Sesja nr XLV

UCHWAŁA Nr XLV/480/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych lub przebudowy i remontu zbiorników bezodpływowych.

UCHWAŁA Nr XLV/480/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 r.


w sprawie określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych lub przebudowy i remontu zbiorników bezodpływowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; oraz z 2009 r. Nr 223, poz. 1458 i Nr 52, poz. 420) oraz art. 406 ust.1 pkt 6), pkt 7a) i pkt 12, art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 i Nr 111, poz. 708 i Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056 i Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 i M.P. z 2008r. Nr 79, poz. 698 i Nr 80, poz. 707 oraz. Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 20, poz. 106 i Nr 799, poz. 666 i Nr 130, poz. 1070) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Niniejszą uchwałą określa się ogólne warunki udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań prowadzących do ochrony wód i ziemi.
 2. Wprowadzenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez uprawnionych,  o których mowa w § 3 ma na celu zminimalizowanie negatywnego dla środowiska naturalnego oddziaływania bezodpływowego systemu odprowadzania nieczystości ciekłych poprzez uszczelnienie przedmiotowego systemu.

§ 2. Dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej obejmie zadania związane z:

 1. Wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych – dopłata ściekowa.
 2. Budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudową i remontem zbiorników bezodpływowych – modernizacyjna dopłata środowiskowa.

§ 3. Do korzystania z dopłat, o których mowa w § 2 uprawnione są osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 127, poz. 880 i Nr 180, poz. 1280; z 2008r. Nr 70, poz. 416 i Nr 116, poz. 732 i Nr 141, poz. 888 i Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97), które są właścicielami lub posiadają inny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 4.

 1. Dla uprawnionych, o których mowa w § 3 za usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych przysługuje dopłata ściekowa ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielana na podstawie umowy dotacji zawartej z Gminą Gryfino, jeżeli ich nieruchomości z przyczyn prawnych, technicznych lub ekonomicznych występujących po stronie Gminy Gryfino lub z przyczyn określonych w przepisach odrębnych nie są przyłączone do sieci kanalizacyjnej oraz nie mają możliwości wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.
 2. Wysokość dopłaty ściekowej, o której mowa w ust. 1 do 1 m3 wywiezionych nieczystości płynnych jest równa różnicy pomiędzy stawką stosowaną przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 5 ust.2 obsługującego uprawnionego, o którym mowa w § 3, a stawką wynikającą z obowiązującej taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalonej na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006r. Nr 123, poz.858; z 2007r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97) z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Licząc od dnia wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 8 pkt 2 wysokość dopłaty ściekowej obliczonej w sposób podany w ust. 2 koryguje się w sposób następujący:
  1. W pierwszym roku jej stosowania pomniejsza się jej wysokość o 50%.
  2. W drugim roku jej stosowania pomniejsza się jej wysokość o 25%.
  3. Od trzeciego roku jej stosowania dopłatę ściekową wypłaca się w jej pełnej wysokości.

§ 5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z dopłaty ściekowej, o której mowa w § 4 jest, aby uprawniony, o którym mowa w § 3 spełniał łącznie następujące warunki:

 1. Posiadał na terenie nieruchomości szczelny zbiornik bezodpływowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz. 1495; z 2006r. Nr 144, poz. 1042; z 2008r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753).
 2. Przy opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych korzystał z usług gminnej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na prowadzenie działalności i świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach.
 3. Posiadał za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia stosownego wniosku,  a jeżeli okres korzystania z nieruchomości jest krótszy za ten okres dowody regularnego korzystania z usług i podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 2.
 4. W pierwszym miesiącu następującym po zakończeniu każdego kwartału roku na zasadach określonych w Regulaminie, o którym mowa w § 8 pkt 2) złożył w Gminie Gryfino  i udokumentował stosowny wniosek o wypłatę dopłaty ściekowej, o której mowa w § 4.

§ 6.

