Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-4/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Dostawę paliw płynnych”.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-4/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 lutego 2010 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Dostawę paliw płynnych”.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm. 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami:
Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r.,
Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r.,
Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 0152-21/09 z dnia 14 maja 2009 r.,
Nr 0152-31/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr 0152-62/09 z 30 grudnia 2009 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw płynnych” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Jacenty Skwarzyński - przewodniczący komisji
  2. Henryk Nowakowski - sekretarz komisji
  3. Roman Rataj – członek komisji
  4. Angelika Szulc - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
U Z A S A D N I E N I E

W związku z tym, że należy przygotować i przeprowadzić zamówienie publiczne na dostawę paliw płynnych, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, proponuję powołać komisję przetargową w składzie:
1) Jacenty Skwarzyński - przewodniczący komisji
2) Henryk Nowakowski - sekretarz komisji
3) Roman Rataj – członek komisji
4) Angelika Szulc - członek komisji.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński