Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/509/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej w przebudowie ul. Mieszka I w Gryfinie

UCHWAŁA NR XLV/509/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 listopada 2009 r.


w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej  w przebudowie ul. Mieszka I w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327;  Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458; Nr 52, poz. 420/, art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 169, poz. 1420; Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, p oz. 791; Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 227, poz. 1505; Nr 72, poz. 619; Nr 79, poz. 666; Nr 62, poz. 504/ uchwala się  co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej  w postaci wykonania przebudowy ul. Mieszka I w m. Gryfino, wartość pomocy do kwoty 457 824,89 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery zł 89/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Dnia 9 lipca 2003 r. Gmina Gryfino i Powiat Gryfiński zawarli porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu przebudowy ulic  pn. Modernizacja ulicy Mieszka I w Gryfinie. Stosownie do ww. porozumienia Uchwałą  nr XVIII/269/04 z dnia 26 lutego 2004 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła decyzję o przejęciu do wspólnej realizacji od Powiatu Gryfińskiego zadania obejmującego modernizację ul. Mieszka I w Gryfinie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina Gryfino zawarła dnia 19 listopada 2008 r. z Powiatem Gryfińskim ponowne porozumienie dotyczące współfinansowania przedmiotowej inwestycji obejmującej przebudowę ul. Mieszka I  w Gryfinie. Dnia 14 lipca 2009 r. Gmina Gryfino uzyskała informację o pozyskaniu dofinansowania przebudowy ulic: Mieszka I, W. Łokietka, Podgórna i W. Witosa wraz z budową kanalizacji deszczowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Koszt całego zadania ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego wynosi 4 847 907,90 zł brutto (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedem zł  i 90/100), z czego:

  1. 1 445 113,18 zł – koszt przebudowy ul. Mieszka I w Gryfinie – co stanowi 29,81% wartości całej inwestycji,
  2. 3 402 794,72 zł – koszt przebudowy ulic W. Łokietka, Podgórna i W. Witosa,
  3. 2 100 000,00 zł - wielkość dofinansowania inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
  4. 626 010,00 zł - wielkość dofinansowania tylko ul. Mieszka I,
  5. 361 278,29 zł – wielkość wkładu finansowego Powiatu Gryfińskiego stanowiąca zgodnie z ww. porozumieniem 25% kosztów przebudowy ul. Mieszka I  w Gryfinie.

Z uwagi na znaczne koszty inwestycji Gmina Gryfino postanowiła udzielić Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej o wartości do kwoty 457 824,89 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery zł 89/100).

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz