Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/507/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie

UCHWAŁA NR XLV/507/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 listopada 2009 r.


w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504; Nr 72, poz. 619; Nr 79, poz. 666), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2009 r. likwiduje się placówkę oświatowo-wychowawczą o nazwie:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
ul. Iwaszkiewicza 70
w Gryfinie.

§ 2. Mienie likwidowanej placówki zostanie przekazane jednostce budżetowej utworzonej w celu realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2009 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji z dniem 31 grudnia 2009 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie. Zgodnie z art. 59 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zawiadomieniu (co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym terminem likwidacji) rodziców oraz kuratora oświaty o zamiarze i przyczynach takiej decyzji oraz po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
W dniu 3 sierpnia 2009 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował likwidację Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie z dniem 31 grudnia 2009 r., uwzględniając, że rozpowszechnianie kultury fizyczne i sportu wśród dzieci i młodzieży będzie nadal realizowane przez utworzoną z dniem 1 stycznia 2010 r. nową jednostkę organizacyjną.
W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządził:
Piotr Romanicz