Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/512/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLV/512/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 listopada 2009 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 444.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

444.000
754     Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 444.000
75412 Ochotnicze straże pożarne444.000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych444.000

OGÓŁEM

444.000

§ 2 Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 444.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 444.000
754     Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 444.000
75412 Ochotnicze straże pożarne444.000
2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom444.000

OGÓŁEM

444.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 444.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia środków na zakup  samochodu gaśniczo-ratowniczego.

Środki z budżetu Gminy Gryfino zostaną przekazane w formie dotacji, ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie otrzymała 150.000 zł w formie dotacji bezpośrednio z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych  w Szczecinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz