Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/459/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Gryfino oraz dalszego postępowania z nimi.

UCHWAŁA NR XLIII/459/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 sierpnia 2009r.


w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Gryfino oraz dalszego postępowania z nimi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1808; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r, nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U.  z 2003r. Nr 106, poz.1002; z 2004r. Dz. U. Nr 69, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006r. Nr 249, poz. 1830; z 2008r. Nr 199, poz. 1227; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 poz. 668, Nr 92 poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Gryfinie oraz uzyskaniu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Szczecinie, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie miasta i gminy Gryfino odbywać się będzie stale, w oparciu o zgłoszenia mieszkańców. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu,  w przypadku nie zgłoszenia się właściciela bądź nie oddania ich do adopcji, zostaną przewiezione do schroniska, z którym Gmina zawrze stosowną umowę.

§ 2. Za zwierzęta bezdomne uważa się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, jak również te, które zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje praktyczna możliwość ustalenia ich dotychczasowego właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywały.

§ 3. Gmina zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt  z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na podstawie stosownego zezwolenia.

§ 4. Bezdomne zwierzęta, które zostaną złapane, będą umieszczone czasowo  w punkcie zatrzymań w siedzibie podmiotu prowadzącego przedmiotową działalność gospodarczą, gdzie będą przebywać na warunkach określonych umową z Gminą do momentu przewiezienia do schroniska. Zwierzęta będą poddawane 14 dniowej kwarantannie.

§ 5. Informacje o wyłapanych zwierzętach zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich publikacje na stronie internetowej, w lokalnej prasie lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń UMiG Gryfino, celem ich adopcji.

§ 6.

  1. W przypadku podejrzenia wścieklizny u bezdomnych zwierząt,  a w szczególności u takich, które zaatakowały i pogryzły człowieka, nastąpi ich odłowienie  i poddanie obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny.
  2. W przypadku konieczności poddania eutanazji (uśmiercenia) bezdomnego zwierzęcia, potrzebę taką stwierdza lekarz weterynarii lub inny podmiot określony w art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.

§ 7. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia, ani zadawać im cierpienia.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XVI/221/00 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 2 marca 2000r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gryfino.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

Uzasadnienie

Art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt stanowi, iż zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Dotychczas obowiązki w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt realizowane były przez Gminę Gryfino na podstawie Uchwały Nr XVI/221/00 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 2 marca 2000r. Zapisy tejże uchwały wymagały przeprowadzenia aktualizacji, dlatego też sporządzono nowy projekt uchwały, który został uzgodniony z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Gryfinie oraz uzyskał pozytywną opinię Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, Oddział w Szczecinie. Mając powyższe na uwadze traci moc w/w Uchwała Nr XVI/221/00 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 2 marca 2000r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gryfino.

Sporządziła:
J. Major