Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-46/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino powołanych dla przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

ZARZĄDZENIE   Nr 0152-46/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 grudnia 2010 r.
 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino powołanych dla przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach  samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. 

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. Nr 73 poz. 927) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152 – 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 12 listopada 2010r w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino powołanych dla przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach  samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. (zmienionym zarządzeniem Nr 0152 – 44/10 z dnia 29 listopada  2010r.) paragraf  2  wiersz 17 otrzymuje brzmienie:  

 

 
Nr obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej Imię i nazwisko operatora
17 Świetlica wiejska w Borzymiu
Borzym 17
Kinga  Rataj

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmieniana zarządzenia jest spowodowana zmianą personalną operatora obsługi systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Borzymiu w dniu 5 grudnia 2010 r. – II. tura wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Krystyna Więch