Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/483/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLV/483/09 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  602.025 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 602.025
600     Transport i łączność 600.000
60016 Drogi publiczne gminne600.000
6330Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)600.000
926    Kultura fizyczna i sport 2.025
92601 Obiekty sportowe2.025
0970Wpływy z różnych dochodów2.025

Razem

602.025

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.360.025 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.360.025
754    Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 758.000
75412 Ochotnicze straże pożarne738.000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych738.000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej20.000
6300Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych20.000
600    Transport i łączność 600.000
60016 Drogi publiczne gminne600.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600.000
926    Kultura fizyczna i sport 2.025
92601 Obiekty sportowe2.025
4300Zakup usług pozostałych2.025
  OGÓŁEM   1.360.025

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 600.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 600.000
600     Transport i łączność 600.000
60016 Drogi publiczne gminne600.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych600.000
  OGÓŁEM 600.000

§ 4.

  1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 158.000 zł sfinansowany zostanie z pożyczki z WFOŚiGW.
  2. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu i wynosi 14.274.007 zł.
  3. Zwiększa się przychody gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek (§ 952) o kwotę 738.000 zł.

§ 5. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział  600

  • 600.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2009r w sprawie przyznanie gminie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, PN. „Przebudowa ulic Mieszka I, W. Łokietka, Podgórna i W. Witosa wraz z budową kanalizacji deszczowej”.  W budżecie Gminy Gryfino w planie dochodów i wydatków ujęto pierwotnie 1.500.000 zł, Wojewoda ww. zarządzeniu przyznał 2.100.000 zł, w związku z powyższym zwiększa się wkład z budżetu państwa o 600.000 zł, a zmniejsza się wkład gminy o 600.000 zł. (zmiana   w WPI – załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok ).

Dział 754

  • 20.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 3 listopada b.r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Środki zostaną przekazane w formie dotacji za pośrednictwem Powiatu Gryfińskiego po podpisaniu stosownej umowy.
  • 738.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 listopada b.r.   w sprawie wniosku o udzieleniu pożyczki na dofinansowanie zakupu 2 samochodów ratowniczo – gaśniczych do OSP w Sobieradzu i Radziszewie. Jednocześnie pożyczkę ujmuje się w przychodach.

Dział 926

  • 2.025 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 listopada b.r., w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu uszkodzenia wiat boiskowych w Gardnie w wyniku wandalizmu. Środki zostaną przeznaczone na naprawy ww. wiat.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz