Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/504/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XLV/504/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009r.


w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150, Nr 111, poz.708, Nr 138, poz.865, Nr 154, poz.958, Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 227, poz.1505, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz.666, Nr 130, poz.1070) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z dnia 9 listopada b.r.
Zmiany polegają na przeniesieniu środków na dotację inwestycyjną, która zostanie przekazana do budżetu na „Budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino” – 500.000 zł.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz