Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-33/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na L sesji w dniu 13 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-33/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na L sesji w dniu 13 września 2010 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 13 września 2010 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
L /579/10 zmiany uchwały Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /580/10 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 26/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /581/10 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 182/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Mielenko Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /582/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. 11 listopada nr 58 w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /583/10 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 3 w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /584/10 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 17 w m. Stare Brynki Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /585/10 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych o numerach 1,2,3 i 4 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 3 w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /586/10 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /587/10 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębach ewidencyjnych Czepino i nr 5 m. Gryfino oraz prawa własności budowli Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /588/10 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino i wyrażenia zgody na sprzedaż tych nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /589/10 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Powiatowi Gryfińskiemu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, budynku stanowiącego własność Gminy Gryfino, znajdującego się na terenie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /590/10 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino, od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /591/10 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Pniewo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /592/10 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L /593/10 likwidacji zakładu budżetowego w nazwie Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
L /594/10 likwidacji zakładu budżetowego w nazwie Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
L /595/10 likwidacji zakładu budżetowego w nazwie Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
L /596/10 likwidacji zakładu budżetowego w nazwie Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
L /597/10 likwidacji zakładu budżetowego w nazwie Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
L /598/10 zaliczenia ul. Mieszka I w Gryfinie do kategorii drogi gminnej Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
L /599/10 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
L /600/10 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok Skarbnik Miasta  i Gminy
L /601/10 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok Skarbnik Miasta  i Gminy
L /602/10 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino Skarbnik Miasta  i Gminy
L /603/10 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze danego roku budżetowego Skarbnik Miasta  i Gminy
L /604/10 szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i właściwymi podmiotami aktów prawa miejscowego Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 13 września 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na L sesji w dniu 13 września 2010 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.