Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/495/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r.

UCHWAŁA NR XLV/495/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  29 listopada 2007 r.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Gryfino załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie

„Wykaz placów zabaw, na których obowiązuje „Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Gryfino.

 1. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Artyleryjskiej
 2. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Kolejowej
 3. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Rapackiego
 4. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Parkowej (Park Miejski)
 5. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Asnyka/Krasińskiego
 6. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Wodnika (przy CW Laguna)
 7. Plac zabaw w miejscowości Bartkowo
 8. Plac zabaw w miejscowości Borzym
 9. Plac zabaw w miejscowości Chlebowo
 10. Plac zabaw w miejscowości Chwarstnica
 11. Plac zabaw w miejscowości Czepino
 12. Plac zabaw w miejscowości Daleszewo
 13. Plac zabaw w miejscowości Dołgie
 14. Plac zabaw w miejscowości Drzenin
 15. Plac zabaw w miejscowości Gardno (przy Zespole Szkół)
 16. Plac zabaw w miejscowości Krajnik
 17. Plac zabaw w miejscowości Krzypnica
 18. Plac zabaw w miejscowości Mielenko Gryfińskie
 19. Plac zabaw w miejscowości Nowe Czarnowo
 20. Plac zabaw w miejscowości Pniewo
 21. Plac zabaw w miejscowości Radziszewo (przy Szkole Podstawowej)
 22. Plac zabaw w miejscowości Sobiemyśl
 23. Plac zabaw w miejscowości Sobieradz
 24. Plac zabaw w miejscowości Stelinko
 25. Plac zabaw w miejscowości Steklno
 26. Plac zabaw w miejscowości Stare Brynki
 27. Plac zabaw w miejscowości Wirów
 28. Plac zabaw w miejscowości Wełtyń
 29. Plac zabaw w miejscowości Żabnica (przy Szkole Podstawowej)
 30. Plac zabaw w miejscowości Żórawie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana w Uchwale Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Gryfino podyktowana została tym, że Gmina Gryfino wykonała trzy nowe place zabaw w Gryfinie (u zbiegu ulic Asnyka i Krasińskiego oraz przy CW Laguna) i w miejscowości Dołgie.
W związku z powyższym należało dodać je do wykazu placów zabaw, na których obowiązuje „Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Gryfino”.
Kolejne place zabaw realizowane będą w miarę możliwości finansowych Gminy, a także po uzyskaniu możliwości wykorzystania w kilku miejscowościach terenu, nie będącego własnością Gminy na którym takowy plac zabaw będzie można postawić.

Sporządził:
Daniel Cieślak