Sesja nr XLVIII

UCHWAŁA NR XLVIII/525/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/525/09 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,   poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.574.879 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.574.879
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.574.879
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód1.574.879
6260Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych1.574.879
OGÓŁEM 1.574.879

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  1.574.879zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.574.879
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.574.879
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód1.574.879
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1.574.879
OGÓŁEM 1.574.879

§ 3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z dnia 14 grudnia b.r. zmian dokonuje się  w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (załącznik nr 4 do Uchwały  Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok).

Zmienia się nazwę zadania z „Budowa budynków mieszkalnych w m. Nowe Czarnowo” na „Budowę budynku komunalnego przy ul.Targowej w Gryfinie”, ponadto przenosi się środki w ramach tego samego rozdziału pomiędzy zadaniami:

  • zmniejsza się środki na zadaniu „Montaż kolektorów słonecznych w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie”  o kwotę 11.000 zł,
  • zwiększa się środki na zadaniu „Budowa gazociągu Pniewo - Żórawki - opłaty przyłączeniowe”  o kwotę 11.000 zł.

Ponadto w WPI oraz w budżecie Gminy Gryfino ujmuje się dochody    z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn „Budowa sieci Kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfino”.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz