Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-41/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LVII sesji w 4 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-41/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LVII sesji w 4 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 listopada 2010 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
LVII/623/10 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2010 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
LVII/624/10 przekazania środków finansowych dla Policji Komendant Straży Miejskiej
Skarbnik Miasta i Gminy
LVII/625/10 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok Skarbnik Miasta i Gminy
LVII/626/10 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok Skarbnik Miasta i Gminy
LVII/627/10 skierowania apelu do Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. w Warszawie Al. Jerozolimskie 181 oraz Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

LVII/628/10 udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej Skarbnik Miasta i Gminy
LVII/629/10 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok Skarbnik Miasta i Gminy
LVII/630/10 zmiany uchwały Nr L/543/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2010, zmienioną uchwałą Nr LVI/613/10 Rady Miejskiej z dnia 21 października 2010 r. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Skarbnik Miasta i Gminy
LVII/631/10 rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzenin w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2011 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 listopada 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Na LVII sesji w dniu 4 listopada 2010 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.