Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-23/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0152-23/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2010 r.


w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gryfinie

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 97, poz. 803) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadzam do stosowania w Straży Miejskiej „Regulamin Straży Miejskiej” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuję pracowników Straży Miejskiej do ścisłego stosowania i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Traci moc zarządzenie Nr 7/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 sierpnia 2002 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dnia 24.12.2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o strażach gminnych. Zgodnie z tą nowelizacją w art. 6. 2. Rada gminy może postanowić o umiejscowieniu straży w strukturze urzędu gminy. W takim przypadku szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta).