Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/511/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLV/511/09 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 listopada 2009 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.   Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 200.025 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

475

851   Ochrona zdrowia 475
85195  Pozostała działalność475
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom475
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 26.000
801   Oświata i wychowanie 26.000
80101  Szkoły podstawowe26.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników10.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne15.200
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 108.350
801   Oświata i wychowanie 108.350
80101  Szkoły podstawowe108.350
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników92.350
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne16.000
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 57.000
801   Oświata i wychowanie 57.000
80101  Szkoły podstawowe55.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników40.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne15.000
80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych2.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników2.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 8.200
801   Oświata i wychowanie 8.200
80101  Szkoły podstawowe8.200
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne8.200
OGÓŁEM 200.025

§ 2 Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 200.025 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 132.350
801   Oświata i wychowanie132.000
80120  Licea ogólnokształcące132.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników132.000
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 350
85401  Świetlice szkolne350
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników300
4120 Składki na Fundusz Pracy50
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 15.200
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 15.200
85401  Świetlice szkolne15.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników14.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy200
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 16.000
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 16.000
85401  Świetlice szkolne16.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników13.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne2.000
4120 Składki na Fundusz Pracy500
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 17.000
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 17.000
85401  Świetlice szkolne17.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników15.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne1.700
4120 Składki na Fundusz Pracy300
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 10.800
801   Oświata i wychowanie 10.800
80101  Szkoły podstawowe8.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników8.000
80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych2.800
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników2.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne300
4120 Składki na Fundusz Pracy100
Zespół Szkół w Chwarstnicy 8.200
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 8.200
85401  Świetlice szkolne8.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników7.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy200
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 475
851   Ochrona zdrowia 475
85195  Pozostała działalność475
4300 Zakup usług pozostałych475
OGÓŁEM 200.025

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801, 854

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wnioski z dnia 17 listopada b.r. Dyrektorów Szkół:

  • SP 1 w Gryfinie – zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej (15.200 zł) oraz zmniejszenie wynagrodzeń w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w szkole (10.800 zł);
  • SP 2 w Gryfinie – zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia  w świetlicy szkolnej (16.000 zł) oraz zmniejszenie wynagrodzeń w związku  ze zmniejszeniem liczby oddziałów w szkole (92.350 zł),
  • SP 4 w Gryfinie – zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia   w świetlicy szkolnej (17.000 zł) oraz zmniejszenie wynagrodzeń w związku   ze zmniejszeniem liczby oddziałów w szkole (40.000 zł),
  • ZS w Chwarstnicy – zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia   w świetlicy szkolnej (8.200 zł),  
  • SP w Radziszewie – zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dodatków związanych ze wzrostem wynagrodzeń w roku 2009 (10.800 zł),  
  • ZSO w Gryfinie - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia   w związku  ze zwiększeniem liczby oddziałów w szkole ( 132.350 zł).

Dział 851

  • 475 –  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dziecka u którego zdiagnozowano zespół „Williama” – wada serca i nadzastawkowe zwężenie aorty.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz