Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/455/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno.

UCHWAŁA NR XLIII/455/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 sierpnia 2009 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  w obrębie ewidencyjnym Steklno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218;  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie ewidencyjnym Steklno, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczone numerami działek:

  • 23/4 o pow. 2175 m2,
  • 23/5 o pow. 2155 m2,
  • 23/6 o pow. 2199 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała nr XI/112/95 z dnia 13 czerwca 1995 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XI/112/95 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 13 czerwca 1995 r. przeznaczone zostały do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze publicznego przetargu ustnego działki nr 23/4, 23/5, 23/6 i 23/7, położone w obrębie Steklno.
Z uwagi na nie rozwiązaną sytuację ściekową wsi przygotowanie działek do zbycia zostało wstrzymane. Ponadto w obowiązującym wówczas miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego, działki położone były na terenie przeznaczonym pod uprawy ogrodnicze i sady oraz w części pod zabudowę zagrodową.  W związku z zapotrzebowaniem terenów pod realizację zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i usługowej konieczne było przeprowadzenie zmian w planie dla przedmiotowych działek.
W 2002 roku podjęta została uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  w planie dla w/w działek. Zmiany te nie zostały dokonane, gdyż z dniem 31.12.2003 r. obowiązujące wówczas plany zagospodarowania przestrzennego utraciły swoją ważność.
Decyzją Nr BMP.PP-7331/20/03/05 z dnia 10.05.2005r. ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego  i budynku gospodarczo-garażowego na działce nr 23/7. W dniu 30 czerwca 2005 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia działki do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Mimo ogłaszanych  w 2006 r. przetargów, do dnia dzisiejszego działka nie została zbyta.
Dla działek nr 23/4, 23/5 i 23/6, w grudniu 2005 r. wydane zostały również decyzje, ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego, dopuszczalnego budynku gospodarczego lub garażowego, na każdej z nich.
Obecnie zgłaszają się osoby pytające o nieruchomości w Steklnie, wobec powyższego zasadne jest przygotowanie do zbycia działek gminnych, dla których ustalone są warunki zabudowy.
W związku z tym, że odstąpiono od zbywania nieruchomości w użytkowanie wieczyste zasadne jest uchylenie uchwały z 1995 r. i przeznaczenie działek do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cel ustalony w decyzjach o warunkach zabudowy.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2009.

Sporządziła:
J. Woldańska