Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/472/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/472/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 października 2009 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.  Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 4.000.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.000.000
600     Transport i łączność 2.500.000
60016  Drogi publiczne gminne2.500.000
6330Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)1.500.000
6260Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych1.000.000
150      Przetwórstwo przemysłowe 1.300.000
15011  Rozwój przedsiębiorczości1.300.000
6260Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych1.300.000
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000
90002  Gospodarka odpadami200.000
2440Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących  jednostek sektora finansów publicznych200.000

OGÓŁEM 

4.000.000

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 650.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

650.000
600  Transport i łączność650.000
60014 Drogi publiczne powiatowe650.000
6620Dotacje celowe otrzymane z powiatu na  inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego650.000

OGÓŁEM

650.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  4.000.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

4.000.000
600   Transport i łączność 2.500.000
60016 Drogi publiczne gminne2.500.000
 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych2.500.000
150   Przetwórstwo przemysłowe 1.300.000
15011 Rozwój przedsiębiorczości1.300.000
6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1.300.000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000
90002 Gospodarka odpadami200.000
 4300Zakup usług pozostałych200.000
  OGÓŁEM   4.000.000

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  2.800.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

2.800.000

600   Transport i łączność 1.500.000
60016 Drogi publiczne gminne1.500.000
 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1.500.000
150   Przetwórstwo przemysłowe 1.300.000
15011 Rozwój przedsiębiorczości1.300.000
6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1.300.000

OGÓŁEM

2.800.000

§ 5.

  1. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie 2.150.000 zł zmniejszy deficyt budżetu.
  2. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 13.436.267 zł.

§ 6. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

  1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji  oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony  Środowiska.

    Po stronie dochodów wprowadza się przyznane dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 2.500.000 zł ,  z przeznaczeniem na zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Regionalnego Parku Przemysłowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w m.Gardno gm.Gryfino - RPOWZ - Projekt kluczowy” – 1.300.000 zł (dz.150), „Przebudowa ul. Mieszka I-go, Podgórnej, Łokietka, w m.Gryfino” – 1.000.000 zł (dz.600) oraz 200.000 zł na wydatki związane z usuwaniem wyrobów azbestowych (dz.900).
  2. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Gryfińskim w sprawie przebudowy  ul. Mieszka I-go, Podgórnej, Łokietka, Osiedlowej pomiędzy ul.Mieszka I a ul.Witosa w Gryfinie wraz  z odwodnieniem (dz.600). Planowano dotacje w 2009r. w wys. 1.000.000 zł  w porozumieniu jednak Powiat  zobowiązał się, iż w 2009r. przekaże 350.000 zł,   a w 2010r. pozostałą część.
  3.  Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z informacją  od Wojewody Zachodniopomorskiego,  iż dofinansowanie do  zadania „Przebudowa  ul. Mieszka I-go, Podgórnej, Łokietka, w m.Gryfino” wyniesie 1.500.000 zł.

Zmiany ww. spowodują mniejsze zaangażowanie środków własnych nadwóch pierwszych ww. zadaniach,co w konsekwencji zmniejsza deficyt budżetu.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz