Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/479/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zaopiniowania powołania obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Jeziora Wełtyńskie” do sieci Natura 2000.

UCHWAŁA NR XLV/479/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009r.


w sprawie zaopiniowania powołania obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Jeziora Wełtyńskie” do sieci Natura 2000.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  Nr 92 poz. 880; z 2005 Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2007r. Nr 75 poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286; z 2008r. Nr 154 poz. 958, Nr199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237; z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 92 poz. 753) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie powołanie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Jeziora Wełtyńskie do sieci Natura 2000 poprzez rozszerzenie statusu ostoi ptasiej Natura 2000 „Jeziora Wełtyńskie” PLB 320018 o obszar siedliskowy w granicach zasięgu siedlisk przyrodniczych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zaopiniowania powołania obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Jeziora Wełtyńskie” do sieci Natura 2000.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przedłożył do zaopiniowania, zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ustawy o ochronie przyrody, propozycję obszaru specjalnej ochrony siedlisk SOO Jeziora Wełtyńskie.
Polska, w ramach procesu integracji z Unią Europejską, została zobowiązana, na podstawie kryteriów określonych w dyrektywach Rady: 79/409/43/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dziko żyjącego ptactwa oraz 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r.
o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, do wyznaczenia na swoim terytorium sieci obszarów Natura 2000.
Część prac nad wyznaczaniem sieci obszarów Natura 2000 w Polsce została już zrealizowana. Wśród obszarów wyznaczonych na terenie Polski, znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jeziora Wełtyńskie PLB 320018, dla którego opracowany został projekt planu ochrony. Przeprowadzona na tym obszarze inwentaryzacja zasobów przyrodniczych wykazała istnienie w granicach obszaru 9 siedlisk przyrodniczych z listy załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. W związku z tym rozszerzenie statusu ostoi ptasiej o obszar siedliskowy w granicach zasięgu siedlisk przyrodniczych jest zasadne.
Wyznaczony obszar obejmuje zespół małych jezior śródpolnych, otoczonych przez pola uprawne, łąki i pastwiska oraz jezioro Wełtyńskie, na którym znajdują się wyspy  i niewielkie połacie szuwarów trzcinowych.
Obszar ochrony stanowią tereny, dla których w części obowiązują ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- terenów w rejonie wsi Wełtyń - zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIV/195/03 z dnia 30 października 2003r., opublikowaną w Dz.U.W.Z Nr 198 z dn. 27.11.2003r., poz. 1821;
- obszaru trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa – zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XV/212/03 z dnia 4 grudnia 2003r., opublikowaną w Dz.U.W.Z. Nr 1 z 5.01.2004r., poz. 5.
Część wyznaczonego obszaru ochrony stanowi teren, dla którego aktualnie opracowywane są m.p.z.p. – terenu położonego w obrębie Wełtynia – obejście drogowe, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/185/08 z dnia 29.02.2008r. oraz m.p.z.p. terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwastnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń, na podstawie uchwały Nr XXX/292/08 z dnia 18 września 2008r.
Ww. projekty planów sporządzane są zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r.
Zgodnie z ustaleniami m.p.z.p. obszaru trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa przez wyznaczony teren północny obszaru ochrony siedliskowej przebiegać ma napowietrzna linia 110 kV, natomiast zgodnie z projektem m.p.z.p. obejście drogowe Wełtynia przez część jeziora Zamkowego przebiegać ma estakadą obejście drogi wojewódzkiej nr 119.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obejścia drogowego jest  w fazie mocno zaawansowanej, jest uzgodniony przez niezbędne organy i instytucje w tym również z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
W związku z powyższym obecnie wyznaczany obszar ochrony siedlisk nie powinien spowodować zasadniczych ograniczeń lub wręcz możliwości realizacji inwestycji obejścia drogowego.
W tym celu w ustaleniach dotyczących wyznaczonego terenu obszaru ochrony siedlisk SOO Jeziora Wełtyńskie muszą znaleźć się zapisy, które nie zablokują uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejścia drogowego miejscowości Wełtyń a w konsekwencji również realizacji inwestycji, zgodnie z ustaleniami planu.
Powyższa sytuacja dotyczy również trasy przebiegu projektowanej linii 110 kV Dolna Odra – Chlebowo. Linia, zgodnie z rysunkiem planu przebiega nad wyznaczonym siedliskiem przyrodniczym: „torfowiska przejściowe i trzęsawiska”. Ustalenia dotyczące obszaru ochrony nie powinny spowodować braku możliwości realizacji inwestycji, zgodnie z planem.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności należy stwierdzić, że istniejące i projektowane zagospodarowanie na wyznaczonych projektowanych obszarach ochrony siedlisk SOO Jeziora Wełtyńskie nie powinno pozostawać ze sobą w kolizji dyskwalifikującej możliwości rozwoju i realizacji przedsięwzięć wynikających z ustaleń planu.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że na terenie obszaru chronionego będą obowiązywały pewne obostrzenia, do których trzeba będzie się zastosować, polegać one zapewne będą np. na uzyskaniu dodatkowych opinii czy uzgodnień lub wykonaniu ocen oddziaływania  na środowisko.
Ustalenia szczegółowe dotyczące form ochrony wyznaczonego obszaru nie są jednak na tym etapie określone.
W związku z powyższym wyznaczony obszar ochrony siedlisk SOO Jeziora Wełtyńskie Rada Miejska w Gryfinie opiniuje pozytywnie z następującym zastrzeżeniem:
Ustanowienie obszaru ochrony siedlisk SOO Jeziora Wełtyńskie nie może spowodować braku możliwości realizacji na wyznaczonych obszarach oraz w rejonie tych obszarów zamierzeń, zgodnie z obowiązującymi i opracowywanymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Zapewnienie takie powinno zostać zagwarantowane poprzez stosowne zapisy  w projekcie planu ochrony wyznaczonego obszaru.

sporządzili:
Janina Major
Krzysztof Czosnowski