 1. Uprawnieni, o których mowa w § 3, zachowują uprawnienia do stawki, o której mowa w § 4:
  1. Przez okres 3 miesięcy od zaistnienia możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
  2. Przez okres 12 miesięcy od zaistnienia możliwości wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków
  3. Do czasu zaistnienia możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jeżeli w ocenie Gminy Gryfino włączenie tej nieruchomości w sieć kanalizacyjną jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione, a uprawniony, o którym mowa w § 3 złoży stosowne zobowiązanie o rezygnacji z przysługującego mu prawa do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
 2. O zaistnieniu możliwości i wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1 Gmina Gryfino informuje pisemnie uprawnionego, o którym mowa w § 3.

§ 7.

 1. W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub przebudowy i remontu zbiorników bezodpływowych uprawnionym, o których mowa w § 3 przysługuje jednorazowo dla danej nieruchomości modernizacyjna dopłata środowiskowa na podstawie umowy dotacji zawartej z Gminą Gryfino z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Uprawnionym, o których mowa w § 3 którzy po wejściu w życie Regulaminu, o którym mowa w § 8 pkt 2) złożą w Gminie Gryfino stosowny wniosek i rozpoczną przebudowę lub remont zbiorników bezodpływowych uprawnienie do modernizacyjnej dopłaty środowiskowej przysługuje przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 8 pkt 2).
 3. Wysokość modernizacyjnej dopłaty środowiskowej, o której mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 50% wartości kosztorysowej robót nie więcej niż 3.000,- zł. netto dla uprawnionego, o którym mowa w § 3.
 4. W przypadku inwestycji wspólnej kilku uprawnionych, o których mowa w § 3 kwota 3.000,- zł. netto, o której mowa w ust. 3 ulega podwyższeniu o 1.000,- zł. netto dla każdego następnego uprawnionego, o którym mowa w § 3 lub za każdy wyodrębniony lub niewyodrębniony samodzielny lokal mieszkalny na nieruchomości z zastrzeżeniem, że suma całkowitej modernizacyjnej dopłaty środowiskowej, o której mowa w ust. 1 w przypadku inwestycji wspólnej nie może przekroczyć 50% wartości kosztorysowej robót.

§ 8. Rozpoczęcie dofinansowania zadań, o których mowa w § 2 ustala się na dzień 1 stycznia 2010 r. Do tego terminu Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w związku z art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym podejmie skuteczne działania związane z:

 1. Zaplanowaniem w uchwale budżetowej, począwszy od roku 2010, środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów zadań, o których mowa w § 2.
 2. Opracowaniem i wdrożeniem od dnia 1 stycznia 2010 r. Regulaminów dofinansowania zadań, o których mowa w § 2 z zachowaniem w ich przepisach warunków ogólnych dofinansowania określonych niniejszą uchwałą oraz przepisów związanych z udzielaniem i rozliczeniem dotacji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z Art. 5 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości dla wykonywania obowiązków utrzymania czystości i porządku otrzymał prawo przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Żaden akt prawa miejscowego nie może pozbawiać właściciela nieruchomości prawa do swobodnego wyboru jednego z trzech alternatywnych rozwiązań. Z uwagi na zasadę sprawiedliwości społecznej, solidaryzmu społecznego i samorządowego rada postanowiła zminimalizować skutki nierównego traktowania wobec prawa i wziąć w ochronę właścicieli nieruchomości, którzy z przyczyn lezących po stronie gminy nie mają możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i jednocześnie na skutek uchybień w stanowieniu prawa lokalnego lub z mocy odrębnych przepisów pozbawieni zostali możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości, o których mowa powyżej objęci zostali na zasadach określonych w niniejszej uchwale dopłatami ściekowymi oraz modernizacyjnymi dopłatami środowiskowymi.
Wartość udzielonych dopłat ściekowych i wypłaconych modernizacyjnych dopłat środowiskowych stanowi koszt ochrony środowiska Gminy Gryfino. Natomiast wprowadzenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na celu zminimalizowanie negatywnego dla środowiska naturalnego oddziaływania bezodpływowego systemu odprowadzania nieczystości ciekłych poprzez uszczelnienie przedmiotowego systemu
Uwzględniając powyższe uwarunkowania Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę jak w sentencji.

