Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/454/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XLIII/454/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 sierpnia 2009 roku


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, oznaczoną numerem działki 179/5 o powierzchni 408 m2, pod budowę zespołu garaży dla samochodów osobowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała nr II/27/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą nr II/27/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002r. przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, zabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem działki 179/3 o powierzchni 538 m2, położona w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.
W obowiązującym na dzień podjęcia uchwały planie zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona była w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem C13 MJ, MN, posiadającym zapis: „ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna niska istniejąca, z możliwością rozbudowy na powiększonym terenie. Od strony torów PKP należy stworzyć barierę ochronną z zieleni wysokiej, możliwość wprowadzenia usług i rzemiosła nieuciążliwego”.
Ze względu na małą powierzchnię działki została ona przeznaczona pod usługi i rzemiosło nieuciążliwe.
Uchwała nie była realizowana, ponieważ właściciel nieruchomości przyległej, który użytkował część działki gminnej, wystąpił do Sądu z wnioskiem o zasiedzenie.
Sąd Rejonowy w Gryfinie postanowieniem z dnia 29 marca 2007 roku stwierdził zasiedzenie na części działki 179/3, na rzecz wnioskodawcy.
Po wydanym postanowieniu konieczne było dokonanie geodezyjnego podziału działki 179/3, celem wydzielenia z niej terenu będącego przedmiotem zasiedzenia.
Obecnie działka gminna oznaczona jest numerem 179/5 o powierzchni 408 m2. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Decyzją BMP.PP-7331/01-5/06/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku zostały ustalone warunki zabudowy przedmiotowej działki, polegające na budowie zespołu garaży dla samochodów osobowych wraz z dojazdem.
Proponuję przeznaczyć działkę do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z w/w decyzją.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w 2009 roku.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec