Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/488/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego.

UCHWAŁA NR XLV/488/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 roku


w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego.

Na podstawie art. 7 ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 roku Nr 121 poz. 844: Dz. U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199; Dz. U z 2006 roku Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; Dz. U. z 2008 roku Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463; Dz. U. z 2009 roku Nr 56 poz. 458), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969; Dz. U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199; Dz. U. z 2006 roku Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; Dz. U. z 2007 roku Nr 109 poz. 747; Dz. U. z 2008 roku Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; Dz. U. z 2009 roku Nr 56 poz. 458) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z podatku od nieruchomości zwalnia się powierzchnie:

 1. Budynków lub ich części zajętych przez domy pomocy społecznej i domy dziecka, z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza;
 2. Nieruchomości lub ich części będących w posiadaniu gminnych instytucji kultury, z wyjątkiem tych części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza;
 3. Nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Gryfino, o ile nie zostały oddane w posiadanie zależne, posiadanie samoistne i użytkowanie wieczyste;
 4. Gruntów zajętych na cmentarze oraz budynków i budowli znajdujących się na tych gruntach, z wyjątkiem nieruchomości służących prowadzeniu działalności gospodarczej;
 5. Nieruchomości przekazanych w zarząd gminnym jednostkom budżetowym w trybie określonym przepisami ustawy o finansach publicznych.
 6. Budynków mieszkalnych oraz gruntów pozostałych zajętych przez osoby, co do których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz. 92 ze zmianami), jeżeli zamieszkują one samotnie lub z osobami, które również posiadają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Zwolnienie nie przysługuje jeżeli w powyższej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza;
 7. Nieruchomości lub ich części zajętych przez osoby, które ukończyły 70 rok życia i zamieszkują samotnie lub z osobami, które również spełniają powyższy warunek. Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli w danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 2.

 1. Warunkiem przyznania zwolnień, o których mowa w § 1 jest złożenie przez podatnika oświadczenia o przysługującym mu prawie do uzyskania zwolnienia podatkowego w danym roku podatkowym, a w przypadku osób prawnych złożenie załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości zawierającego dane do zwolnienia podatkowego.
 2. Oświadczenie, w którym mowa w ust. 1 podatnik winien złożyć wraz z żądanymi przez organ podatkowy dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte w oświadczeniu w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku podatkowego.
 3. Osoby prawne składają załączniki z danymi o zwolnieniu podatkowym w terminie składania deklaracji na podatek od nieruchomości lub w momencie składania deklaracji na podatek od nieruchomości.
 4. Podatnik, u którego prawo do zwolnienia następuje po terminie określonym w ust. 2 może skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uprawniających do skorzystania ze zwolnienia. Zwolnienie w tym przypadku przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wyżej wymienione oświadczenie.
 5. Podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia faktu wygaśnięcia uprawnienia do zwolnienia podatkowego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy w zakresie uregulowanym przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 7. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminach określonych w niniejszym paragrafie powoduje utratę możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego w danym roku podatkowym.

§ 3. Z podatku od środków transportowych zwalnia się:

 1. Pojazdy wyprodukowane przed 1 stycznia 1976 roku będące w użytkowaniu osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Pojazdy służące publicznej służbie zdrowia, opiece społecznej, publicznym placówkom oświatowym oraz gminnym instytucjom kulturalnym za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4.

 1. Warunkiem udzielenia zwolnienia podatkowego, o którym mowa w § 3 jest złożenie przez podatnika w danym roku podatkowym oświadczenia, w którym wskazany zostanie tytuł zwolnienia .
 2. Oświadczenie o prawie do korzystania ze zwolnienia składa się wraz ze złożeniem deklaracji podatkowej.
 3. Jeżeli uprawnienie do zwolnienia powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni po wystąpieniu okoliczności powodującej powstanie powyższego uprawnienia. Zwolnienie w takim przypadku przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone powyższe oświadczenie i tylko w danym roku podatkowym.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do zwolnienia podatkowego.
 5. Zgłoszenie o utracie zwolnienia następuje w formie oświadczenia.
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy zgodnie w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 5. Z podatku rolnego zwalnia się:

 1. użytki rolne zajęte na potrzeby domów pomocy społecznej oraz domów dziecka, z wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza;
 2. użytki rolne zajęte na potrzeby gminnych instytucji kulturalnych, z wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza.

§ 6.

 1. Warunkiem udzielenia zwolnienia podatkowego, o którym mowa w § 5 jest złożenie przez podatnika w danym roku podatkowym oświadczenia, w którym wskazany zostanie tytuł zwolnienia.
 2. Zgłoszenie prawa do zwolnienia nastąpić powinno w terminie nie późniejszym niż do 15 lutego roku danego podatkowego.
 3. Jeżeli uprawnienie do zwolnienia powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni po wystąpieniu okoliczności, dzięki której powstanie powyższe uprawnienie. Zwolnienie wówczas przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało przez podatnika oświadczenie.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do zwolnienia podatkowego.
 5. Zgłoszenie o utracie zwolnienia następuje w formie oświadczenia.
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 7.

 1. Jeżeli podatnik nie spełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5, § 4 ust. 4 oraz § 6 ust. 4 traci prawo do zwolnienia i jest zobowiązany do zwrotu udzielonego zwolnienia wraz z odsetkami – w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej – liczonymi od dnia, który był terminem płatności podatku.
 2. Wszystkie zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale mają charakter roczny i są udzielane na konkretny rok podatkowy.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 roku Nr 3 poz. 53 ze zmianami opublikowanymi w Dz.Urz. Woj. Zacho.: z 2005 roku Nr 93 poz. 1900; z 2006 roku Nr 88 poz. 1605; z 2007 roku Nr 4 poz. 72 i Nr 124 poz. 2431; z 2008 roku Nr 99 poz. 2207; z 2009 roku Nr 13 poz. 522).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Art. 7 ust. 3 umożliwia Radzie Miejskiej w Gryfinie wprowadzanie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości. Projektowana uchwała takie rozwiązanie przewiduje. Proponowane w projekcie zwolnienia podatkowe nie stanowią zagrożenia dla realizacji budżetu Gminy Gryfino. Sam projekt uchwały w części dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości ma charakter porządkujący stan rzeczy, który ma miejsce w dotychczasowej uchwale o zwolnieniach wielokrotnie nowelizowanej w latach 2004-2009. Projektowana uchwała znosi niektóre zwolnienia podatkowe, których stosowanie okazało się niezwykle trudne a ich efekt nie ma odzwierciedlenia w ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości. Należy zauważyć, iż ze znoszonych zwolnień skorzystało zaledwie 48 podatników ( na około 35.000) na łączną sumę 6.700 zł. Ponadto należy zauważyć, iż podobne ulgi podatkowe mogą być stosowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postaci rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia zaległości podatkowej. Nie ma więc zasadności aby utrzymywać powyższe zwolnienia.
Pozostałe zwolnienia są utrzymane tak zarówno zwolnienia z podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego.
Powyższy projekt uściśla także zasady i procedury przyznawania zwolnień podatkowych oraz konsekwencje ich niespełnienia.
Skutki finansowe:
Podatek od nieruchomości = 21.000 zł
Podatek rolny = 2.500 zł
Podatek od środków transportowych = 8.000 zł

Sporządził
Krystian Kosiński