Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/505/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLV/505/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.  Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.    Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,    poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 500.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 500.000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500.000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód500.000
6260Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych500.000
OGÓŁEM 500.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  500.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 500.000
900   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

500.000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód500.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych500.000
OGÓŁEM 500.000

§ 3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.  Po stronie dochodów wprowadza się dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”. Zadanie będzie realizowane w latach 2009 – 2012, łączne nakłady finansowe to ok. 15.090.000 zł, w tym ze środków Funduszu Spójności w ramach z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Ochrony Środowiska – 10.290.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok) w związku z ww. zmianami.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz