Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/464/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2009r. o uchyleniu Uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

UCHWAŁA NR XLIII/464/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 sierpnia 2009r.


o uchyleniu Uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz. 666), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 z dniem 27 sierpnia 2009r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

U Z A S A D N I E N I E

Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 w związku z koniecznością ujęcia zadań w budżecie Gminy Gryfino na rok 2009 - „Przebudowa ul. Przemysłowej - most nad rz.Tywa G.Gryfino” (ujęcie również w załączniku WPI w latach 2009-2010). Wynika to z faktu, iż Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ww. zadania z RPO WZ – Oś: „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej” na kwotę 705.015 zł.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz