Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/496/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w miejscowościach wiejskich.

UCHWAŁA NR XLV/496/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w miejscowościach wiejskich.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin korzystania z boisk piłkarskich”:

 1. Boiskiem administruje Ośrodek Sportu i Rekreacji w imieniu Gminy Gryfino.
 2. Użytkownikami boiska mogą być grupy zorganizowane jak również osoby indywidualne, po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 3. Boisko jest dostępne:
  1. na zajęcia szkolne dla uczniów szkół z terenu gminy – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
  2. dla wszystkich chętnych codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00. o ile w tym czasie nie odbywają się na nim zajęcia szkolne, pozalekcyjne, a także zajęcia i rozgrywki prowadzone przez kluby sportowe.
 4. Klub sportowy informuje miejscową społeczność w sposób zwyczajowo przyjęty o terminach prowadzonych przez siebie zajęć i rozgrywek.
 5. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej rezerwacji korzystania z boiska w uzgodnieniu z pracownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
 6. Korzystającym z boiska zabrania się:
  1. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż właściwy do korzystania z boiska piłkarskiego np. rower, motorower, motocykl, quad, deskorolka, rolki itp.,
  2. wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  3. niszczenia obiektu, płyty boiska oraz urządzeń towarzyszących (wiaty, ławki itp.),
  4. palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych,
  5. zaśmiecania obiektu oraz rzucania przedmiotów na płytę boiska,
  6. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  7. wprowadzania zwierząt,
  8. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe oraz urządzenia towarzyszące (wiaty, ławki itp.),
  9. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
 7. Całkowity zakaz wstępu na boiska mają osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 8. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie podczas planowanych zajęć szkolnych ponosi nauczyciel, a podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, opiekun, instruktor, trener, animator sportu itp., a w przypadku indywidualnego korzystania z boiska przez dzieci i niepełnoletnią młodzież – rodzice bądź opiekunowie prawni.
 9. Gmina Gryfino, a w szczególności Ośrodek Spotu i Rekreacji w Gryfinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu oraz rzeczy pozostawione na obiekcie przez użytkowników. Użytkownicy korzystają z boiska piłkarskiego na własną odpowiedzialność.
 10. Za szkody i zniszczenia powstałe w czasie korzystania z obiektu odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 11. Korzystający z obiektu sportowego zobowiązani są do przestrzegania przepisów p.poż. oraz BHP.
 12. Korzystanie z całego obiektu jest bezpłatne.
 13. Osoby nie stosujące się do powyższych zakazów będą podlegać odpowiedzialności na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, będzie podany do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na tablicach usytuowanych na terenach gminnych boisk piłkarskich.

§ 3. Wykaz boisk piłkarskich, na których obowiązuje Regulamin określa Załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa osobą korzystającym z boisk piłkarskich, a także potrzebą skutecznej ochrony przed dewastacją znajdujących się tam urządzeń niezbędne staje się uregulowanie zasad korzystania z boisk. Postanawia się wprowadzić „Regulamin korzystania z wiejskich boisk przeznaczonych do gry w piłkę nożną, będących własnością Gminy Gryfino”. Regulamin zawiera zasady i tryb korzystania z przedmiotowych terenów oraz określa normy i zasady zachowania się na boiskach. Ułatwia jednocześnie służbom porządkowym właściwe reagowanie na zachowania niepożądane. Ponadto umieszczenie na boiskach tablic informacyjnych zawierających tekst „Regulaminu” jest konieczne w odniesieniu do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu, zniszczeń urządzeń sportowych, lub nieszczęśliwych wypadków, kierowanych do Gminy Gryfino. Po wejściu w życie przedmiotowej uchwały, wszystkie boiska zostaną wyposażone w odpowiednio oznakowane tablice informacyjne.

Sporządził:
Daniel Cieślak