Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/503/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia do przyjęcia do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ”Budowa i przebudowa kanalizacji w Aglomeracji Gryfino”.

UCHWAŁA NR XLV/503/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 roku


w sprawie upoważnienia do przyjęcia do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ”Budowa i przebudowa kanalizacji w  Aglomeracji Gryfino”.

Na podstawie art. 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji w Aglomeracji Gryfino” w latach 2009-2012.

§ 2. Wyraża się zgodę na złożenie wniosku o współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji w Aglomeracji Gryfino” w latach 2009-2012 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino ubiega się o dofinansowanie projektu  pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Projekt jest inwestycją liniową, polegającą na:

  • budowie sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino w m. Pniewo i Żórawki na odcinku od ul. Przemysłowej w Gryfinie w pasie drogowym drogi krajowej nr 31 oraz drogi wojewódzkiej nr 121 oraz na terenach miejscowości Pniewo i Żórawki;
  • przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino w obrębie skrzyżowania ulic: Sportowej, Rapackiego i Kościelnej.

Projekt składa się z dwóch zadań:

Zadanie 1 - obejmuje budowę 13,3 km sieci w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym, w tym długość kolektora grawitacyjnego wyniesie ok. 11,0 km, zaś kolektora tłocznego ok. 2,4 km. Ze względu na układ wysokościowy ścieki z terenu miejscowości Pniewo i Żórawki odprowadzane będą do projektowanych przepompowni ścieków. Z przepompowni rurociągami tłocznymi ścieki będą odprowadzane do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Łużyckiej w Gryfinie, a dalej do istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie.

Zadanie 2 - obejmuje przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej  o łącznej długości 273 mb na terenie miasta Gryfina w obrębie skrzyżowania ulic Sportowej, Rapackiego i Kościelnej. Długość sieci grawitacyjnej – 179 mb, długość sieci tłocznej – 94 mb.
Ilość ścieków planowanych do odbioru – 150 m3/dobę,
Planowana wartość przedsięwzięcia:14 700 000zł.
Termin realizacji: 2009-2012
Maksymalna wysokość dofinansowania przedsięwzięcia ze środków POIiŚ - 80% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

sporządziła:
Ewa Kubiak