Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/493/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług.

UCHWAŁA NR XLV/493/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 r.


w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług.

Na podstawie art. 6, art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e) i pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) uchwala się co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług

§ 2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyraża się zgodę, na zawarcie umowy partnerskiej, o której mowa w w/w Porozumieniu, na warunkach uzgodnionych w toku jego realizacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Uchwała dotyczy możliwości zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług (ZST). Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do szerokopasmowego Internetu, a w dalszej kolejności do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz jednostkom publicznym na terenie województwa zachodniopomorskiego. ZST planowana jest do realizacji w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
Podstawy formalno prawne ZST będą przebiegały dwuetapowo. W pierwszej kolejności zawarte zostanie Porozumienie (przedmiot niniejszej uchwały) określające ramowe zasady współpracy a następnie Umowa zawierająca ustalenia szczegółowe w tym miedzy innymi podział wkładu własnego poszczególnych stron umowy.

sporządził:
Krzysztof Czosnowski