Sporządził:
Władysław Pielechowski - pełnomocnik do reprezentowania projektodawców w sprawie przedkładanego projektu uchwały, w tym do wprowadzenia w nim autopoprawek

 

Przewidywane skutki finansowe wprowadzenia uchwały w życie dla Gminy.
Założenia:

 1. Ilość szamb wg ewidencji UMiG Gryfino na dzień 30.04.2009 989szt. – przyjęto 990 szt.
 2. Średnia ilość nieczystości na 1 szambo rocznie – 120 m3.
 3. Roczna obliczeniowa ilość m3 nieczystości płynnych: 990x120 = 118.800 m3.
 4. Maksymalny wymiar dopłaty ściekowej netto na dzień 31 maja 2009r.: 18,79 – 3,37 = 15,42 zł.
 5. Koszt budowy POŚ lub przebudowy szamba netto – 6.000 zł/szt.

OBLICZENIE (w kwotach netto):

1. Roczne skutki dopłat ściekowych: 118.800 m3 x 15,42zł/m3 = 1.831.896 zł.

2. Jednorazowe skutki modernizacyjnej dopłaty środowiskowej: 990 szamb x 6.000 zł. x 50% = 2.970.000 zł.

3. Każda dopłata środowiskowa zmniejsza roczny koszt bonifikat o: 120 m3 x 15,42 zł/m3 = 1.850,40 zł.

4. Zakładając trzyletni okres przeprowadzenia i 1/3 na każdy rok:

I rok (330 szamb) – dopłata ściekowa (660x120x15,42) 1.221.264 zł – modernizacyjna dopłata środowiskowa (330x6.000x50%) 990.000 zł..

II rok (330 szamb) – dopłata ściekowa (330x120x15,42) 610.632 zł.– modernizacyjna dopłata środowiskowa (330x6.000x50%) 990.000 zł..

III rok (330 szamb) – dopłata ściekowa (x) X – modernizacyjna dopłata środowiskowa (330x6.000x50%) 990.000 zł..

Razem za 3 lata – dopłata ściekowa 1.831.896 zł. – modernizacyjna dopłata środowiskowa 2.970.000 zł.. R-m: 4.801.896 zł.

Zakładając, że inwestycji wspólnych i realizowanych w budynkach wielorodzinnych będzie w okresie 3 lat łącznie 10% z obecnej ogólnej ilości szamb oraz średni udział w inwestycji wspólnej 3 wyodrębnionych lub niewyodrębnionych samodzielnych lokali wówczas dopłata z tego tytułu wyniesie (10% x 990 szamb = 99 szamb; 99 szamb x 2 lokale x 1.000,-zł = 198.000,- zł) 198.000,- zł.
Stąd 4.801.896 zł. + 198.000,- zł. = 4.999.896,- zł.

Przyjęto łączny maksymalny koszt 3 letniej operacji na kwotę: 5.000.000,- zł (rocznie ok. 1.667.000 zł.).

UWAGA:

 1. Każde stosowanie przez działających na zezwolenie przedsiębiorców stawek za usługi niższych od przyjętych do obliczeń górnych stawek powoduje spadek kosztów tytułem dopłat ściekowych.
 2. Każde przyłączenie 1 nieruchomości do instalacji zbiorowego odprowadzenia ścieków powoduje roczny spadek kosztów dopłat ściekowych o kwotę 120 m3 x 15,42 zł/m3 = 1.850,40 zł.

Źródłem finansowania dopłat ściekowych i modernizacyjnych dopłat środowiskowych będą dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w latach 2010, 2011, 2012, a w przypadku nie zamknięcia przeprowadzenia w tych latach środki tego funduszu przewidziane w budżetach lat kolejnych.