Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/508/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie

UCHWAŁA NR XLV/508/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 listopada 2009 r.


w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie

Na podstawie art. 9 ust. 1, 3, 4 i 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 2oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504; Nr 72, poz. 619; Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie:

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Iwaszkiewicza 70
w Gryfinie.

§ 2. Zakres i przedmiot działania jednostki określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Majątek jednostki stanowić będzie mienie przejęte od zlikwidowanej placówki oświatowo-wychowawczej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej, określonych w art. 7 ust. 4 tej ustawy. Zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży mogą być realizowane przez utworzenie jednostki organizacyjnej, która przyjmie zadania zlikwidowanej placówki oświatowo-wychowawczej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie, tj. prowadzenie szkolenia sportowego uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Jako gminna jednostka organizacyjna, która nie będzie funkcjonować jako placówka oświatowo-wychowawcza w ramach systemu oświaty, wykonywanie statutowych zadań będzie mogła prowadzić przez zatrudnienie nauczycieli, trenerów lub instruktorów na umowę zlecenie.
W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządził:
Piotr Romanicz