Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/463/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarach położonych w obrębach: Parsówek, Drzenin, Sobieradz oraz Sobiemyśl

UCHWAŁA NR XLIII/463/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 sierpnia 2009 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarach położonych w obrębach: Parsówek, Drzenin, Sobieradz oraz Sobiemyśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319,Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarach położonych w obrębach: Parsówek, Drzenin, Sobieradz oraz Sobiemyśl oraz do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 sierpnia 2005r.
  2. Granice obszarów objętych planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, celem ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.
Obszary objęty niniejszą uchwałą położone są we wschodniej części Gminy Gryfino, w obrębach geodezyjnych: Parsówek, Drzenin, Sobieradz oraz Sobiemyśl. W chwili obecnej stanowią tereny otwarte z dominującą funkcją upraw rolnych i łąk.
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obszary objęte uchwałą położone są w granicach dwóch stref:
1. strefy produkcji rolniczej i leśnictwa z dopuszczeniem lokalizacji siłowni wiatrowych,
2. strefy produkcji rolniczej i leśnictwa z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
Przeznaczenie terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych niesie wielorakie korzyści dla gminy m.in.:
- nowe źródło dochodów, np. z tytułu podatku od nieruchomości,
- dwufunkcyjne wykorzystanie terenów rolnych bez znacznego uszczerbku ziemi uprawnej,
- promocja proekologicznego wizerunku gminy, upowszechnionego m.in. w Strategii rozwoju Miasta i Gminy Gryfino,
- wkład gminy do wypełnienia przez Polskę Dyrektywy Unijnej w sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii. Aby wypełnić konieczne do osiągnięcia minimalne poziomy procentowego udziału energii z zasobów naturalnych niezbędne są nowe inwestycje m. in. w energetykę wiatrową. Lokalizacja siłowni wiatrowych jest zgodna z polityką gminy i państwa w zakresie zwiększenia udziału energii odnawialnej w strukturze zapotrzebowania energetycznego gminy (kraju), dlatego też należy uznać, że sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania umożliwiającego rozwój energetyki wiatrowej jest uzasadnione.

sporządziła:
Joanna Ekiert