Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/460/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

UCHWAŁA NR XLIII/460/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 sierpnia 2009 r.


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz § 1-4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien:

 1. posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. zaświadczyć o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
 3. dysponować nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w:
  1. miejsce do postoju i serwisowania pojazdów, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,
  2. miejsce przeznaczone do magazynowania urządzeń do zbierania odpadów komunalnych,
  3. miejsce do mycia ww. urządzeń, pojazdów oraz innego sprzętu technicznego, używanego do prowadzenia działalności, z zastrzeżeniem § 6;
 4. posiadać odpowiednie urządzenia do zbiórki odpadów komunalnych, tj. pojemniki, kontenery i worki, spełniające wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino;
 5. posiadać urządzenia do mycia i dezynfekcji sprzętu technicznego, w tym środków transportu, urządzeń do zbiórki odpadów komunalnych, używanych do prowadzenia działalności;
 6. zorganizować dla swoich klientów system odbioru:
  1. surowców wtórnych,
  2. odpadów biodegradowalnych,
  3. odpadów niebezpiecznych,
  4. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  5. odpadów wielkogabarytowych,
  6. odpadów resztowych;
 7. przekazywać za pokwitowaniem wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne (karta przekazania odpadów);
 8. 8) posiadać technicznie sprawny przynajmniej jeden pojazd specjalistyczny do załadunku, transportu i wyładunku odpadów komunalnych:
  1. o konstrukcji uniemożliwiającej zanieczyszczenie środowiska, rozprzestrzenianie nieprzyjemnych zapachów oraz o odpowiednim standardzie bezpieczeństwa dla osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,
  2. zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiadający aktualny przegląd techniczny,
  3. oznakowany w sposób umożliwiający określenie podmiotu świadczącego usługi,
  4. zabezpieczony przed dostępem osób postronnych;
 9. posiadać aktualne dokumenty:
  1. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, wydane przez właściwego starostę,
  2. umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 10. prowadzić we własnym systemie komputerowym ewidencję w zakresie świadczonych usług;
 11. udokumentować możliwości realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien:

 1. posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. zaświadczyć o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
 3. dysponować nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w:
  1. miejsce do postoju i serwisowania pojazdów, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,
  2. miejsce do mycia pojazdów oraz innego sprzętu technicznego, używanego do prowadzenia działalności, z zastrzeżeniem § 6;
 4. posiadać urządzenia do mycia i dezynfekcji środków transportu;
 5. posiadać technicznie sprawny przynajmniej jeden pojazd asenizacyjny, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych oraz:
  1. zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiadający aktualny przegląd techniczny,
  2. oznakowany w sposób umożliwiający określenie podmiotu świadczącego usługi,
  3. o odpowiednim standardzie bezpieczeństwa dla osób zatrudnionych przy świadczeniu usługi;
 6. prowadzić we własnym systemie komputerowym ewidencję w zakresie świadczonych usług;
 7. posiadać umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
 8. przekazywać nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości za pokwitowaniem.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

 1. posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. dysponować nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia do czasowego przetrzymywania zwierząt;
 3. dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt;
 4. posiadać odpowiedni sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, nie stwarzający zagrożenia dla ich zdrowia i życia oraz nie powodujący u nich cierpienia; klatki do przewozu zwierząt powinny być dostatecznie duże, aby zwierzęta mogły przyjąć swobodną pozycję;
 5. zapewnić bezpieczeństwo osób wyłapujących zwierzęta.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien:

 1. posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. dysponować nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia techniczne do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, spełniające wymagania budowlane, sanitarne, weterynaryjne oraz ochrony środowiska;
 3. posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwierząt, nie powodujący u nich urazów;
 4. posiadać aktualną umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot prowadzący usługi w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części.

§ 5. W przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpady komunalne winny być przekazywane do miejsc odzysku i unieszkodliwiania wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionu Południowo – Zachodniego.

§ 6. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia na terenie bazy transportowej mycia, dezynfekcji, serwisowania pojazdów oraz odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z podmiotem świadczącym usługi w powyższym zakresie.

§ 7. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§ 8. Przez dysponowanie nieruchomością, o której mowa w § 1 pkt 3, § 2 pkt 3, § 3 pkt 2, § 4 pkt 2 należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

§ 9. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w § 1 oraz w § 2, powinien umożliwić organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i uprawnionym przez ten organ przedstawicielom, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-127/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§12.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

Uzasadnienie

Niniejsza Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. W związku z wprowadzoną ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) w art. 7 ust. 3 i 3 a określono, iż to:
„3.Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
3a.Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględniając:

 1. opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań;
 2. w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - również wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady mają być przekazywane”.

Wobec powyższego sporządzono projekt Uchwały, który przedłożono Radzie.

Sporządziła:
Janina Major