Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/461/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XLIII/461/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 sierpnia 2009 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319,Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 maja 2007r., a także zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon ul. Czechosłowackiej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/456/98 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 lutego 1998r.
  2. Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Obszar objęty uchwałą, obejmujący południowo – zachodnią część miasta, został wskazany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w I etapie – jako jedno z opracowań priorytetowych. Teren położony jest w części miasta eksponowanej od strony wjazdu do Gryfina z południa. Sposób ukształtowania panoramy miasta z tego kierunku ma duże znaczenie dla ogólnego wizerunku miasta Gryfina.
W granicach obszaru występują tereny o różnorodnych funkcjach: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej, produkcyjnej, baz i składów, ogrodów działkowych. Znaczna część obszaru objętego uchwałą znajduje się w obszarze zagrożenia powodzią. Stan istniejący użytkowania terenów oraz przyszłe przeznaczenie tych terenów w obszarze przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga wnikliwej analizy funkcjonalno-przestrzennej. Przedmiotowy plan miejscowy umożliwi kompleksowe rozwiązania dotyczące układu komunikacyjnego oraz zbilansowanie potrzeb w zakresie mediów w tym rejonie miasta oraz pozwoli na wskazanie docelowych rozwiązań w tym zakresie.
Obszar objęty uchwałą posiada niejednolity stan prawny w zakresie dokumentów planistycznych. W przypadku części terenu objętego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o sposobie zagospodarowania rozstrzygają ustalenia planu, w przypadku pozostałych terenów - zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustalane są w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych. Taka sytuacja nie zapewnia pożądanej spójności rozstrzygnięć przestrzennych.
Zgodnie z ustaleniami Studium obszar objęty uchwałą położony jest zasadniczo w strefie rozwoju zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług oraz strefie rozwoju produkcji i usług. Wyznaczone w Studium kierunki rozwoju pozwalają założyć, że znaczna część terenów objętych niniejszym planem miejscowym zyska na wartości z tytułu zmiany przeznaczenia. W związku z tym, w przypadku wtórnego obrotu nieruchomościami w przeciągu pięciu lat od uchwalenia planu, istnieje prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę Gryfino tzw. renty planistycznej.
Uwzględniając przedstawiony skrótowo obecny stan zagospodarowania obszaru objętego niniejszą uchwałą, występujące problemy przestrzenne, a także korzyści, których uzyskanie w toku indywidualnych postępowań lokalizacyjnych byłoby nieosiągalne należy uznać, że sporządzone miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta jest uzasadnione.

sporządziła:
Joanna Ekiert