Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-54/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0151-54/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 maja 2010 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568;  z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459;  z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz.369, Nr 220, poz.1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 47, poz. 278) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, w następującej wysokości:

 • działki nr 342 o pow. 650 m2 w wysokości - 80.000,- zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 • działki nr 341 o pow. 549 m2 w wysokości - 68.000,- zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy zł),
 • działki nr 340 o pow. 545 m2 w wysokości - 64.000,-zł (sześćdziesiąt cztery tysiące zł),
 • działki nr 347 o pow. 536 m2 w wysokości - 63.000,-zł (sześćdziesiąt trzy tysiące zł),
 • działki nr 356 o pow. 571 m2 w wysokości - 63.000,-zł (sześćdziesiąt trzy tysiące zł),
 • działki nr 357 o pow. 605 m2 w wysokości - 67.000,-zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy zł),
 • działki nr 289 o pow. 608 m2 w wysokości - 71.000,-zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy zł),
 • działki nr 290 o pow. 617 m2 w wysokości - 76.000,-zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy zł),
 • działki nr 291 o pow. 593 m2 w wysokości - 73.000,-zł (siedemdziesiąt trzy tysiące zł),
 • działki nr 292 o pow. 591 m2 w wysokości - 73.000,-zł (siedemdziesiąt trzy tysiące zł),
 • działki nr 293 o pow. 590 m2 w wysokości - 73.000,-zł (siedemdziesiąt trzy tysiące zł),
 • działki nr 306 o pow. 589 m2 w wysokości - 73.000,-zł (siedemdziesiąt trzy tysiące zł),
 • działki nr 308 o pow. 522 m2 w wysokości - 65.000,-zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy zł),
 • działki nr 309 o pow. 598 m2 w wysokości - 70.000,-zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych),
 • działki nr 328 o pow. 516 m2 w wysokości - 57.000,-zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy zł),
 • działki nr 327 o pow. 541 m2 w wysokości - 67.000,-zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy zł),
 • działki nr 326 o pow. 573 m2 w wysokości - 71.000,-zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy zł),
 • działki nr 325 o pow. 560 m2 w wysokości - 66.000,-zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy zł),
 • działki nr 324 o pow. 538 m2 w wysokości - 63.000,-zł (sześćdziesiąt trzy tysiące zł),
 • działki nr 266 o pow. 503 m2 w wysokości - 62.000,-zł (sześćdziesiąt dwa tysiące zł),
 • działki nr 267 o pow. 520 m2 w wysokości - 64.000,-zł (sześćdziesiąt cztery tysiące zł),
 • działki nr 268 o pow. 508 m2 w wysokości - 63.000,-zł (sześćdziesiąt trzy tysiące zł),
 • działki nr 269 o pow. 558 m2 w wysokości - 69.000,-zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł)
 • działki nr 285 o pow. 556 m2 w wysokości - 62.000,-zł (sześćdziesiąt dwa tysiące zł),
 • działki nr 286 o pow. 536 m2 w wysokości - 59.000,-zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł),
 • działki nr 287 o pow. 528 m2 w wysokości - 59.000,-zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł),
 • działki nr 264 o pow. 736 m2 w wysokości - 81.000,-zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy zł),
 • działki nr 263 o pow. 664 m2 w wysokości - 73.000,-zł (siedemdziesiąt trzy tysiące zł),
 • działki nr 262 o pow. 683 m2 w wysokości - 75.000,-zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy zł),
 • działki nr 261 o pow. 750 m2 w wysokości - 82.000,-zł (osiemdziesiąt dwa tysiące zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonych w obrębie  ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, rzeczoznawca majątkowy Aneta Kaczmarek, ustaliła w operatach szacunkowych, w następującej wysokości:

 • działki nr 342 o pow. 650 m2 na kwotę 78.221,- zł
 • działki nr 341 o pow. 549 m2 na kwotę 66.067,- zł
 • działki nr 340 o pow. 545 m2 na kwotę 62.037,-zł
 • działki nr 347 o pow. 536 m2 na kwotę 61.013,-zł
 • działki nr 356 o pow. 571 m2 na kwotę 61.285,-zł
 • działki nr 357 o pow. 605 m2 na kwotę 64.935,-zł
 • działki nr 289 o pow. 608 m2 na kwotę 69.209,-zł
 • działki nr 290 o pow. 617 m2 na kwotę 74.250,-zł
 • działki nr 291 o pow. 593 m2 na kwotę 71.362,-zł
 • działki nr 292 o pow. 591 m2 na kwotę 71.121,-zł
 • działki nr 293 o pow. 590 m2 na kwotę 71.000,-zł
 • działki nr 306 o pow. 589 m2 na kwotę 70.880,-zł
 • działki nr 308 o pow. 522 m2 na kwotę 62.817,-zł
 • działki nr 309 o pow. 598 m2 na kwotę 68.070,-zł
 • działki nr 328 o pow. 516 m2 na kwotę 55.382,-zł
 • działki nr 327 o pow. 541 m2 na kwotę 65.104,-zł
 • działki nr 326 o pow. 573 m2 na kwotę 68.955,-zł
 • działki nr 325 o pow. 560 m2 na kwotę 63.745,-zł
 • działki nr 324 o pow. 538 m2 na kwotę 61.240,-zł
 • działki nr 266 o pow. 503 m2 na kwotę 60.531,-zł
 • działki nr 267 o pow. 520 m2 na kwotę 62.577,-zł
 • działki nr 268 o pow. 508 m2 na kwotę 61.133,-zł
 • działki nr 269 o pow. 558 m2 na kwotę 67.150,-zł
 • działki nr 285 o pow. 556 m2 na kwotę 59.675,-zł
 • działki nr 286 o pow. 536 m2 na kwotę 57.529,-zł
 • działki nr 287 o pow. 528 m2 na kwotę 56.670,-zł
 • działki nr 264 o pow. 736 m2 na kwotę 78.995,-zł
 • działki nr 263 o pow. 664 m2 na kwotę 71.267,-zł
 • działki nr 262 o pow. 683 m2 na kwotę 73.306,-zł
 • działki nr 261 o pow. 750 m2 na kwotę 80.497,-zł

Zgodnie z przepisami ustawy, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się  w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, około 53.500,- zł, należy doliczyć je do ceny działek.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla trzydziestu działek łącznie z kosztami.

Sporządziła:
J. Woldańska