmy x wody, a wielkość odprowadzonych ścieków to jest jedna czwarta x, to powinno się rodzić pytanie, co się dzieje z trzema czwartymi x. Myślę, że radni sobie te pytania zadają. W raporcie powinna znaleźć się na to odpowiedź. Sprawa najważniejsza moim zdaniem, to słowo uwagi do radnego Różańskiego. W dyspucie politycznej czy publicznej wolno używać twardego języka, Pan jest tego świetnym przykładem. Często używa Pan twardego języka. Wezwanie urzędnika samorządowego do realizacji swoich zadań, czyli do poinformowania mnie jako radnego, co zrobił w tym czasie, w którym nie było sesji, jest moim prawem. Ja żądam od Burmistrza, żeby mnie informował, bo będę później rozliczał się ze swoimi wyborcami, dlaczego kontrolowałem Burmistrza  w taki, a nie inny sposób. To jest moje prawo, proszę mi go nie zabierać. Odnoszę wrażenie, że część Rady Miejskiej nie rozumie problemu. Otóż Burmistrz jest odpowiedzialny za gospodarkę ściekową w gminie Gryfino. To on wydaje zezwolenia, on kontroluje przedsiębiorstwa, on kontroluje prywatnych właścicieli. Nie Rada Miejska. Rada Miejska nic nie może w tym kierunku zrobić. Jeżeli Burmistrz wyda zezwolenie w zakresie wywozu nieczystości płynnych tylko jednemu przedsiębiorstwu i będzie blokował wydawanie takich decyzji innym przedsiębiorstwom, czego nie czyni, bo są na rynku co najmniej dwie firmy, które wykonują ta usługę, ale jeśli by tak było, to w raporcie lub we wnioskach z tych raportów, te informacje także powinny się znaleźć. Jeżeli mamy informacje o tym, że różnica pomiędzy wodą dostarczaną a wypływającą z gospodarstw domowych jest znacząca, to w raporcie powinna być informacja na temat diagnozy, dlaczego tak jest. Diagnoza jest  w umysłach radnych, my wiemy dlaczego i oczekujemy zmian w tym zakresie. Raport nie jest listą pobożnych życzeń odnośnie tego, co chcemy w przyszłości zrobić. Owszem, on może w jakiejś formie zawierać takie informacje i naturalnie, że jest związany z WPI i budżetem gminy Gryfino, oczywiście, że Rada Miejska w Gryfinie w tym zakresie będzie podejmowała decyzje, ale ja Was proszę, szanowni radni, nie nakładajcie na siebie obowiązku, którego nie będziecie potrafili wykonać, bo nie macie takich kompetencji. Te kompetencje są przypisane Burmistrzowi. To Burmistrz ma kontrolować, ma dbać o to, żeby system był szczelny, ma wiedzieć, czy przedsiębiorcy stosują stawki zgodnie z prawem, to Burmistrz jako osoba wykonująca funkcję zgromadzenia wspólników kontroluje PUK poprzez radę nadzorczą czy np. górne stawki nieczystości płynnych zostały wprowadzone w życie zgodnie z prawem,  a więc uchwałą Rady Miejskiej, czy bez zgody Rady Miejskiej. W raporcie Burmistrza takie informacje powinny się znajdować. Część z nich się znajduje, ale części informacji nie ma. Jeśli radną Chmurę-Nycz satysfakcjonuje ten materiał, nie wnoszę do tego uwag. Ja mówię  o swojej osobistej opinii na temat materiału i tego, czego mi w nim brakuje. Mam nadzieję, że każdy, kto wnikliwie czytał ten materiał, a ja ten i następny materiał czytałem szczególnie wnikliwie, podobnie jak sprawozdanie PUK-u i GTBS-u, wysnuwa informację, że jeśli ma być przekazany raport, to jest on przekazany, ale czy w raporcie będzie stan faktyczny, mam wątpliwości i te wątpliwości zgłaszam. Opieram je, nie na walce politycznej, ale na doświadczeniu i wiedzy, którą pozyskiwałem nie tylko ze źródeł Urzędu Miasta i Gminy, ale z innych źródeł, w tym m.in. z PUK-u, bo przypominam radnym, że można w ramach wniosku o udostępnienie informacji publicznej zwrócić się o takie informacje i pozyskać je. Współpraca z Wydziałem w zakresie udzielania informacji, które potrzebuję do zweryfikowania materiału, odbywa się w sposób skuteczny i ja na tej podstawie wnoszę, że niektóre informacje, mimo wszystko w raporcie nie znalazły się. Dbam o interes Rady Miejskiej jako ciała gremialnego, a nie swój osobisty.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – bardzo często mamy odmienne poglądy w różnych sprawach, ale często dochodzimy również do konsensusu. Po to tu jesteśmy, żeby różnić się w poglądach i z dyskusji jaką prowadzimy na sesjach i w komisjach ma wynikać wniosek taki, żeby sprzyjać naszym mieszkańcom i rozwojowi gminy. Rada przyjęła informację do wiadomości.

Ad. VI. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gryfino w latach 2007 – 2008 – DRUK Nr 2/XLI

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Marek Sanecki – ten materiał jest bardzo istotny, podobnie jak poprzedni. Swego czasu podjęliśmy pewną decyzję, o której mówiłem, że będzie błędna i ten materiał potwierdza, że tak właśnie jest. Proszę zwrócić uwagę, że we wnioskach na str. 17 zapisane jest, że Związek Gmin Dolnej Odry nie podjął jednak działalności statutowej związanej  z organizacją ponadgminnego systemu gospodarki odpadami. Są wypisane negatywne skutki tego, że to stowarzyszenie gmin nie podjęło działalności w tym zakresie. Mój wniosek jest taki, że również w sferze planowania w tym zakresie nie było dobrze. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest struktura administracyjna kraju, jest podział na gminy, powiaty i województwa, a my jeszcze chcieliśmy utworzyć stowarzyszenie, które miało realizować bardzo istotne zadania, bo ochrona środowiska jest to jedne z najbardziej istotnych zadań i ono tego nie realizuje. Stowarzyszenia, w zasadzie z definicji, nie taki powinny mieć zakres działalności, stowarzyszenia mogą prowadzić działalność sportową, a nie działać w zakresie gospodarki i ochrony środowiska. Myślę, że ochrona środowiska to jest dziedzina również działalności gospodarczej, na której można zarobić i w przyszłości na tym będzie się zarabiało duże pieniądze. Z tego można wyciągnąć wnioski, że musimy zweryfikować nasze plany w tym zakresie. Być może należałoby podnieść kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, żeby stworzyło taki system, infrastrukturę i żebyśmy w przyszłości na tym zarabiali, a my przystępujemy do stowarzyszenia, zakładamy pewne cele dla tego stowarzyszenia, a ono nie podejmuje działalności statutowej. Można było się tego spodziewać. Jesteśmy członkami wielu różnych stowarzyszeń, które też nie realizują swojej działalności. Kiedyś już na mój wniosek wystąpiliśmy z jednego stowarzyszenia, w związku  z tym, że też nie realizowało pokładanych w nim oczekiwań. Ten plan należy zweryfikować na przyszłość, bo nie można spodziewać się tego, że Związek Gmin Dolnej Odry te zadania będzie realizował.

Radny Paweł Nikitiński – uwagi, które zgłaszam do sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gryfino w latach 2007 – 2008 są podobnej natury. Myślę, że ten materiał jest mimo wszystko bardziej satysfakcjonujący, niż ten pierwszy, ale generalnie mam te same uwagi. Rzeczywiście w kilku aspektach działalności PUK w przyszłości, chyba należy zastanowić albo nad dokapitalizowaniem Przedsiębiorstwa albo stworzeniem takich warunków, w których będzie realizowało cele Gminy Gryfino, także cele związane z gospodarką odpadami i jednocześnie będzie potrafiło uczynić z tych gałęzi gałęzie rentowne. Myślę , że ten Związek Gmin miał w jakiś sposób zapewnić przedsiębiorstwu, czy też podmiotowi, który zajmowałby się utylizacją, przerobem, selekcją itd. odpowiedniego odbiorcy. Biznes śmieciowy jest na świecie dochodowy, natomiast żeby można było osiągać efekty ekonomiczne, potrzebny jest efekt skali. Z Gminy Gryfino najprawdopodobniej trudno byłoby ten efekt osiągnąć, stąd ten pomysł. Natomiast kwestia jego realizacji w przyszłości  i tego, czy będzie realizowany jest jak widać dyskusyjna, a moim zdaniem szkoda, bo sam pomysł i sama idea wydaje się interesująca. Tak się robi nie tylko w tej części Polski. Jeżeli chodzi o biznes śmieciowy trzeba zapewnić sobie towar, żeby móc z niego wyciągnąć odpowiednie pieniądze.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, nie można w naszej dyskusji zamiennie używać terminów: „związek” i „stowarzyszenie”, albo zastępować jedno drugim. To są dwie instytucje przez ustawodawcę stworzone dla określonych celów. Art. 64 ustawy  o samorządzie gminnym stanowi, że w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki, natomiast art. 84 stanowi, że w celu wspierania idei samorządu oraz obrony wspólnych interesów gminy można tworzyć stowarzyszenia. Jeżeli radni na tej sali nawołują do rezygnacji z udziału w związku gmin w celu wspólnego realizowania zadań inwestycyjnych, to jest to bardzo niebezpieczne. Zadania realizowane przez związki gmin są zadaniami, które przekraczają możliwości finansowe jednej gminy  i dlatego niezbędny jest sojusz dwóch, trzech, czy większej ilości gmin, na terenie których będą dane przedsięwzięcia realizowane, żeby wspólnymi siłami można było je wykonać. Ja chcę przeciwstawić temu wnioskowi wniosek zupełnie odmienny. Tam gdzie jest potrzebny mądry, zasobny i skory do współpracy partner, wchodźmy z nim w związek gmin, inaczej nie rozwiążemy problemów, które przerastają nasze możliwości finansowe. Stowarzyszenie i związek to są dwie różne sprawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym wyjaśnić dlaczego stowarzyszenie nie wypracowało wspólnego programu gospodarki odpadami. Gminom z południa Powiatu lepiej jest porozumieć się z Gminą Myślibórz, aby odpady były kierowane na składowisko, które zostało tam wybudowane. Różnica interesów spowodowała, że nie wypracowano wspólnego programu. Wczoraj spotkałem się z Wiceprezydentem Szczecina Panem Beniaminem Chochulskim i w najbliższym czasie podpiszemy list intencyjny dotyczący odbioru odpadów pochodzących z Gminy Gryfino przez spalarnię, która będzie wybudowana w Szczecinie. Jesteśmy jedyna gminą w Powiecie Gryfińskim, która wybudowała składowisko i ma je dopuszczone do eksploatacji. Ostatnio oddaliśmy do użytku kolejną kwaterę na wysypisku  i nasze składowisko spełnia wszelkie wymagania stawiane przez ochronę środowiska. W tej chwili jest już opracowana dokumentacja dotycząca linii segregacji odpadów komunalnych  i tę linię chcielibyśmy wybudować w przyszłym roku. Pozostałe odpady, których nie da się posortować będą dostarczane do spalarni w Szczecinie.

Radny Marek Sanecki – przyznaję rację radnemu Różańskiemu, że niefortunnie użyłem określenia „stowarzyszenie”. Stowarzyszenie jest czymś innym, niż związek gmin, ale nie zmienia to postaci rzeczy. Chodziło mi o to, że takie dogadywanie się gmin jest nieskuteczne, ten dokument świadczy o tym, że ten związek jest nieskuteczny. Powiat jest zawiązany do realizacji pewnych celów, które wykraczają poza teren jednej gminy. Teoretycznie możemy tworzyć związek gmin, ale okazuje się, że jest on nieskuteczny i wydaje mi się, że nie ma podstaw do tego, żeby mógł być on skuteczny. Na str. 5 mam tabelę, która obrazuje nam, ile zostało zebranych odpadów różnego rodzaju. W 2007 i 2008 roku nie odebrano żadnych odpadów niebezpiecznych. Zbieranie śmieci podczas akcji sprzątania świata jest istotne ze względów estetycznych, ale jeżeli chodzi o ochronę środowiska to nie ma to większego znaczenia. Odpadów niebezpiecznych, które są najbardziej istotne, w poprzednim roku i roku 2007 nie zebraliśmy żadnych, bo jest zły system. Kiedy mówiłem, żebyśmy przejęli realizację tego zadania, to nie po to, żebyśmy realizowali go tylko dla siebie, ale również dla gmin ościennych. Na tym możemy zarabiać. Wystarczyłoby tylko podnieść kapitał zakładowy przedsiębiorstwa. Zróbmy analizę, czy jesteśmy to zadanie w stanie realizować. Jeżeli będziemy w stanie, to zrealizujemy, a jeżeli nie to będziemy szukali do tego partnerów. Przyjmijmy to zadanie, bo żyjemy w środowisku, korzystamy z niego i musimy to środowisko zostawić dla następnych pokoleń w nie gorszym stanie, niż jest obecnie.

Radny Artur Nycz – zanim zaczniemy zarabiać te grube pieniądze na odbieraniu odpadów  z innych gmin, najpierw zastanówmy się, czy chcemy sobie zaśmiecić gminę. Jeżeli naszym priorytetem ma być gmina turystyczna, to albo będziemy czerpać korzyści z turystyki, albo ze śmieci. Ja chyba nieszczególnie mam ochotę, aby wszystkie gminy ościenne zwoziły do nas swoje śmieci, bo aż taki wielki biznes to do końca to nie jest. Rada przyjęła informację do wiadomości.

Ad. VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gryfinie – DRUK Nr 3/XLI

Informacja stanowi załącznik nr 11.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Paweł Nikitiński - chciałbym zapytać Pana Prezesa o jedną rzecz, która mnie szczególnie zastanawia. Chciałbym, aby Pan Prezes odpowiedział mi precyzyjnie, czy moje rozważania na podstawie tego, co Pan przedłożył Wysokiej Radzie idą w dobrym kierunku, czy też raczej błądzę, a jeśli błądzę, to proszę mnie poprawić, tylko w oparciu o twarde fakty. W sprawozdaniu pisze Pan o tym, że nadpłaty najemców, lokatorów, właścicieli lokali wynikające z dostarczania mediów dotyczą ok. 60% lokali. Zdarza się w trakcie roku obrotowego, że ludzie wprowadzają więcej pieniędzy do systemu, niż wynika później  z faktycznych kosztów prowadzenia tej działalności. Pieniądze gromadzone w ciągu roku obrotowego na rachunku, mam nadzieję że poszczególnych wspólnot bądź też innych podmiotów w tej części, które dotyczą waszych lokali, czyli GTBS-u, są na rachunku bieżącym tych podmiotów, albo są na lokatach. Tak czy inaczej, z tych pieniędzy gromadzonych systematycznie w ciągu roku, a nadpłaconych należy spodziewać się dodatkowego przychodu związanego z odsetkami. Czy jest tak, że właściciel lokalu, bez względu na to, jaki jest jego status, płaci w przedsiębiorstwie dokładnie tyle, ile się należy, a jeśli wpłaci wyższą kwotę i z tego tytułu GTBS uzyska odsetki, kwota ta w całości, a więc kwota główna wraz z odsetkami jest zwracana temu właścicielowi, czy jest przeznaczana na inną działalność GTBS-u? Sformułowanie, którego Pan użył w sprawozdaniu sugeruje, że najprawdopodobniej przychody finansowe związane z uzyskiwaniem odsetek od lokat lub pozostawania tych środków finansowych na rachunku bankowym, są niejako wartością dodaną firmy i są rozliczane na inną działalność, niż związaną z obsługiwaniem mediów. Chciałbym, żeby Pan odpowiedział, czy tak jest, a jeśli tak nie jest, chciałbym żeby mnie Pan o tym przekonał.

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela – zgodnie z prawem wszystkie duże wspólnoty posiadają swoje rachunki i w związku z tym wszyscy właściciele spłacają swoje zobowiązania na rachunek wspólnoty mieszkaniowej. Ta nadpłata wychodzi na koniec roku, natomiast w ciągu roku jest różnie. Wspólnoty ustalają zaliczki, na ogrzewanie jest to zaliczka średnio na cały rok. W okresie grzewczym, czyli w styczniu, lutym, marcu i kwietniu koszty ogrzewania są większe, w związku z tym wspólnota musi opłacić większe rachunki, natomiast w okresie letnim wspólnota „zbiera” na okres grzewczy. Przykład centralnego ogrzewania jest najlepszym przykładem. Wszyscy właściciele wpłacają swoje środki na rachunki wspólnoty. Jeżeli jest to odpowiednia ilość środków, wszystkie te środki lokujemy i odsetki z lokat są przychodem wspólnot mieszkaniowych, nie dopisujemy go konkretnemu właścicielowi zgodnie z ustawą, natomiast jest on pożytkiem wspólnoty mieszkaniowej, który jest de facto dzielony na wszystkich właścicieli. Lokaty są lokatami wspólnot i odsetki od lokat są przychodami wspólnot mieszkaniowych.

Radny Paweł Nikitiński – Panie Prezesie myślę, że w tym zakresie zasadniczo się różnimy. Teoretycznie wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest we wspólnocie, która liczy 20 członków jest 15 dłużników. Pięć osób płaci rzetelnie i nadpłaca co miesiąc te kwoty. Nie dość, że jest uczciwa, to jeszcze pieniądze każdej z tych pięciu osób pracują, ale nie na ich rzecz. Pan mówi, że to jest zgodne z prawem. Ja Pańskie słowo dzisiaj przyjmuję za dobrą monetę, ponieważ nie mam ze sobą ustawy, natomiast zweryfikuję to z pewnością z ustawą i rozporządzeniami. W systemie księgowym, który można stworzyć w najprostszy nawet sposób da się przecież określić ile człowiek wpłacił, w jakich warunkach znajdowały się jego pieniądze, w jakich warunkach procentowały przez określony czas. To dla analityka ze średnim wykształceniem jest pięć sekund. Można dokładnie określić, ile pieniędzy wprowadził człowiek do systemu, ile powinien wyprowadzić, ponieważ należy się za dostarczanie mediów, a reszta to są jego pieniądze. Będę bronił tego stanowiska, jak niepodległości, bo tak być w istocie powinno. W przeciwnym wypadku ludzie uczciwi  i ludzie rzetelnie płacący swoje zobowiązania w terminie utrzymują innego mieszkańca. To jeszcze potrafiłbym w jakimś sensie próbować zrozumieć, ale teoretycznie może być tak, że mamy wspólnotę, która składa się z trzech podmiotów: Gminy Gryfino, która jest świetnym płatnikiem i zawsze płaci na czas, GTBS-u który może być dobrym płatnikiem i załóżmy, że świetnie płaci na czas i właścicieli prywatnych, którzy mogą też być dobrymi płatnikami, ale w tym systemie może okazać się, że któreś z tych ogniw zawiedzie i wówczas dwa pozostałe ogniwa, albo jedno ogniwo poprzez swoją działalność zaczyna tak naprawdę dotować obowiązki dwóch pozostałych. W moim przekonaniu to nie jest właściwe. W moim przekonaniu należy zastanowić się nad tym, czy można to poprawić. Jeśli można to poprawić z punktu widzenia formalnego i z punktu widzenia technicznego, to leży to także w Pana interesie, jako Prezesa GTBS-u, bo przecież sytuacja może być odwrotna. Jeśli Pan ma lokale usługowe we wspólnocie i wprowadza Pan zaliczki w sposób rzetelny, albo Pan nadpłaca i utrzymuje Pan pieniądze na rachunku wspólnoty, to Pan tak naprawdę z pieniędzy spółki komunalnej utrzymuje nierzetelnych płatników. To jest mechanizm, który może wystąpić, stąd moje precyzyjne pytanie. Pan rzeczywiście w sprawozdaniu napisał precyzyjnie – „rozliczenie zaliczek na media do faktycznie poniesionych kosztów wykazało nadpłatę w ok. 60% lokali głównie z tytułu niższych od prognozowanych kosztów centralnego ogrzewania. Korekta z tego tytułu w kwocie brutto 20,3 tys. zł ujęta w księgach pod datą 31.12.2008 wpłynęła na zmniejszenie zadłużenia najemców i właścicieli.” Zwracam Pańską uwagę na mechanizm, który jest nie tylko moim zdaniem niebezpieczny, ale mam wątpliwości, czy jest zgodny z prawem i nie daje właścicielowi, bez względu na to, jaką ma strukturę właścicielską, czy jest Gminą, czy GTBS-em, czy prywatnym właścicielem pewności, że pieniądze, które są wydatkowane na media, są wydatkowane tylko na media, które on zużywa, a tak być w moim przekonaniu powinno.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – chciałbym przywołać również kodeks cywilny i przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, bo rozumiem, że na skutek tych działań w interpretacji Pana radnego może dojść do tego, że z uwagi na wydatki jednego podmiotu inny odnosi nieuzasadnioną korzyść ekonomiczną. Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przedawniają się po 10 latach. Można wyobrazić sobie, że ktoś zażąda zwrotu swojej nadpłaty za 10 lat i Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie musiało się do tej sprawy odnieść. Panie Prezesie, myślę, że taka uwaga jest bardzo cenna dla wszystkich radnych i dla Pana. Oczekujemy, że odpowie nam Pan na to zagadnienie, czy faktycznie jest tak, że ktoś nadpłaca i z tego tytułu, że płaci więcej, korzyści odnosi inny podmiot?

