Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/502/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XLV/502/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 r.


w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gryfino za odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych, świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w wysokości:

  1. 66,50 zł/m3 netto – za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych,
  2. 37,52 zł/m3 netto – za odbiór odpadów komunalnych segregowanych,
  3. 18,79 zł/m3 netto – za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/348/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1  stycznia 2010 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością uchwalenia nowych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino na skutek utraty z końcem br. ważności Uchwały Nr XXXIV/348/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. przedkładam Radzie projekt uchwały z uwzględnieniem przedmiotowych stawek w dotychczasowej wysokości.

Sporządził:
Janina Major