Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/501/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Żórawie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2010.

UCHWAŁA NR XLV/501/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 r.


w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Żórawie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420/ oraz art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) uchwala się co następuje:

§ 1. Podtrzymuje się wniosek sołectwa Żórawie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2010.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku – art. 4 ust. 1 ustawy. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa – art. 4 ust. 2 ustawy. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 2 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem – art. 4 ust. 3 ustawy.
W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje burmistrzowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy – art. 4 ust. 4 ustawy.
Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy – art. 1 ust. 3 ustawy.
Wniosek sołectwa Żórawie spełnia wszystkie wymagane kryteria formalno -prawne.

Przewodnicząca Klubu Radnych

Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej