Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-35/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał przyjętych na LV sesji z dnia 30 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-35/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2010 roku


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał przyjętych na LV sesji z dnia 30 września 2010 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 30 września 2010 roku odpowiadają:

Nr uchwały: w sprawie: Wydział/jednostka:
LV/605/10

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.

Referat Spraw Obywatelskich

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję jeden egzemplarz kopii uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 30 września 2010 r.

§ 3. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na LV sesji w dniu 30 września 2010 r. została przyjęta uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za jej realizację.

Sporządziła:
Joanna Kowalska