Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-26/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009

ZARZĄDZENIE NR 0152-26/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 lipca 2010 r.


zmieniające zarządzenie Nr 0152-56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W paragrafie 1 zarządzenia Nr 0152-56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 wprowadzam zmianę polegającą na odwołaniu z funkcji auditora wewnętrznego Pani Małgorzaty Bieleckiej.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
inż. Henryk Piłat

 


UZASADNIENIE

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę należy odwołać Panią Małgorzatę Bielecką z funkcji auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009.


Przygotowała:
Angelika Szulc – Koordynator ds. Systemu Zarządzania JakościąSEKRETARZ
Miasta i Gminy Gryfino
mgr Beata Kryszkowska