Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/462/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ulicy Targowej.

UCHWAŁA NR XLIII/462/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 sierpnia 2009 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ulicy Targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319,Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni 2,9 ha, położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Targowej, stanowiącego jednocześnie zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  • miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie NR XXXV/458/05 z dnia28 kwietnia 2005r. (publikacja: Dz.U.W.Z. Nr 54, poz. 1229 z dnia 1 lipca 1005r.,
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon Starego Miasta 1, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXVI/491/01 z dnia 15 listopada 2001r. (publikacja: Dz.U.W.Z. Nr 55, poz.1638 z dnia 24 grudnia 2001r.),
   w częściach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
 2. Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

PRZEZNACZENIE TERENÓW.
Na obszarze objętym uchwałą występują tereny dla których w części obowiązują ustalenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie NR XXXV/458/05 z dnia28 kwietnia 2005r. (publikacja: Dz.U.W.Z. Nr 54, poz. 1229 z dnia 1 lipca 1005r.).
  Zgodnie z ww. planem część terenu objętego uchwałą położona jest w obszarach oznaczonym symbolami:
  G3-51.P/S – teren o pow. 1,2944 ha, przeznaczonego dla lokalizacji obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych;
  G3-51.WS – teren wód śródlądowych – istniejąca rzeka Odra;
  G3-51.MW.3 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
 2. miasta Gryfino – rejon Starego Miasta 1, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXVI/491/01 z dnia 15 listopada 2001r. (publikacja: Dz.U.W.Z. Nr 55, poz.1638 z dnia 24 grudnia 2001r.).
  Zgodnie z ww. planem część terenu objętego uchwałą położona jest w obszarach oznaczonym symbolami:
  2.UC/PSK/KSI – teren, o powierzchni 1,1821 ha, przeznaczony jest na niżej wymienione funkcje podstawowe :
  a) usługi komercyjne (UC) rozumiane jako zabudowę związaną z działalnością handlową, biurową, gastronomiczną, rzemieślniczą lub produkcyjną nie powodującą powstawania ścieków technologicznych oraz odpadów niebezpiecznych, a także nie skutkującą koniecznością utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,
  b) składowanie towarów w obiektach kubaturowych (PSk) z możliwością wykorzystania do przeładunków nabrzeża Odry - jednak pod warunkiem wcześniejszego i akceptowanego przez zarządcę rzeki przeniesienia w inny rejon fragmentu nabrzeża przynależnego do postoju lodołamaczy,
  c) wielostanowiskowe garaże dla samochodów osobowych i parkingi dla samochodów dostawczych (KS1) w ilości wykraczającej poza potrzeby usług komercyjnych i składów towarów;
  1.PPnr – teren, o powierzchni 0,2415 ha, przeznaczony jest na funkcje przemysłowe o niskiej intensywności związane z prowadzeniem gospodarki rybackiej (połowem ryb, ich przechowywaniem, przetwarzaniem i obrotem).

USTALENIA STUDIUM:

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfino”, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008r., obszar objęty uchwałą położony jest w strefie oznaczonej symbolem 1MU.
1MU (Gryfino) - strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług. Obejmuje swoim zasięgiem tereny w północnej części miasta. Część wydzielonych terenów leży w:
1) w zasięgu obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” PLB320003,
2) w obszarze zagrożenia powodzią,
3) obrębie strefy „K”- ochrony krajobrazu w otoczeniu cmentarza komunalnego,
4) obrębie strefy „W-III”- ograniczonej ochrony archeologicznej.
Jednym z celów rozwoju przestrzennego miasta Gryfino jest aktywizacja gospodarcza jego terenów. Ukierunkowaniu aktywizacji gospodarczej służyć powinno zintegrowane podejście do planowania poszczególnych części miasta, obejmujące zagadnienia środowiskowe gospodarcze i społeczne. Planowanie takie winno popierać wszelkie formy współpracy międzysektorowej i inicjatywy, które prowadzą do utworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza nowe średnie lub małe firmy oraz podnoszą poziom umiejętności zawodowych przez szkolenia i kursy, prowadząc do znacznego udziału sektora prywatnego w kształtowaniu rozwoju miasta i pokrywaniu kosztów bieżących jego funkcjonowania.
Opracowanie nowych zasad zagospodarowania przestrzennego terenu objętego uchwałą stanowić będzie realizację ww. postulatów i kierunków rozwoju miasta.

ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO.

Teren w obszarze objętym uchwałą położony jest w północno-zachodniej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry Wschodniej, co powoduje, że teren ten jest eksponowany od strony szlaku wodnego północ – południe. Sposób ukształtowania panoramy miasta z tego kierunku ma duże znaczenie dla ogólnego wizerunku miasta Gryfina.
W obszarze objętym uchwałą występują tereny o różnorodnych funkcjach, często wzajemnie kolidujących. Koniecznym więc jest wprowadzenie takich rozwiązań przestrzennych, które by wyeliminowały lub chociaż złagodziły ujemne skutki obecnego sposobu użytkowania tych terenów.
Od wielu lat, obszar objęty uchwałą, nie znajduje zainteresowania potencjalnych inwestorów ze względu na brak możliwość realizacji inwestycji o funkcjach innych niż wyznaczone zostały w dotychczasowych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Rozstrzygnięcia przestrzenne, które zostaną zaproponowane w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będą uwzględniać ww. oczekiwania.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie ładu przestrzennego oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ.

Niezbędne będą uzupełniające rozwiązania komunikacyjne, dotyczące dróg wewnętrznych – dojazdowych.

ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ.

Przedmiotowy plan miejscowy umożliwi kompleksowe zbilansowanie potrzeb w zakresie mediów w tej części miejscowości oraz pozwoli na wskazanie docelowych rozwiązań w tym zakresie.

SPOSOBY i TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW.

Zagospodarowywanie terenów zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego jest procesem długotrwałym i uzależnionym od wielu czynników. Dlatego też mając na uwadze zachowanie ciągłości w kształtowaniu ładu przestrzennego także w okresie przejściowym, w przyszłym planie zostaną ustalone sposoby tymczasowego zagospodarowania terenów.

STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ.

Część terenów objętych uchwałą zyska na wartości z tytułu zmiany przeznaczenia. W związku z tym, w przypadku wtórnego obrotu nieruchomościami w przeciągu pięciu lat od uchwalenia planu, istnieje prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę Gryfino tzw. renty planistycznej.

Sporządziła:
Barbara Szczepaniak