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela – zgodnie z ustawą o własności lokali, każdy z właścicieli lokali wpłaca uchwalone na zebraniu sprawozdawczym zaliczki na pokrycie utrzymania nieruchomości wspólnej oraz media. Jest to tzw. plan gospodarczy. W tym planie gospodarczym, my jako zarządca proponujemy na podstawie zużycia ubiegłego roku i ewentualnego wzrostu cen, wysokość tych zaliczek, które są uchwalane przez właścicieli. Każdy z właścicieli jest zobowiązany wpłacać zaliczki w tej samej wysokości. Nie jest tak, że jeden ma płacić więcej, a drugi mniej. Każdy jest zobowiązany do wpłaty w tej samej wysokości. Zdarza się, że są osoby niepłacące, jest ok. 3% właścicieli, którzy nie regulują na bieżąco swoich zobowiązań. My jako zarządca jesteśmy zobowiązani do windykacji i w imieniu wspólnoty na bieżąco robimy to. Jesteśmy uprawnieniu do kierowania spraw do sądu w trybie upominawczym i mamy wyroki, ale nie jest ich aż tak dużo, bo nie ma aż tak dużo dłużników. Sąd rejonowy  w Gryfinie sprawnie do tego podchodzi, wyroki uzyskujemy w granicach jednego miesiąca w postępowaniu upominawczym z odsetkami. Te pieniądze są egzekwowane i windykowane. Jeżeli są właściciele, a było kilku w ciągu ponad 10 lat odkąd zarządzamy wspólnotami, kierujemy do sądu sprawy o sprzedaż lokalu. Te pieniądze wraz z odsetkami wracają do wspólnoty. Nikt z właścicieli nie płaci zaliczki w większej kwocie, niż wynika to z uchwały. Wspólnota reguluje swoje zobowiązania ze środków zgromadzonych na własnym koncie. Jeżeli ktoś nie zapłaci, to kto inny musi zapłacić, natomiast my to windykujemy i te pieniądze po jakimś czasie wracają do wspólnoty. Jest to zgodne z prawem, zgodne z ustawą  o własności lokali i zgodne z ustawą o rachunkowości.

Radny Paweł Nikitiński – rozmawiamy dzisiaj o bardzo ważnej sprawie i proponowałbym żebyśmy skupili się nad tym zagadnieniem, bo rzadko jest okazja, żeby o nim rozmawiać poważnie i uczciwie. Panie Prezesie, przed chwilą Pan Przewodniczący zauważył trafnie, że ewentualne roszczenia osób mogą wrócić 10 lat wstecz. Proszę, aby Pan odpowiedział na proste, podstawowe pytanie, od kiedy wspólnoty mieszkaniowe mają swoje konta? Dzisiaj rzeczywiście problem może polegać tylko na rozliczeniu wewnątrzwspólnotowym, przy założeniu, że wszystkie wspólnoty mają oddzielne konta, natomiast w przeszłości takich formalnych, oddzielnych kont bankowych wspólnoty mieszkaniowe nie posiadały. Po drugie, Pan mówi o innej rzeczy. Ja rozumiem Pańskie argumenty, ale nie o to Pana pytam. Pytam  o to i Pan w pewnym sensie udzielił mi dopowiedzi, czy rzeczywiście podmiot x wpłaca przez rok o 3.000 zł, czy 1.000 zł za dużo, a my te pieniądze trzymamy na lokacie lub na rachunku bankowym, z tego tytułu urosła pewna kwota i nie ona wchodzi w poczet spłaty zobowiązań związanych z dostarczeniem mediów tego konkretnego podmiotu, tylko jest rozliczona dzisiaj wewnątrz wspólnoty, bo są oddzielne konta, a kiedyś w jednym „wielkim worku”, bo nie było oddzielnych kont. Jeżeli Pan nie widzi w tym niebezpieczeństwa, to jako Prezes Zarządu może Pan brać na siebie takie ryzyko. Ja Pana o to pytam ze względu na troskę o interes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które jest spółką komunalną. Ewentualne konsekwencje nie będą dotyczyły Pana, tylko tak naprawdę będą dotyczyły tego, co jest wspólną własnością wszystkich mieszkańców. Panie Prezesie pozwolę sobie przygotować na następną sesję interpelację w tej sprawie, w oparciu już o zapisy prawa. Jeśli właściciel lokalu ma zobowiązanie wynikające z uchwał podjętych przez wspólnotę, że będzie wpłacał określone zaliczki, to ma je oczywiście wpłacać, ale zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem za ciepło, wodę ma zapłacić dokładnie tyle, ile wynika jego koszt, ani grosza więcej. Cała reszta ma wrócić do niego, albo stanowić kwotę, która będzie rozliczeniem okresów następnych. Jeżeli Pan dzisiaj chce bronić stanowiska, że jest odwrotnie, Pańskie prawo, zweryfikujemy to. Ja jestem prawie pewien swojego stanowiska,  a nawet jeśli Pana stanowisko miałoby uzasadnienie prawne, to nie wyklucza to takiego mechanizmu, w którym właściciele rozliczają się ze sobą uczciwie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nikt w Polsce nie wymyślił innego systemu rozliczając media, czyli wodę i centralne ogrzewanie. Zawsze jest wpłacana zaliczka. Wszystkie podmioty, które zarządzają, ustalają zaliczkę na poczet centralnego ogrzewania, po odczycie liczników, ta zaliczka jest rozliczana i to co zostało nadpłacone jest zwracane. Każdy płaci tyle, ile zużył ciepła. Jeżeli jest zwrot, jest bezprocentowy, jak jest dopłata również jest bezprocentowa, bo trudno jest ustalić, kiedy ktoś przekroczył wpłacane zaliczki. Każdy lokator jest rozliczany indywidualnie, bo nie ma takiej możliwości, ani potrzeb, żeby co miesiąc spisywać liczniki i co miesiąc go obciążać. Liczniki są odczytywane raz, albo dwa razy w ciągu roku i wtedy jest rozliczana wpłacona zaliczka.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - myślę, że satysfakcjonujące byłoby dla Pana radnego i być może innych radnych, gdyby na swoje uwagi dostał odpowiedź na piśmie ze stanowiskiem przeciwnym, uzasadnionym pewnymi przepisami. Pan radny będzie mógł do tego odnieść się, skonsultować, ocenić i albo zmienić stanowisko, albo pozostać przy swoim  i bronić go.

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela – w nawiązaniu do ostatnich słów Pana Przewodniczącego rozumiem, że to stanowisko będzie również przekazane na piśmie, gdyż przyznam się, że go nie notowałem. Rozumiem, że Pan radny Nikitiński zwróci się pisemnie i na piśmie otrzyma odpowiedź. Czy tak możemy się umówić?

Radny Paweł Nikitiński – Panie Prezesie, jeżeli Pan nie usłyszał istoty zagadnienia, to ja napiszę o co chodzi, ale jeżeli Pan zrozumiał, że chodzi o odsetki od kwot, które się uzyskuje od swoich najemców, to myślę, że będzie Panu stosunkowo łatwo.

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela – zgadzam się z Panem radnym Nikitińskim. Zaliczki należy rozliczyć. Rozliczamy je na koniec roku. Rozliczenie roczne jest akceptowane lub nie, udzielane jest absolutorium  w pierwszym kwartale każdego roku. Każda zaliczka jest rozliczona. Nadpłaty w 60% lokali na kwotę 20.000 zł, to są pieniądze, które zwróciliśmy właścicielom.

