Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/482/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XLV/482/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 r.


w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806;. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ uchwala się co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie wnosi do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o niezwłoczne podjęcie prac w celu przygotowania na sesję grudniową informacji rozpoczynającej proces projektowy i inwestycyjny wybudowania drogi wzdłuż torów kolejowych ul. Słoneczną do wiaduktu na trasie Gryfino – Pniewo.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Z uwagi na częste ograniczenia ruchu drogowego na ul. Łużyckiej i utrudnienia komunikacyjne  dezorganizujące życie mieszkańców Gminy Gryfino i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, stworzenie możliwości rozładowania ruchu poprzez budowę nowego odcinka drogi, przyczyni się do poprawy komfortu mieszkańców Gminy Gryfino i lepszego funkcjonowania działających na jej terenie podmiotów gospodarczych.

Przewodnicząca Klubu Radnych

Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej