Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/481/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu

UCHWAŁA NR XLV/481/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 167 ust.2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249, po. 1832, z 2007 r. Nr 88 po. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 227 poz.1505, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 62 poz.504), uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie  w celu zakupu skokochronu, celem zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gryfino.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2009 r. w formie dotacji celowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE:

W Gryfinie, szczególnie przy blokach 10 piętrowych, istnieje szereg utrudnień  w postaci płotków tarasujących dojazd, ułożonych kamieni, wykonanych murków, parkowanie pojazdów prywatnych, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają ratowanie ludzi nie tylko z najwyższych kondygnacji ale również z trzeciego, czwartego pietra. Taka sama sytuacja jest również na poszczególnych osiedlach – Górny Taras, Osiedle Południe, okolice ul. Mieszka I. Może dojść do sytuacji, że jedynym sposobem ratowania ludzi będzie użycie skokochronu, szczególnie w miejscach uniemożliwiających dojazd służb ratowniczych.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński