Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/489/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XLV/489/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Gryfino

Na podstawie art. 5 oraz art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844: Dz.U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199; Dz.U. z 2006 roku Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 245 poz. 1775, Nr 251 poz. 1847; Dz.U z 2008 roku:. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463; Dz.U z 2009: Nr 56 poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52 poz. 742 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obszar Gminy Gryfino dzieli się na 2 strefy:

 1. miejską – obejmującą granice administracyjne Miasta Gryfino;
 2. wiejską – obejmującą pozostały obszar Gminy Gryfino.

§ 2. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino:

 1. Od gruntów:
  1. związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni :
   1. stawka podstawowa – 0,50 zł
   2. strefa miejska – 0,55 zł
   3. strefa wiejska – 0,50 zł
  2. grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,35 zł od 1 ha powierzchni
  3. grunty pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
   1. strefa miejska – 0,14 zł za 1 m2 powierzchni;
   2. strefa wiejska – 0,12 zł za 1 m2 powierzchni;
 2. Od budynków:
  1. od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej- 0,50 zł
  2. od budynków i ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej:
   1. stawka podstawowa - 14,50 zł;
   2. strefa miejska – 15,00 zł;
   3. strefa wiejska – 14,50 zł;
  3. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,45 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  4. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanych materiałem siewnym – 7,80 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
  5. od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej:
   1. strefa miejska – 5,30 zł;
   2. strefa wiejska – 2,00 zł;
   3. garaże – 5,50 zł
 3. Od budowli:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
  2. związanych ze zbiorowym zaopatrywaniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków – 0,25% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/385/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zmianami) uprawnia Radę Miejską w Gryfinie do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Minister Finansów w drodze obwieszczenia określa kwotowe stawki maksymalne podatku za poszczególne nieruchomości. Takie obwieszczenie zostało opublikowane dnia 3 sierpnia 2009 roku w Monitorze Polskim Nr 52 poz. 742. Proponując stawki określone w projekcie uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino pragnie podkreślić, iż niniejszy projekt spełnia oczekiwania gryfińskich przedsiębiorców co do nie podwyższania stawek podatkowych w okresie dekoniunktury gospodarczej. Jednocześnie projektodawca pragnie zauważyć, iż od roku 2009 funkcjonuje w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych przepis art. 20b, który stanowi, iż jeżeli różnicowanie stawek powoduje możliwość udzielenia pomocy publicznej to taka uchwała winna być podjęta z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Powyższe zdanie podziela także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w pismach kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 marca 2009 roku oraz 28 lipca 2009 roku odpowiadając na prośbę projektodawcy o opinię w sprawie projektu uchwały podatkowej.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przedkładając powyższy projekt uchwały uwzględnił uwagi zawarte w powyższych pismach.
Projekt uchwały przewiduje podział Gminy Gryfino na dwie strefy podatkowe: miejską i wiejską. Określa także w przypadku gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą tzw. stawkę podstawową, której wysokość odpowiada niższej stawce stosowanej w strefie wiejskiej. Stawki podatku od nieruchomości nie różnią się w stosunku do stawek określonych w Uchwale Nr XXVIII/385/04 z dnia 25 listopada 2004 roku. Jedynymi zmianami, jakie wprowadza niniejszy projekt w stosunku do obowiązującej uchwały są:

 1. Połączenie I i II strefy w jedną I strefę miejską;
 2. Dotychczasowa III strefa podatkowa staje się automatycznie II strefą podatkową
 3. Zniesienie osobnego opodatkowania nieruchomości należących do firm zatrudniających więcej niż 50 pracowników – wynika to z pism UOKiK, które wskazują, iż takie rozwiązanie mogłoby być uznane za niezgodne z przepisami o pomocy publicznej.

Skutki finansowe powyższego projektu uchwały będą następujące:

 1. Budynki związane z działalnością gospodarczą – osoby prawne:
  Na podstawie dotychczasowych przepisów wpływy podatkowe z tytułu opodatkowania nieruchomości w I strefie podatkowej wynosiły 4.067.906 zł. Od roku 2010 wpływy z I strefy podatkowej dla tych nieruchomości, które były opodatkowane do tej pory w „starej” I strefie mogą wynieść 655.725 zł, zaś w II strefie – tzw. wiejskiej one mogą wynosić 2.940.963 zł. Różnica wynosi 471.218 zł.
 2. Grunty związane z działalnością gospodarczą – osoby prawne:
  Wpływy podatkowe przy obowiązywaniu „starej” I strefy wynosiły 3.084.975 zł. Po przyjęciu projektu uchwały mogą one wynieść w nowej strefie miejskiej 198.676 zł, zaś w strefie wiejskiej 2.192.446 zł. Różnica wynosi 693.853 zł.

Jeśli chodzi o opodatkowanie osób fizycznych różnica ta będzie stosunkowo niewielka i wyniesie odpowiednio:

 1. Budynki związane z działalnością gospodarczą – wpływy będą niższe o 13.483 zł;
 2. Grunty związane z działalnością gospodarczą – wpływy będą niższe o 3.714 zł
 3. Grunty pozostałe – wpływy będą niższe o 4.998 zł.

Należy jednak zauważyć, iż wzrosną wpływy z tytułu podatku za składowiska komunalne. Zgodnie z wcześniej wymienionymi pismami opodatkowanie składowisk komunalnych winno być takie samo jak innych nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Dotyczy to zarówno gruntów jak i budowli. Szacowany wzrost wpływów to 135.000 zł.

Projekt niniejszej uchwały wskazuje na chęć utrzymania tendencji stabilizacji podatkowej mieszkańców Gminy Gryfino oraz podmiotów gospodarczych działających na jej terenie.

Sporządził:
Krystian Kosiński