Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/506/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino

UCHWAŁA NR XLV/506/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 listopada 2009 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/, art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 227, poz. 1505/ uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się następującej zmiany w uchwale Nr XL/436/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino:

  1. w tytule, wiersz 4 uchwały słowa: „pomocy finansowej” zastępuje się słowami: „pomocy rzeczowej”
  2. w wierszu 18, w §1 uchwały słowa: „pomocy finansowej” zastępuje się słowami: „pomocy rzeczowej”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Uchwałą nr XL/436/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła decyzję o udzieleniu Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino. Powyższe spowodowane było szeregiem wniosków mieszkańców naszego miasta jak również notorycznie pogarszającym się stanem technicznym nawierzchni chodników na ulicach miasta, Burmistrz Miasta i Gminy jako gospodarz wymusił na zarządcy dróg powiatowych Nr 1471Z – ul. 1 Maja, Nr 1480Z – ul Adama Mickiewicza oraz Nr 1482Z – ul. Niepodległości w Gryfinie, podjęcie działań zmierzających do realizacji przedmiotowego zadania poprzez opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych oraz zagwarantowanie części środków finansowych na lata 2009 i 2010. Z uwagi na znaczne koszty realizacji przedmiotowych inwestycji i znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta, Gmina Gryfino postanowiła uczestniczyć w całym przedsięwzięciu poprzez dofinansowanie w latach 2009 i 2010 do kwoty 900 000,00 zł. stanowiącej szacunkowy koszt zadania ustalony na podstawie wykonanych przedmiarów robót oraz poprzez przejęcie jego realizacji.
W związku z tym, iż przedmiotowa pomoc nie nastąpi w formie finansowej (dotacji na rzecz Powiatu), lecz poprzez przejęcie od Powiatu Gryfińskiego i wykonanie przedmiotowych zadań przez Gminę Gryfino konieczne jest wprowadzenie zmiany jej formy w przedmiotowej uchwale z „pomocy finansowej” na „pomoc rzeczową”.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz