Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/510/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLV/510/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 listopada 2009 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 450.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

450.000
600       Transport i łączność 450.000
60016  Drogi publiczne gminne450.000
4270Zakup usług remontowych450.000
  OGÓŁEM  450.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 450.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 450.000
600    

Transport i łączność

450.000
60016 Drogi publiczne gminne450.000
2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących450.000

OGÓŁEM

450.000

§ 3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.  W dziale 600 przenosi się kwotę 450.000 zł, w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków związanych z przebudową chodników  na ulicach powiatowych w mieście Gryfino. Ponadto zmian dokonuje się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (załącznik nr 4 do Uchwały  Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok). Przenosi się środki w ramach tego samego rozdziału pomiędzy zadaniami:

  • zmniejsza się środki na zadaniu „Rozbudowa i modernizacja remizy w Wełtyniu”  o kwotę 90.000 zł,
  • zwiększa się środki na zadaniu „Budowa odwodnienia remizy w Radziszewie”  o kwotę 90.000 zł.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz