Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-39/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza”

ZARZĄDZENIE NR 0152-39/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 października 2010 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz § 3 Regulaminu pracy komisji przetargowych stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0152-41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 października 2009 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych, zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz - przewodniczący komisji,
  2. Swietłana Sochaj - sekretarz komisji,
  3. Małgorzata Augustyniak - członek komisji,
  4. Hanna Taczyńska – członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Realizacja projektu „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsionkiem oraz zakup środków dydaktycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7 „Rozwój infrastruktury Społecznej i ochrony zdrowia” Działanie 7.1 „Infrastruktura edukacyjna” Poddziałanie 7.1.2 „Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne” wymaga przeprowadzenia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego na dostawę środków dydaktycznych.
W wyniku prowadzonych kolejno postępowań w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza” - ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 września 2010 r. pod numerem 287810-2010, a następnie w dniu 1 października 2010 r. pod numerem 314606-2010, nie wybrano wykonawcy w grupach:

  1. Pomoce dydaktyczne sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
  2. Pomoce dydaktyczne pozostałe wyposażenie.

W związku z powyższym należy przeprowadzić kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla ww. grup w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Proponuję, aby postępowanie przygotowała i przeprowadziła komisja przetargowa w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz - przewodniczący komisji,
  2. Swietłana Sochaj - sekretarz komisji,
  3. Małgorzata Augustyniak - członek komisji,
  4. Hanna Taczyńska – członek komisji.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj