Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-27/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał przyjętych na LIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w dniu 19 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-27/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22  lipca 2010 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał przyjętych na LIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w dniu 19 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LIV sesji nadzwyczajnej w dniu 19 lipca 2010 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
LIV/572/10 w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy rzeczowej na sfinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową. Skarbnik   Miasta i Gminy

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

LIV/573/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na rok 2010 Skarbnik   Miasta i Gminy
LIV/574/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na rok 2010 Skarbnik   Miasta i Gminy
LIV/575/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LIV/576/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Na LIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w dniu 19 lipca 2010 r. zostały podjęte uchwały wymienione w treści zarządzenia, w związku z tym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.