Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/477/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/477/09 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 20 października 2009 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717,   Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.  Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,   poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 300.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 300.000
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300.000
75412 Ochotnicze straże pożarne300.000
6260Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych300.000
OGÓŁEM

300.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  300.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

300.000
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300.000
75412 Ochotnicze straże pożarne300.000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych300.000
OGÓŁEM 300.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. 

Po stronie dochodów wprowadza się dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 300.000 zł - jako wkład własny Gminy, z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów ratowniczo – gaśniczych dla dwóch jednostek – OSP w Sobieradzu i Radziszewie.  Jednostki te wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Celem projektu jest zapobieganie wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz wspieranie likwidacji ich skutków. Samochody te wyposażone będą w zestawy ekologiczne od ograniczenia stref skażeń chemicznych. W roku 2008 odnotowano w Gminie Gryfino ok.700 akcji ratowniczych, z tego ok. 30% dotyczyło pożarów  w lasach i na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz