Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/474/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/474/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 października 2009 r.


w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w załączniku „Limity wydatków Gminy Gryfino na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejne” w obrębie działu 600, rozdziału 60016, § 6050 dokonuje się na wniosek Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Zmiany wynikają z faktu, iż Gmina Gryfino uzyskała możliwość ubiegania się o środki unijne na przebudowy dróg, jednak w WPI należy wyodrębnić każde zadanie osobno, i tak z zadania pn. „Przebudowa drogi Parsówek i budowa zatoki autobusowej. Projekt i modernizacja drogi gminnej w m. Sobiemyśl” utworzono zadania:
- „ Przebudowa drogi gminnej nr 410035Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1356Z do m.Sobiemyśl” ,
- „ Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121 do m.Steklinko”,
- „Przebudowa drogi Parsówek i budowa zatoki autobusowej”.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz