Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/456/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Gryfino.

UCHWAŁA NR XLIII/456/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 sierpnia 2009 r.


w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,  Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806;  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicom położonym w mieście Gryfino, w obrębach ewidencyjnych: nr 4 miasta Gryfino i Wełtyń II, których położenie określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały nadaje się nazwy:

 • ul. Adama Asnyka – oznaczona w planie symbolem 1 KL – ulica lokalna (w ciągu drogi woj.) składa się z działek nr 21/117 i 556 w obr. 4 m. Gryfino i stanowi przedłużenie drogi powiatowej ul. A. Asnyka do ul. Jana Pawła II,
 • ul. Jana Pawła II – oznaczona w planie symbolem 9 KZ – ulica zbiorcza – przedłużenie drogi wojewódzkiej, składa się z działki nr 651 - obr. 4 m. Gryfino oraz działek nr 201/12, 200/1, 196/1, 197/3, 195/1, 192/1, 191/1, 190/1, 189/1, 186/5, 188/1 i 186/7 - obr. Wełtyń II  i stanowi przedłużenie ul. Jana Pawła II do ul. Artyleryjskiej,
 • ul. Jana Kochanowskiego – oznaczona w planie symbolem 3 KL – ulica lokalna, oznaczona nr działki 579 oraz 5 KD – ulica dojazdowa zakończona placem manewrowym, oznaczona nr działki 601, rozpoczynająca swój bieg od drogi oznaczonej symbolem 1 KL do ulicy Władysława Reymonta,
 • ul. Mikołaja Reja – oznaczona w planie symbolem 4 KD – ulica dojazdowa zakończona placem manewrowym, oznaczona nr działki 583, rozpoczynająca swój bieg od drogi oznaczonej symbolem 1 KL,
 • ul. Aleksandra Fredry – oznaczona w planie symbolem 3 KL – ulica lokalna, oznaczona nr działki 635 oraz 7 KD – ulica dojazdowa, oznaczona nr działki 656, rozpoczynająca swój bieg od ulicy W. Reymonta do ulicy oznaczonej symbolem 9 KZ,
 • ul. Czesława Miłosza – oznaczona w planie symbolem 6 KD – ulica dojazdowa zakończona placem manewrowym, oznaczona nr działki 644, rozpoczynająca swój bieg od drogi oznaczonej symbolem 3 KL.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

RZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem dróg położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino i Wełtyń II, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – rejon ul. Reymonta, symbolami:

 • 1 KL – ulica lokalna (w ciągu drogi woj.), składająca się z działek nr 21/117 o pow. 1047 m2 i 556  o pow. 4032 m2,
 • 3 KL – ulica lokalna, składająca się z działki nr 579 o pow. 3858 m2, łączącej ulice oznaczoną symbolem 1 KL z ulicą W. Reymonta oraz działki nr 635 o pow. 7120 m2 rozpoczynającej swój bieg od ul. W. Reymonta z wyjazdem na ulicę oznaczoną symbolem 9 KZ,
 • 5 KD – ulica dojazdowa zakończona placem manewrowym, oznaczona nr działki 601 o pow. 2111 m2,
 • 4 KD – ulica dojazdowa zakończona placem manewrowym, oznaczona nr działki 583 o pow. 2965 m2,
 • 9 KZ – ulica zbiorcza- przedłużenie drogi wojewódzkiej, oznaczona nr działek: 651 o pow. 5302 m2 – obr. 4 m. Gryfino oraz działek położonych w obr. Wełtyń II nr: 201/12 o pow. 618 m2, 200/1 o pow. 423 m2, 196/1 o pow. 157 m2, 197/3 o pow. 155 m2, 195/1 o pow. 166 m2, 192/1 o pow. 160 m2, 191/1 o pow. 300 m2, 190/1 o pow. 328 m2, 189/1 o pow. 144 m2, 186/5 o pow. 84 m2, 188/1 o pow. 297 m2  i 186/7 o pow. 659 m2,
 • 6 KD – ulica dojazdowa zakończona placem manewrowym, oznaczona nr działki 644 o pow. 2129 m2,
 • 7 KD - ulica dojazdowa zakończona placem manewrowym, oznaczona nr działki 656 o pow. 2073 m2.

Ponieważ teren ten jest obecnie uzbrajany w media a właściciele działek realizują zabudowę mieszkaniową z wjazdami od przedmiotowych dróg, zachodzi konieczność nadania nazw ulic w celu możliwości ustalania numerów porządkowych nieruchomości.
Biorąc pod uwagę ustalone zarządzeniem wytyczne w sprawie nadawania nazw ulicom i placom  w mieście – pkt. 6 lit. e „jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie” , które pochodzą w większości od pisarzy polskich, proponuję nadanie ulicom lokalnym i dojazdowym nazw pisarzy polskich.
Wyjaśniam, że przy drodze dojazdowej oznaczonej symbolem 4 KD jest 13 działek pod zabudowę mieszkaniową z tego 8 stanowi własność osób fizycznych a 5 Gminy. Właściciele trzech działek położonych przy tej drodze złożyli wniosek o nadanie jej nazwy ulica Tęczowa.
Nazwa ta zasadniczo odbiega od nazewnictwa ulic istniejącego na tym terenie dlatego proponuję nadanie jej nazwy ulica Mikołaja Reja.

Sporządziła:
J. Woldańska