Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-52/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0152-52/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Gryfino.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 68, art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządza się co następuje:

ZASADY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W GMINIE GRYFINO

§ 1. Kontrola zarządcza w Gminie Gryfino stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań, określonych w szczególności w: Strategii Rozwoju Gminy, Statucie Gminy Gryfino, Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Gminy w Gryfinie oraz w budżecie gminy Gryfino w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

§ 2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz Gminy, kierownicy komórek organizacyjnych urzędu oraz kierujący gminnymi jednostkami organizacyjnymi ponoszą odpowiedzialność za zespół procesów, których celem jest nadzorowanie i kontrolowanie operacji w kierowanych przez nich wydziałach i jednostkach w sposób dający Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino rozsądne zapewnienie, że:

 1. działania podległych im wydziałów i jednostek są zgodne z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w jednostce (procedurami) oraz ze standardami,
 2. zasoby są zużywane oszczędnie i w sposób przynoszący pożytek, a jakości usług nadano odpowiednią rangę,
 3. plany jednostek, programy, zamierzenia i cele są osiągane,
 4. dane i informacje publikowane lub udostępniane wewnętrznie, czy na zewnątrz są dokładne, wiarygodne i aktualne,
 5. zasoby organizacji (włączając w to pracowników, systemy, dane/informacje i reputację) są dostatecznie zabezpieczone (nadzorowane),
 6. ryzyka związane z realizacją zadań są na bieżąco identyfikowane i monitorowane celem ciągłej poprawy procesów.

§ 3. Nadzorowanie i kontrolowanie jest funkcją kierowania i pozostaje integralną częścią ogólnego procesu zarządzania działaniami. W związku z tym do obowiązków kierowników wszystkich szczebli jednostki należy:

 1. identyfikowanie i ocena ryzyka (niepowodzenia, nieprawidłowości, straty itp.) związanego z konkretnym obszarem działań (usług i produktów)
 2. opracowanie i ustalenie zasad (polityki), planów, standardów działań, systemów i innych środków, aby zminimalizować, ograniczyć lub usunąć ryzyko związane ze zidentyfikowanym zagrożeniem,
 3. wprowadzenie praktyczne procesów (lub narzędzi, procedur) nadzorowania i kontrolowania, które zachęcają i wymagają od podległych pracowników wykonywania swoich obowiązków w taki sposób, aby osiągnąć cele kontroli zarządczej wymienione powyżej,
 4. zapewnienie skuteczności kontroli zarządczej i dbałość o ciągłą poprawę realizowanych przez siebie procesów.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

§ 4.

 1. Biorąc pod uwagę wymienione cele kontroli zarządczej oraz przypisany w tym obszarze zakres odpowiedzialności kierujący gminnymi jednostkami organizacyjnymi organizują w kierowanych jednostkach adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą uwzględniającą ogłoszone przez Ministra Finansów standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, o których mowa w art.69 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 2. Dla realizacji obowiązków zapisanych w § 3 ust.1 i 2 wszyscy kierujący gminnymi jednostkami organizacyjnymi przygotują i wdrożą procedury zarządzania ryzykiem.
 3. System zarządzania ryzykiem w jednostkach opiera się na sformułowanych w ramach procedury budżetowej mierzalnych celach i zadaniach.
 4. Podstawą dla zarządzania ryzykiem operacyjnym są zadania budżetowe, projekty i produkty, które w nich opisano.
 5. Ryzyka strategiczne odnoszą się do wieloletnich celów, polityk i programów.
 6. Zarządzania ryzykiem obejmuje następujące czynności:
  1. identyfikacja ryzyka,
  2. ocena zagrożeń i projektowanie czynności kontrolnych,
  3. monitorowanie występowania zagrożeń (stanów niepożądanych),
  4. podejmowanie decyzji i działań korygujących (lub dla rozwiązania problemów).

AUDYT WEWNĘTRZNY

§ 5.

 1. Audyt Wewnętrzny wykonywany jest w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino i w jednostkach organizacyjnych gminy.
 2. Audyt Wewnętrzny przedstawia Burmistrzowi oraz kierującym jednostkami rozsądne zapewnienie, że:
  1. ciągły proces nadzorowania i kontrolowania działań (operacji, transakcji) w organizacji jest odpowiednio zaprojektowany i działa w sposób skuteczny,
  2. gospodarka finansowa oraz ewidencja księgowa w jednostkach, w których funkcjonuje audyt wewnętrzny jest prowadzona prawidłowo, a sprawozdania finansowe i budżetowe są rzetelne i wiarygodne.
 3. Zapewnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej może zawierać zastrzeżenia dotyczące obszarów wymagających systemu kontroli.
 4. Audyt Wewnętrzny dokonuje okresowej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w jednostce, w  której on funkcjonuje. W razie potrzeby przedstawia rekomendacje w kierunku poprawy tego systemu.
 5. Komórka Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy wspomaga Burmistrza w funkcji koordynatora audytu wewnętrznego w zakresie ujętym w Karcie Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i gminy w Gryfinie.

KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 6.

 1. Komórka Kontroli Wewnętrznej w ramach systemu kontroli zarządczej w Gminie Gryfino prowadząc kontrole daje rozsądne zapewnienie, że:
  1. działania jednostek pozostają w zgodzie z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w jednostce (procedurami) oraz ze standardami, kontroli zarządczej ogłoszonymi przez Ministra Finansów,
  2. gospodarka finansowa oraz ewidencja księgowa w jednostkach, w których nie funkcjonuje audyt wewnętrzny, jest prowadzona prawidłowo, a sprawozdania finansowe i budżetowe są rzetelne i wiarygodne,
  3. ujawniane w toku kontroli nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek są skutecznie eliminowane.
 2. Komórka Kontroli Wewnętrznej dokonuje okresowej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w jednostkach, w których nie funkcjonuje audyt wewnętrzny.

NADZÓR STRATEGICZNY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 7.

 1. W ramach zarządzania strategicznego nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi pełni Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy Gryfino.
 2. Odpowiedzialni pracownicy urzędu gminy wspomagają osoby wymienione w ust. 1 w pełnieniu tego nadzoru w szczególności poprzez analizowanie i opiniowanie wskazanych przez nich materiałów planistycznych, informacyjnych i sprawozdawczych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, Audytorowi wewnętrznemu, Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0152-52/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Gryfino.

Wydanie zarządzenia wynika z konieczności pełnego wdrożenia kontroli zarządczej uregulowanej w rozdziale 6 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:
Jerzy Herwart