Radny Stanisław Różański – Proszę Państwa, nie możemy tak dyskutować, bo mamy do czynienia ze spółką. Spółka w swojej działalności kieruje się swoją konstytucją i nasza obecna dyskusja na tym etapie ingeruje w zasady konstytucyjne spółki. Tak nie możemy dyskutować. To jest dla nich święte prawo, które uchwalili. Sprawa przedpłat zaliczkowych wszystko wyjaśnia i nie można tego systemu udoskonalić. My informację spółki przyjmujemy tylko do wiadomości.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - rozumiem, że Pan radny Nikitiński podnosi kwestię, że z uwagi na to, że pewne osoby płacą zaliczki, inne osoby w tym samym czasie ich nie płacą, korzystają z odsetek od zaliczek i na koniec roku tamte osoby nie uzyskują z tego tytułu żadnej rekompensaty. Myślę, że Pan radny otrzyma w tym zakresie odpowiedź i będzie mógł z panem Prezesem wyjaśnić wątpliwości.

Radny Paweł Nikitiński – Panie Przewodniczący, nie zamierzam przedłużać tej dyskusji, ale argumenty, które są tutaj przedstawiane mnie absolutnie nie satysfakcjonują. Rozumiem, że może części mieszkańców to w jakiś sposób nie dotyczyć, ale problematyka dotyczy wielu innych mieszkańców gminy Gryfino. Dziwię się radnemu Różańskiemu i tym, którzy w ogóle nie są zainteresowani dyskusją, bo rozmawiamy o interesach mieszkańców. Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką prawa handlowego, ale spółką ze 100% udziałem Gminy Gryfino. Właścicielem są więc wszyscy mieszkańcy. Rolą Rady Miejskiej w Gryfinie jest kontrolowanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w każdym aspekcie jego działalności, także w tym, gdzie wypełnia funkcje zgromadzenia wspólników. Jeśli Pan chce interpretować inaczej rzeczywistość samorządową, to pańskie prawo, jeżeli chce Pan mieszkańców Gminy Gryfino namówić do tego, żeby ich media były rozliczone co do złotówki, czyli jeżeli ktoś zużył ciepło na kwotę 1.000 zł miesięcznie, to ma zapłacić 1.000 zł miesięcznie, a nie np. 1.120 zł, bo jego odsetki z lat minionych poszły na zapotrzebowanie długu innego podmiotu, to także pańska sprawa. Ja do końca tej kadencji będę bronił interesu tych mieszkańców i będę podkreślał na każdym kroku. Cieszę się, że Pan wprowadził oddzielne konta we wspólnotach mieszkaniowych. Bardzo dobrze, że Pan to zrobił tylko szkoda, że Pan to zrobił tak późno, bo przez osiem lat wstecz tak naprawdę nie rozliczał Pan tego w sposób, o którym Pan powiedział, a nawet jeśli Pan tak robił, to nie potrafi Pan tego w sposób rzetelny udowodnić. Niestety widzę, że problematyka GTBS-u zajmuje radnych tylko wtedy, kiedy rozmawiają sobie „po kątach” i mówią, jak jest źle we wspólnotach mieszkaniowych, albo w innych miejscach, kiedy podnoszą te wszystkie aspekty, które dotyczą wszystkich naszych mieszkańców, ale kiedy jest dyskusja nad sprawozdaniem, to najchętniej by ją zamknęli. Panie Przewodniczący, mój pogląd jest taki, jeżeli mieszkaniec za media wpłacił kwotę x i należna jest kwota x, to załatwił swoje problemy lega artis. Nic ponad kwotę x i żadnego utrzymywania innych podmiotów.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Prezesie, Pan radny Nikitiński zgłosił uwagi i myślę, że łączą się one z wnioskami. Jeśli chodzi o możliwość odniesienia się do tego, co Pan radny zgłosił, to będzie to możliwe po przyjęciu protokołu i dostarczeniu Panu Prezesowi, ewentualnie Pan radny wystąpi na piśmie. Proszę o wyjaśnienie tych spraw, ponieważ są to sprawy, które powinny znaleźć uzasadnienie do poglądu, jaki spółka komunalna prezentuje. Rada przyjęła informację do wiadomości.